ΜΕΡΟΣ Δ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Άρθρο 45 Υγειονομικές Εξετάσεις

 

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 591/1975 «Περί υγειονομικής εξετάσεως των υποψηφίων προς απογραφήν ναυτικών, προς απόκτησιν αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος και εισαγωγήν εις Δημοσίας Σχολάς Ε.Ν. » (Α΄ 191, Διορθ. Α΄ 212), προστίθεται περ. στ΄, ως εξής:
«στ. των απογεγραμμένων ναυτικών, σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ανικανότητας άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος, από την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία παραπέμπονται από την οικεία Λιμενική ή Προξενική Αρχή ή από τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά περίπτωση.».
2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 591/1975, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 757/1977 (Α΄ 248), προστίθεται παρ. 3α΄, ως εξής:
«3α. οι απογεγραμμένοι ναυτικοί που κρίθηκαν υγειονομικώς ακατάλληλοι συμφώνως της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 591/1975 από την ΑΝΥΕ, δικαιούνται να υποβάλλουν εντός προθεσμίας 30 ημερών αίτηση αναθεώρησης των αποφάσεων της ΑΝΥΕ αιτούμενοι την επανεξέτασή τους από την Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (ΑΥΕΝ).».