Άρθρο 62 Σύνθεση Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.)

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνιστάται Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.).
Η Ε.Σ.Α.Λ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και μετέχουν με τους αναπληρωτές τους: ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ως Πρόεδρος, ο Γενική Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλος, δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι Γενικοί Γραμματείς, ως εκπρόσωποι, των Υπουργείων Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού, ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. καθώς και ένας εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του ΥΝΑΝΠ. Στις συνεδριάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. καλείται υποχρεωτικά, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν.), ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), ένας (1) εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ν.Ε.Ε.), ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ), καθώς και εκπρόσωπος του οικείου δήμου και/ή της οικείας περιφέρειας, εφόσον συζητούνται ζητήματα αρμοδιότητάς τους. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν, επίσης, να καλούνται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθηγητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, με ειδίκευση σε θέματα εκτέλεσης λιμενικών έργων, καθώς επίσης και προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή άλλων Υπουργείων, με αντικείμενο αρμοδιότητας συναφές προς τα εξεταζόμενα από την Ε.Σ.Α.Λ. θέματα.
Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ο οποίος προεδρεύει της Ε.Σ.Α.Λ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα και επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων της Επιτροπής. Για τις αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. που επηρεάζουν την εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.».

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 17:13 | ΠΟΥΕΝ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας

  Σύμφωνα με το νόμο έως σήμερα στην ΕΣΑΛ συμμετέχουν ανώτερα στελέχη – υπηρεσιακοί παράγοντες των εμπλεκόμενων Υπουργείων και προεδρεύει ο ΓΓΛΛΠΝΕ. Με την παρούσα τροπολογία προτείνεται η αντικατάσταση των υπηρεσιακών στελεχών με τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων και ουσιαστικά ένα συλλογικό υπηρεσιακό-τεχνοκρατικό όργανο μετατρέπεται σε κυβερνητικό όργανο.

  Με την εν λόγω τροπολογία καταστρατηγείται ουσιαστικά το αρχικό πνεύμα του νομοθέτη που ήταν να δημιουργήσει ένα τεχνοκρατικό γνωμοδοτικό όργανο που θα εισηγούνταν στην κυβέρνηση σχετικά. Με την προτεινόμενη στο παρόν άρθρο σύνθεση ουσιαστικά το διορισμένο κυβερνητικό όργανο θα εισηγείται στην κυβέρνηση.

  Ως εκ τούτου προτείνουμε η σύνθεση της ΕΣΑΛ να παραμείνει σε επίπεδο υπηρεσιακών παραγόντων και επιπλέον να διευρυνθεί η σύνθεση του ως προς τα μέλη με δικαίωμα λόγου και με άλλους εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων, όπως η ΠΟΥΕΝ και η ΟΜΥΛΕ.

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 16:29 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

  Η ΕΣΑΛ μέχρι σήμερα λειτουργούσε ως ένα αποφασιστικό ή γνωμοδοτικό όργανο κατά περίπτωση, το οποίο εξέταζε επιστημονικά, τεχνικά και νομικά τις κατατεθειμένες προτάσεις για νέα λιμενικά έργα από τους φορείς διαχείρισης των λιμανιών. Για το σκοπό αυτό τα ορισμένα στην ΕΣΑΛ μέλη, είχαν κατά κύριο λόγο ειδική γνώση στο αντικείμενο του Υπουργείου τους στη βάση όχι μόνο των ειδικών σπουδών τους, αλλά και της εμπειρίας που είχαν αποκτήσει. Με τον τρόπο αυτό διασφαλιζόταν η αρτιότητα των εγκεκριμένων έργων ή των έργων για τα οποία εξασφαλιζόταν θετική γνωμοδότηση και μάλιστα σε σχετικά σύντομο χρόνο.

  Με την προτεινόμενη διάταξη και την αντικατάσταση των υπηρεσιακών παραγόντων από πολιτικά στελέχη, όπως είναι οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων, η Επιτροπή παύει να είναι ένα “τεχνοκρατικό” όργανο αφού οι γενικοί γραμματείς δεν είναι υποχρεωτικό και θα είναι μάλλον σπάνιο, να διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική γνώση και εμπειρία και μετατρέπεται σε πολιτικό όργανο που θα υποτάσσει τις αποφάσεις της στους κομματικούς σχεδιασμούς της εκάστοτε κυβέρνησης.

  Εύκολα όλοι μπορούν να συμπεράνουν ότι η επιχειρούμενη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της ΕΣΑΛ συνδέεται με την απόρριψη από αυτό το όργανο μέρους των επενδύσεων του ιδιώτη επενδυτή στο λιμάνι και επιχειρείται η χειραγώγηση των αποφάσεών του, εξυπηρετώντας μικροκομματικά οφέλη από την εκάστοτε κυβέρνηση.

  Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην επιχειρούμενη αυτή διαδικασία γιατί αποδυναμώνεται ακόμη περισσότερο η θεσμική λειτουργία της ΕΣΑΛ ως οργάνου που προασπίζει τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και του δημοσίου συμφέροντος.

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 16:55 | ΠΟΥΕΝ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας

  Σύμφωνα με το νόμο έως σήμερα στην ΕΣΑΛ συμμετέχουν ανώτερα στελέχη – υπηρεσιακοί παράγοντες των εμπλεκόμενων Υπουργείων και προεδρεύει ο ΓΓΛΛΠΝΕ. Με την παρούσα τροπολογία προτείνεται η αντικατάσταση των υπηρεσιακών στελεχών με τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων και ουσιαστικά ένα συλλογικό υπηρεσιακό-τεχνοκρατικό όργανο μετατρέπεται σε κυβερνητικό όργανο.

  Με την εν λόγω τροπολογία καταστρατηγείται ουσιαστικά το αρχικό πνεύμα του νομοθέτη που ήταν να δημιουργήσει ένα τεχνοκρατικό γνωμοδοτικό όργανο που θα εισηγούνταν στην κυβέρνηση σχετικά. Με την προτεινόμενη στο παρόν άρθρο σύνθεση ουσιαστικά το διορισμένο κυβερνητικό όργανο θα εισηγείται στην κυβέρνηση.

  Ως εκ τούτου προτείνουμε η σύνθεση της ΕΣΑΛ να παραμείνει σε επίπεδο υπηρεσιακών παραγόντων και επιπλέον να διευρυνθεί η σύνθεση του ως προς τα μέλη με δικαίωμα λόγου και με άλλους εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων, όπως η ΠΟΥΕΝ και η ΟΜΥΛΕ.

 • Προτείνουμε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων να καλείται υποχρεωτικά, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας (Ε.ΜΑ.Ε.). Ειδικότερα όταν συζητώνται θέματα που αφορούν στη δημιουργία χώρων κατάλληλων για σκάφη αναψυχής σε εμπορικούς λιμένες ή Λιμενικά Ταμεία θεωρούμε χρήσιμη τη συμμετοχή στη συζήτηση και την άποψη της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας.

  Σταύρος Κατσικάδης
  Ένωση Μαρινών Ελλάδας