ΜΕΡΟΣ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΟΙΩΝ- ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ Άρθρο 8 Κλάδος Ελέγχου Πλοίων

1. Ο τίτλος του ΜΕΡΟΥΣ Α του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,…. συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ΜΕΡΟΣ Α
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»

2. Το άρθρο 10 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 10
Σχολή Επιθεωρητών – Ελεγκτών

1. Οι επιθεωρητές και ελεγκτές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πλην αυτών της Αρχής Κράτους Λιμένα που ορίζονται σύμφωνα με το π.δ. 16/2011 (Α’ 36), πιστοποιούνται για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων και ελέγχων, εφόσον διαθέτουν τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ανά τομέα επιθεώρησης και ελέγχου και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
2. Για την εκπαίδευση και πιστοποίηση επιθεωρητών και ελεγκτών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ιδρύεται και εδρεύει στον Πειραιά η Σχολή εξειδικευμένης δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε θέματα επιθεώρησης και ελέγχου των υπό ελληνική σημαία πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων, ασφάλειας ναυσιπλοΐας, καθώς και της διαχείρισης ασφάλειας εταιρειών, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων, Α.Ο. – Α.Ο.Α., με την ονομασία «Σχολή Επιθεωρητών – Ελεγκτών Πλοίων, Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων» (Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε.).
3. Η Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε. υπάγεται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δια της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
4. Στη Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε. λειτουργούν Τμήματα Εκπαίδευσης ανά είδος επιθεώρησης-ελέγχου. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Τμημάτων αυτών περιλαμβάνει κύκλους σπουδών με αντικείμενο, ιδίως, τη γενική εκπαίδευση των επιθεωρητών και ελεγκτών σε θεωρητικό επίπεδο, την ειδική εκπαίδευσή τους σε θεωρητικό επίπεδο, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με το εξειδικευμένο θεματικό αντικείμενο ανά τομέα επιθεώρησης ελέγχου, καθώς και σε πρακτικό επίπεδο, η οποία συνίσταται στην παρακολούθηση ελαχίστου αριθμού επιθεωρήσεων, με την επιτήρηση επιθεωρητών ελεγκτών που διεξάγουν επιθεωρήσεις και ελέγχους του αντίστοιχου τομέα εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει, επίσης, υποχρεωτικά ενότητα σχετική με την αναπηρία και την προσβασιμότητα υποδομών και υπηρεσιών στα πρόσωπα με αναπηρία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης ανά είδος επιθεώρησης-ελέγχου το οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικά και γραπτές εξετάσεις, οι επιτυχώς συμμετέχοντες σε αυτό πιστοποιούνται για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων και ελέγχων του παρόντος άρθρου.
5. Στην Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε. δύνανται να πιστοποιούνται και ιδιώτες μέλη των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων.
6. Τα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διαθέτουν οι εκπαιδευτές επιθεωρητών – ελεγκτών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 13.
7. Για την πιστοποίηση επιθεωρητών – ελεγκτών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
8. Η ίδρυση και λειτουργία της Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε. είναι ανεξάρτητη, και δεν αντικαθιστά ούτε επηρεάζει την λειτουργία της Σχολής Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων, που εξακολουθεί να λειτουργεί και να πιστοποιεί επιθεωρητές της Αρχής Κράτους Λιμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/2006 (Α’ 168) και στην Υ.Α. Αριθμ. 1242/01/07 (Β’ 389).
9. Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πλην αυτών της Αρχής Κράτους Λιμένα που ορίζονται σύμφωνα με το π.δ. 16/2011 (Α’ 36), οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ήδη διενεργούν επιθεωρήσεις – ελέγχους, θεωρούνται πιστοποιημένοι και εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω εκπαίδευση – πιστοποίηση τους μέχρι τη συμπλήρωση τριών ετών από την έναρξη της λειτουργίας του προγράμματος εκπαίδευσης της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.».
3. Τα άρθρα 12 και 14 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) καταργούνται.

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 19:47 | Nikolas

  Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για πλόες εσωτερικού κατά παρέκκλιση της ενωσιακής νομοθεσίας .
  Όπως η MCA διατηρεί το δικαίωμα στα πλοία κάτω των 400 ΚΟΧ και τα πιστοποιεί καθετοποιημένη χωρίς να είναι υποχρεωτική η Κλάση από Αναγνώρισμενο Οργανισμό.

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 19:40 | Giannis

  Πρέπει να υπάρχει μέριμνα για πλοία τα οποία για τους δικούς τους λόγους απορρίπτουν οι Νηογνομωνες να μπορούν εναλλακτικά είτε να προχωρήσουν σε έκδοση ΠΓΕ ειδικότερα για δρομολόγια εσωτερικού

