ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΘΕΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Άρθρο 11 Τροποποίηση του ν. 4251/2014

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218), αντικαθίσταται ως εξής:

«3α. Αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί οποιασδήποτε μορφής δημόσια μεταφορά ατόμων, υποχρεούνται να μην δέχονται για μεταφορά και να λαμβάνουν κάθε μέτρο που να αποκλείει τη μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που: α) δεν είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα εν ισχύ διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και θεώρηση εισόδου, όπου απαιτείται η λήψη της πριν από την άφιξη των πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα, εκτός αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 35 του Κανονισμού 2009/810 «Κώδικας Θεωρήσεων» σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 5 στοιχείο β΄ του Κανονισμού 2016/399 «Κώδικας Συνόρων Schengen» ή β) κατέχουν διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα με εμφανείς ενδείξεις πλαστογράφησης ή παραποίησης. Με απόφαση της κατά τόπο αρμόδιας Αεροπορικής Αρχής επιβάλλεται στις αεροπορικές εταιρείες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταφέρει άτομα αεροπορικώς που παραβαίνουν την παραπάνω υποχρέωση, χρηματικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο. Στις ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί δημόσια μεταφορά ατόμων με πλωτό μέσο, το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση της αστυνομικής Αρχής η οποία είναι κατά τόπον αρμόδια για τη διενέργεια του ελέγχου των προσώπων που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχονται από αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, τα ανωτέρω πρόστιμα μπορεί να προσαυξάνονται στο διπλάσιο και πάντως όχι πέραν του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου. Τα παραπάνω πρόστιμα επιβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα που εκτελούν οποιασδήποτε μορφής δημόσια μεταφορά ή αποκλειστικά στο νομικό πρόσωπο των ανωτέρω αεροπορικών ή ναυτιλιακών εταιρειών ή μεταφορέων και στα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013, τα οποία ευθύνονται αλληλεγγύως.
Το παραπάνω πρόστιμο δεν επιβάλλεται στα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που αποδεικνύουν ότι έχουν λάβει επαρκή προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι επιβαίνοντες πολίτες τρίτων χωρών δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου. Ειδικότερα απαιτείται η λήψη των κατάλληλων μέτρων ενημέρωσης των επιβατών, πριν από την επιβίβασή τους, ως προς τα ταξιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται για τη νόμιμη είσοδό τους στην Ελλάδα και η καταχώρισή τους, κατά την επιβίβαση, με τα στοιχεία που φέρουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα, στους καταλόγους επιβατών και η κοινοποίηση των καταλόγων στις αρμόδιες αερολιμενικές, λιμενικές και τελωνειακές αρχές.
Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου, κατά τα παραπάνω εδάφια, υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη αντίστοιχα, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή τους. Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης επιβάλλεται πρόστιμο, όχι χαμηλότερο από το ήμισυ του ελάχιστου προβλεπόμενου. Τυχόν υποβληθείσες προσφυγές κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 30 παρ. 3, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 4587/2018, θα εξετασθούν ως ενδικοφανείς προσφυγές από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
3β. Η ισχύς της περίπτωσης (α) αρχίζει από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218).».

  • 17 Φεβρουαρίου 2020, 18:05 | ΛΑΦΑΣΙ ΝΕ

    Θεωρούμε ότι από την στιγμή που ο επιβάτης έχει περάσεις τον διαβατηριακό έλεγχο στην χώρα επιβίβασης του και είναι δηλωμένος στις λίστες επιβατών, δεν συντρέχουν λόγοι ποινής. Δεδομένου ότι ο πλοίαρχος δεν μπορεί να ελέγξει το σύνολο των επιβαινόντων. Επίσης η εταιρείες υποβάλουν στις χώρες αναχωρήσεως αναλυτικές λίστες με τους επιβάτες αναχωρήσεως τις οποίες αποστέλλουν και στις ελληνικές αρχές με την αναχώρηση του πλοίου από το εξωτερικό. Άρα από την στιγμή που ο επιβάτης οδηγείται από διαβατηριακό έλεγχο σε διαβατηριακό έλεγχο γιατί να υπάρχει θέμα ποινής.