Άρθρο 46 Διόρθωση εγγραφών σε ναυτολόγια- ναυτικά φυλλάδια

 

Στο άρθρο 47 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως αυτό τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του ν.4597/2019 (Α΄ 35), προστίθεται παρ. 3, ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται η διαδικασία: α) διόρθωσης/συμπλήρωσης ή διαγραφής εγγραφών επί των ναυτολογίων και των αντίστοιχων αυτών επί των ναυτικών φυλλαδίων, που έχουν διενεργηθεί από τη λιμενική ή την προξενική αρχή ή τον πλοίαρχο, β) διενέργειας εγγραφών επί των ναυτολογίων και των αντίστοιχων αυτών επί των ναυτικών φυλλαδίων που δεν έχουν διενεργηθεί από τη λιμενική ή την προξενική αρχή, γ) της επικύρωσης μεταβολών στα ναυτολόγια και στα ναυτικά φυλλάδια, που δεν έχουν διενεργηθεί από τη λιμενική ή την προξενική αρχή, και δ) της διενέργειας μεταβολών που αφορούν στη θαλάσσια υπηρεσία ναυτικών σε πλοία με ξένη σημαία στα ναυτικά φυλλάδια αυτών.».