 • Το περασμένο καλοκαίρι η Σαμοθράκη βίωσε μία δραματική κατάσταση, μετά από συνεχόμενες βλάβες των 2 Ε/Γ-Ο/Γ της ίδιας πλοιοκτήτριας εταιρείας, έμεινε αποκομμένη από την υπόλοιπη Ελλάδα, με πάμπολλες ακυρώσεις κρατήσεων, με σχεδόν μηδενικό ενδιαφέρον επισκεψιμότητας προς το νησί, με συνέπεια ελάχιστο τζίρο και φέτος τον χειμώνα να βιώνουμε έναν τραγικό χειμώνα, χειρότερο και από εκείνους των κατοχικών μνημονικών ετών.
  Οπότε προτείνω να αυστηροποιηθούν στο έπακρο οι έλεγχοι μετά από μία βλάβη πλοίου, ώστε αυτή να έχει αποκατασταθεί πλήρως και υπό τις ενδεδειγμένες συνθήκες, για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα σύντομα το εν λόγω πλοίο να πάθει την ίδια βλάβη.
  Προτείνω την υποχρεωτική ακινησία πλοίου αν όχι κατ’ έτος τουλάχιστον ανά διετία για πλήρη έλεγχο αξιοπλοΐας.
  Όταν συμβαίνει παρόμοιο περιστατικό με αυτό που συνέβη στην Σαμοθράκη να υπάρχουν πολύ πιο αυστηρές ποινές, η εν λόγω τιμωρήθηκε μόνο με την παρακράτηση του ποσού των 22 Χιλ. € περίπου από την εγγύηση και κηρύχθηκε έκπτωτη.

  Επίσης δεν μπορεί να επιτρέπεται να ταξιδεύει ένα πλοίο 40, 45 ή μεγαλύτερης ηλικίας (που και εδώ θα πρέπει να επανέλθει κάποιο όριο) και ένα πλοίο 25, 30 ετών να δικαιούται να υπογράψει σύμβαση ενός έτους μόνο. Είναι αμαρτία.

  Πρέπει το Υπουργείο να μεριμνήσει ώστε οι μουσουλμάνοι εισβολείς που μεταφέρονται με πλοίο της γραμμής είτε να μεταφέρονται σε ξεχωριστό χώρο για την προστασία της υγείας των υπολοίπων επιβατών, όταν στα νησιά δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές υγείας και οι εν λόγω δεν έχουν εξεταστεί, οπότε ο κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών μεταδιδόμενων ασθενειών να είναι ανοικτός. Είτε να μεταφέρονται με πλωτά μέσα του Λ.Σ ή του Π.Ν έχοντας βέβαια τα πληρώματα την κατάλληλη εξάρτηση προστασίας.

  Όσον αφορά το Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι) είναι το αντιστάθμισμα – ψίχουλο της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Οπότε αυτό πρέπει να καταβάλλεται άμεσα χωρίς καθυστερήσεις όπως συνέβη πρόσφατα και στους επιβάτες και στις επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να μπουν εισοδηματικά κριτήρια. Υπάρχουν στα λεωφορεία; Πρέπει άμεσα να δοθεί λύση στο Μ.Ι καυσίμων, πρέπει να αυξηθεί το ποσό κρατικής επιχορήγησης, ώστε να μην βγαίνουν εκτός του προγράμματος μέσα σε λίγους μήνες.
  Ευχαριστώ, πιστεύω κάποια από όσα έγραψα να ληφθούν υπόψη.

 • 13 Φεβρουαρίου 2020, 09:16 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΔΙΤΗΣ

  Θα ήθελα στο σημείο αυτό της επιστροφής των αρμοδιοτήτων στον ΚΕΕΠ να λάβετε υπόψη σας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς οι οποίοι απορρίπτουν τα επιβατηγά πλοία χωρίς καν να τα επιθεωρήσουν επικαλούμενοι εσωτερικούς κανονισμούς κλπ .
  Επειδή υπάρχουν πλοία τα οποία θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τα νησιά της παραμεθορίου θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα τέτοια που σε περίπτωση απόρριψης των πλοίων από τους νηογνομωνες τότε ο πλοιοκτήτης να μπορεί είτε να προχωρήσει στην έκδοση ΠΓΕ είτε σε ΠΑ με εξαίρεση από Κλάση Αναγνωρισμένου Οργανισμου .
  Επίσης για πλόες εσωτερικού εντός προασπισμένων περιοχών κατηγορία πλοων Γ να υπάρχει μέριμνα απαλλαγής από Κλάση ή δυνατότητα έκδοσης ΠΓΕ από τους Ελληνικούς Νηογνομωνες

 • 13 Φεβρουαρίου 2020, 09:20 | Μιχαλης Ροδίτης

  Καλημέρα σας ,
  Θα ήθελα στο σημείο αυτό της επιστροφής των αρμοδιοτήτων στον ΚΕΕΠ να λάβετε υπόψη σας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς οι οποίοι απορρίπτουν τα επιβατηγά πλοία χωρίς καν να τα επιθεωρήσουν επικαλούμενοι εσωτερικούς κανονισμούς κλπ .
  Επειδή υπάρχουν πλοία τα οποία θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τα νησιά της παραμεθορίου θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα τέτοια που σε περίπτωση απόρριψης των πλοίων από τους νηογνομωνες τότε ο πλοιοκτήτης να μπορεί είτε να προχωρήσει στην έκδοση ΠΓΕ είτε σε ΠΑ με εξαίρεση από Κλάση Αναγνωρισμένου Οργανισμου .
  Επίσης για πλόες εσωτερικού εντός προασπισμένων περιοχών κατηγορία πλοων Γ να υπάρχει μέριμνα απαλλαγής από Κλάση ή δυνατότητα έκδοσης ΠΓΕ από τους Ελληνικούς Νηογνομωνες