Άρθρο 17 Αφαίρεση ναυτιλιακών εγγράφων από τον κύριο ή νομέα πλοίου

 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), τροποποιείται ως ακολούθως:
«5. Εάν η παράβαση αφορά σε πλοίο και ο παραβάτης δεν διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), συντάσσεται βεβαίωση παράβασης από το αρμόδιο στέλεχος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και αφαιρείται από τον παραβάτη το έγγραφο εθνικότητας ή το πιστοποιητικό κυριότητας και το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του υπό την κυριότητα ή νομή του παραβάτη πλοίου. Εάν η παράβαση αφορά σε όχημα και ο παραβάτης δεν διαθέτει Α.Φ.Μ., αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του υπό την κυριότητα ή νομή του παραβάτη οχήματος. Τα αφαιρούμενα έγγραφα των προηγούμενων εδαφίων αποδίδονται στον παραβάτη μετά την πληρωμή του προστίμου ή την έκδοση απαλλακτικής απόφασης ή την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής τράπεζας, εφόσον είναι ανέφικτη η καταβολή του προστίμου.».

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 17:13 | ΒΕΝΕΤΗΣ Δ.

  Είναι επιτακτική ανάγκη η επίλυση του ζητήματος της διεκπεραίωσης των παραβάσεων σε άτομα τα οποία δεν διαθέτουν Α.Φ.Μ.,κυρίως σε αλλοδαπούς, καθόσον είναι υποθέσεις που συνήθως παραμένουν στις λιμενικές αρχές πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.Θα μπορούσαν να προστεθούν τα εξής:
  1.-Εάν ο παραβάτης δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. συντάσσεται βεβαίωση παράβασης και αφαιρείται προσωρινά από την κατοχή του οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο Αρχής κατέχει την στιγμή του ελέγχου από το οποίο αποδεικνύεται η ταυτότητά του ή η ταυτότητα του υπό την κυριότητα ή νομή του πλοίου,σκάφους ή οχήματος (έγγραφο εθνικότητας,πιστοποιητικό κυριότητας,πιστοποιητικό αξιοπλοΐας,αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας,άδεια κυκλοφορίας οχήματος,πινακίδες κυκλοφορίας κτλ).
  2.-Εάν ο παραβάτης δεν διαθέτει την στιγμή του ελέγχου κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, είναι δυνατή η προσωρινή αφαίρεση του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του, ενώ σε περίπτωση μη κατοχής τους ακολουθείται η προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία εξακρίβωσης των στοιχείων του.
  3.-Η αφαίρεση οποιουδήποτε εκ των παραπάνω αναφερόμενων εγγράφων σημειώνεται υποχρεωτικά από το Λιμενικό όργανο στην βεβαίωση της παράβασης.
  4.-Τα αφαιρούμενα έγγραφα των προηγούμενων παραγράφων αποδίδονται στον παραβάτη μετά την πληρωμή του προστίμου ή την έκδοση απαλλακτικής απόφασης ή την κατάθεση εγγυητικής επιστολής τραπέζης ή τον ορισμό αντικλήτου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο οποίος θα αναλάβει την πλήρη διεκπεραίωση του διοικητικού φακέλου.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 16:39 | Χαράλαμπος

  Η διάταξη να επεκταθεί σε κάθε μορφής (Ν.4256 κ.α.) επιβαλλόμενο πρόστιμο από τις Λιμενικές Αρχές και όχι μόνον στα επιβαλλόμενα κατά το άρθρο 157 του ΚΔΝΔ πρόστιμα.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 13:38 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΟΡΟΣ ΣΚΑΦΟΣ.ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΕΠΙ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΙΖΟΥΝ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ) ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΚΑΦΗ.
  ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΟ 157 ΤΟΥ Κ.Δ.Ν.Δ. ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ (ΙΔΙΩΤΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ)