Άρθρο 58 Τροποποίηση του άρθρου 86 του ν. 4504/2017 (Α’ 184)

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 86 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), τροποποιείται ως ακολούθως:
«8. Οι φορείς διαχείρισης Λιμένων που έχουν την υποχρέωση σύνταξης αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (Master Plan), οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξή τους έως τις 31-12-2021. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας και μέχρι τη σύνταξη αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (Master Plan), δεν είναι δυνατή η υλοποίηση έργων στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.».

2. Προστίθεται παράγραφος 11 στο άρθρο 86 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), ως ακολούθως:
«11. Τίθεται καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήματος νομιμοποίησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των παρ. 1 και 2 η 31η-12-2022 . Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας απαγορεύεται η χρήση και κάθε επέμβαση επ’ αυτών μέχρι την κατεδάφιση τους μετά την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Οικονομικών.».

  • 18 Φεβρουαρίου 2020, 19:06 | stylianos

    Η τοποθέτηση στις έδρες ναυτιλιακών ακόλουθων θα πρέπει να συνδέεται με την προηγούμενη εμπειρία και του στελέχους κατ’ αντιστοιχία με όσα προβλέπεται στις θέσεις της ΜΕΑ και ΕΝΑ Λονδίνου. Για την τοποθέτηση ενός Αξιωματικού ως προϊσταμένου μια Λιμενικής Αρχές Εξωτερικού πρέπει να απαιτείται η προηγούμενη εμπειρία του ως προϊστάμενος Λιμενική Αρχής Εσωτερικού για εύλογο χρονικό διάστημα. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να τεθεί κατ’ αντιστοιχία πάλι με τις διατάξεις για τη ΜΕΑ διάταξη με την οποία να προβλέπεται η τοποθέτηση του στελέχους μετά την επιστροφή του από εξωτερικό σε θέση προϊσταμένου Λιμενικής Αρχής.
    Σε σχέση με την ΜΕΑ Βρυξελλών και την ΕΝΑ Λονδίνου, πρέπει να εξεταστεί η πρακτική που εφαρμόζεται από το σύνολο των ναυτιλιακών χωρών (που αποτελούν νηολόγια ανταγωνιστικά του Ελληνικού) ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην Υπηρεσία να τοποθετεί αξιωματικό για δεύτερη θητεία στην ίδια θέση (ΜΕΑ Βρυξελλών η΄ΕΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ), η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα είναι συνεχόμενη, ούτε θα απαλλάσει το στέλεχος από την εκπλήρωση του συνόλου των κριτηρίων προαγωγής, που ισχύουν για το λοιπό προσωπικό.