Άρθρο 5 Χρονικοί περιορισμοί στην έκτακτη δρομολόγηση πλοίων

 

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου έβδομου του ν. 2932/2001 (Α’ 145), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η έκτακτη δρομολόγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών με δυνατότητα παράτασης, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μόνο μία φορά και μέχρι τριάντα (30) επιπλέον ημέρες, εφόσον δεν έχουν εξαλειφθεί οι λόγοι που τη δικαιολογούν.».

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 17:02 | ΠΟΥΕΝ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας

  Μέρος Ε΄ με τίτλο «Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των Πολιτικών Υπαλλήλων του»
  Κεφάλαιο Α΄
  Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Ναυτιλίας
  Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο πρέπει να ρυθμιστούν οργανωσιακά και λειτουργικά θέματα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του, την αποτελεσματικότητα του αλλά και την εξοικονόμηση πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

  4) Εξορθολογισμός Δαπανών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
  Πέραν όμως του διοικητικού εξορθολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι μείζονος σημασίας και ο εξορθολογισμός τωνδαπανών του υπουργείου ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη επιβάρυνση του έλληνα πολίτη ως φορολογούμενου. Τα στοιχεία που αφορούν στις προσλήψεις πολιτικού προσωπικού και στις προσλήψεις στελεχών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, στη μισθολογική επιβάρυνση, αλλά και στον αριθμό υπηρετούντων σε οικονομικές παραγωγικές υπηρεσίες ανά κατηγορία και ειδικότητα (πολιτικοί υπάλληλοι ή λιμενικοί) μπορούν εύκολα να αναζητηθούν δια των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών και να υπολογιστεί η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
  Σήμερα το μισθολογικό κόστος της Κεντρικής Διοίκησης του Υπουργείου εξακολουθεί να είναι αυξημένο λόγω της στελέχωσης διοκητικών-οικονομικών-παραγωγικών υπηρεσιών με ένστολο προσωπικό. Η λογική των αυξημένων αποδοχών και των ευνοϊκότερων ρυθμίσεων συνταξιοδότησης του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ συνάδει με την επιτέλεση της κύριας αποστολής του, που είναι η αστυνόμευση- ακτοφυλακή και των συνεπαγόμενων κινδύνων που διατρέχουν οι ένστολοι συνάδελφοι. Η τοποθέτηση όμως ενστόλων σε διοικητικές-παραγωγικές-οικονομικές υπηρεσίες (π.χ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Πληροφορικής, Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών, Διεύθυνση Οργάνωσης κ.α.) σε μία περίοδο κρίσιμη για τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, είναι αντίθετη στην προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού και συνεπάγεται περιττή επιβάρυνση για τον έλληνα φορολογούμενο.

  Επισημαίνεται ότι ο τελευταίος Οργανισμός του Υπουργείου (Π.Δ.13/2018) δεν εισήγαγε καμία ουσιαστική καινοτομία στη διάρθρωση των υπηρεσιών και τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων σε αυτές, αντιθέτως αναπαρήγαγε διοικητικές παθογένειες προηγούμενων οργανωτικών σχημάτων. Αρμοδιότητες πολιτικής και οικονομικής φύσης ασκούνται από το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ενάντια σε κάθε σύγχρονη οργανωσιακή θεωρία, καθώς και στο ν.4150/2013, με περιττή επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

  Η νέα οργανωτική δομή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα πρέπει να θεραπεύσει όλες τις εκτενώς αναφερόμενες διοικητικές στρεβλώσεις, που επιφέρουν σπατάλη των οικονομικών πόρων του κρατικού προϋπολογισμού.

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 11:07 | ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 5
  Δεν γίνεται κατανοητό πώς και υπό ποια λογική μπορεί εκ των προτέρων να προβλεφθεί ότι η πραγματική ανάγκη για έκτακτη δρομολόγηση αφορά σε συγκεκριμένο μόνο χρονικό όριο.
  Η υπόψη διάταξη αίρει την ευελιξία του νόμου που αποσκοπεί στην κάλυψη πραγματικών εκτάκτων συγκοινωνιακών αναγκών για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Κατόπιν αυτών προτείνουμε την αναδιατύπωσή της ως ακολούθως : « Η έκτακτη δρομολόγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών με δυνατότητα παράτασης, με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, για διαστήματα μέχρι τριάντα (30) ακόμα ημερών κάθε φορά, εφόσον δεν έχουν εξαλειφθεί οι λόγοι που δικαιολογούν την έγκρισή της».

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 12:44 | ΣΕΕΝ

  Άρθρο 5: Να μην γίνει η παραπάνω προσθήκη και στην υπάρχουσα παράγραφο 1 να προστεθεί η λέξη «αιτιολογημένη» ως ακολούθως:
  «1. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού επιτρέπεται, …………………..από τα ήδη δρομολογημένα πλοία.»

  Στην παράγραφο 2, του άρθρου Έβδομου να προστεθεί η λέξη «αιτιολογημένη» ως ακολούθως:
  «2.Ομοίως με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού …….κοινωνικούς λόγους».