Άρθρο 49 Τροποποίηση του ν. 4150/2013 (Α’102)

1. Το άρθρο 33 του Ν. 4150/2013 (Α’102) , αντικαθίσταται ως εξής:

«Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής
1. Συνιστάται Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, που λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού.
Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής γνωμοδοτεί κυρίως:
α) για τις βασικές αρχές χάραξης πολιτικών στους διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νησιών και
β) για τη σχεδίαση και υλοποίηση των νησιωτικών πολιτικών.
2. Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής αποτελείται από:
α) Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως Πρόεδρο και ως μέλη:
β) Τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
γ) τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του.
δ) τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) με τον αναπληρωτή του οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΕΝ.
στ) ένα (1) μέλος που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του.
ζ) ένα (1) μέλος που ορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του.
η) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.
θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ.
ι) έναν (1) εκπρόσωπο της Συνόδου των Πρυτάνεων των ΑΕΙ της χώρας με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των ΑΕΙ.
3. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε μόνιμο υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οριζόμενο μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής υποστηρίζεται διοικητικά και τεχνικά από την αρμόδια Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
5. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής είναι τριετής. Η πρώτη θητεία των μελών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
6. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας των μελών, αυτά αντικαθίστανται. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει όπως και των υπολοίπων μελών.
7. Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ` έτος σε τόπο, χρόνο και με ημερήσια διάταξη, που καθορίζονται με την πρόσκληση του Προέδρου του.
8. Με απόφαση του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής δύνανται να συστήνονται ειδικές επιτροπές κατά θεματική ενότητα.
9. Για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής τα μέλη δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε αποζημίωση, οι δε δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των φορέων προέλευσης τους.
10. Η λειτουργία του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται με εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται από την ολομέλεια του.».

2. Το άρθρο 34 του ν. 4150/2013 (Α’102) καταργείται.

 • Άρθρο 49 Τροποποίηση του ν. 4150/2013 (Α’102)
  Προτείνουμε τη συμπλήρωση της παρ. 2 ως εξής:
  2. Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής αποτελείται από:
  α) Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως Πρόεδρο και ως μέλη:
  β) Τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
  γ) τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του.
  δ) τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
  ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) με τον αναπληρωτή του οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΕΝ.
  στ) ένα (1) μέλος που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του.
  ζ) ένα (1) μέλος που ορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του.
  η) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.
  θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ.
  ι) έναν (1) εκπρόσωπο της Συνόδου των Πρυτάνεων των ΑΕΙ της χώρας με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των ΑΕΙ.
  κ) έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.μεΑ.