Άρθρο 65 Καταχώρηση πληροφοριών ιδιοχρησιμοποίησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή

Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατά το διάστημα που το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, δεν εκτελεί σύμβαση ναύλωσης, επιτρέπεται η ιδιοχρησιμοποίησή του από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή, εφόσον αυτό καταχωριστεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 7. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ως άνω εφαρμογής η ιδιοχρησιμοποίηση δηλώνεται στη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο, από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του και καταχωρίζεται στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων του Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.). Σε περιπτώ¬σεις ιδιοχρησιμοποίησης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, δεν χορηγείται απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, τον Φ.Π.Α., τους δασμούς ή επιβαρύνσεις των καυσίμων, των λιπαντικών και λοιπών αγαθών με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία αυτά.».

  • 26 Φεβρουαρίου 2020, 16:36 | Χαράλαμπος

    Χαρτιά και σφραγίδες… Φτάνει πια. Ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης χθες.