Άρθρο 41 Δαπάνες προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας

 

«Δαπάνες μετακινήσεων προς εκτέλεση υπηρεσίας προσωπικού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας (Υ.Ε.Υ.Σ.Α.), δαπάνες κατ΄ αποκοπή χορηγημάτων για την λειτουργία της Υπηρεσίας καθώς και δαπάνες συντηρήσεως και εφοδιασμού καυσίμων των επιχειρησιακών μέσων, που έχουν διατεθεί προς χρήση της Υ.Ε.Υ.Σ.Α. από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καλύπτονται σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΝΑΝΠ από τις 26.06.2019 μέχρι την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υπαγωγής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και όχι πέραν της 31ης.12.2020 ».