Άρθρο 59 Καθορισμός Ζώνης Λιμένα στο λιμένα Δάφνης Αγίου Όρους

 

Κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων που αφορούν στον καθορισμό χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα ή καθορισμό χώρων που εξομοιώνονται με Ζώνη Λιμένα, καθορίζεται ζώνη λιμένα, στον λιμένα Δάφνης, Αγίου Όρους, στη χερσόνησο Άθως, όπως αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που επισυνάπτεται στην παρούσα διάταξη (Παράρτημα Ι) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.