Άρθρο 31 Άσκηση επαγγέλματος από προσωπικό ειδικότητας Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

1. Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του ν. 3079/2002 «Κώδικας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) Στους Αξιωματικούς με ειδικότητα Υγειονομικού (Ιατροί) η άσκηση ιατρικού επαγγέλματος ιδιωτικά μετά τις ώρες εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις με τις οποίες καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την άσκηση ιατρικού επαγγέλματος και του ν. 3418/2005 «Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α΄287), όπως κάθε φορά ισχύουν, στους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας (Οδοντίατροι) η άσκηση του επαγγέλματος του οδοντιάτρου ιδιωτικά μετά τις ώρες εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις με τις οποίες καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την άσκηση οδοντιατρικού επαγγέλματος και τις διατάξεις του π.δ. 39/2009 «Κώδικας οδοντιατρικής δεοντολογίας» (Α΄39,) όπως κάθε φορά ισχύουν, και στους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας (Ψυχολόγοι) η άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου ιδιωτικά μετά τις ώρες εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 991/1979 «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις» (Α’278) και της υπ΄ αριθμ. Γ5β/Γ.Π. οικ. 42984/2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Κώδικας Δεοντολογίας Ψυχολόγων» (Β΄2344), όπως κάθε φορά ισχύουν.».
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 139 του ν. 3079/2002 «Κώδικας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄311), προστίθεται περίπτωση δ ως ακολούθως:
«δ) Στους Αξιωματικούς οι οποίοι προέρχονται από Ανθυπασπιστές με ειδικότητα Υγειονομικού, στους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς με ειδικότητα Υγειονομικού η άσκηση επαγγέλματος ιδιωτικά μετά τις ώρες εργασίας, εφόσον έχουν τις ειδικότητες του οδοντοτεχνίτη, ή του λογοθεραπευτή ή του φυσικοθεραπευτή. Το οδοντοτεχνικό επάγγελμα και η λειτουργία οδοντοτεχνικού εργαστηρίου ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1666/1986 (Α΄200) και του Δεοντολογικού Κανονισμού Οδοντοτεχνιτών, όπως κάθε φορά ισχύουν. Το επάγγελμα του λογοθεραπευτή ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 49/2016 (Α΄80), όπως κάθε φορά ισχύουν. Το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 90/1995 (Α΄53) και του Κώδικα Δεοντολογίας Φυσικοθεραπευτών, όπως κάθε φορά ισχύουν.».

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 20:24 | Θάνος

  Προτείνεται να προστεθεί στην παρ. 2 και νεα περ. δ) ως εξής:
  δ) σε όλο το προσωπικό να παράγει και εκδίδει και επ’ αμοιβή συγγραφικό έργο ιδίως
  επιστημονικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου
  Η διάταξη αυτή είναι απαραίτητη για να διασφαλίσει το αυτονόητο δικαίωμα των
  στελεχών στην επιστημονική έρευνα και παραγωγή και στην καλλιτεχνική δράση. .
  Είναι συνταγματικό μη ανεκτό να εμποδίζεται η συγγραφική παρουσία στελεχών
  λιμενικών στους επιστημονικούς αλλά και καλλιτεχνικούς κλάδους, με την αιτιολογάι
  ότι δεν προβλέπεται ρητά στον Κώδικα Προσωπικού. Πρέπει να τονιστεί ο μεγάλος
  αριθμός στελεχών που διαθέτει διδακτορικά διπλώματα και παράγει σημαντικό
  επιστημονικό έργο, ιδίως από τα στελέχη ειδικοτήτων, των οποίων την επιστημονική
  αρτιότητα επιδιώκει να αξιοποιήσει το Λιμενικό, χωρίς να τους δίνει αντίστοιχες
  ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης. Είναι, από την άλλη αντιφατικό, να δίνεται η
  δυνατότητα σε κάποιους συναδέλφους να ανοίγουν επιχειρήσεις και να ασκούν
  ελεύθερα επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη με προφανή σκοπό το κέρδος και να μην
  επιτρέπεται η έκδοση βιβλίων και η συγγραφική συνδρομή στην επιστημονική
  κοινότητα που μόνο καλοπληρωμένη δεν είναι. Να σημειωθεί ότι η αμοιβή από
  συγγραφικό έργο θα έχει και οικονομικό όφελος για το Λιμενικό μέσω των σχετικών
  κρατήσεων.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 18:48 | Θάνος

  Προτείνεται να προστεθεί στην παρ. 2 και νεα περ. δ) ως εξής:

  δ) σε όλο το προσωπικό να παράγει και εκδίδει και επ’ αμοιβή συγγραφικό έργο ιδίως επιστημονικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου

  Η διάταξη αυτή είναι απαραίτητη για να διασφαλίσει το αυτονόητο δικαίωμα των στελεχών στην επιστημονική έρευνα και παραγωγή και στην καλλιτεχνική δράση. . Είναι συνταγματικό μη ανεκτό να εμποδίζεται η συγγραφική παρουσία στελεχών λιμενικών στους επιστημονικούς αλλά και καλλιτεχνικούς κλάδους, με την αιτιολογάι ότι δεν προβλέπεται ρητά στον Κώδικα Προσωπικού. Πρέπει να τονιστεί ο μεγάλος αριθμός στελεχών που διαθέτει διδακτορικά διπλώματα και παράγει σημαντικό επιστημονικό έργο, ιδίως από τα στελέχη ειδικοτήτων, των οποίων την επιστημονική αρτιότητα επιδιώκει να αξιοποιήσει το Λιμενικό, χωρίς να τους δίνει αντίστοιχες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης. Είναι, από την άλλη αντιφατικό, να δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους συναδέλφους να ανοίγουν επιχειρήσεις και να ασκούν ελεύθερα επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη με προφανή σκοπό το κέρδος και να μην επιτρέπεται η έκδοση βιβλίων και η συγγραφική συνδρομή στην επιστημονική κοινότητα που μόνο καλοπληρωμένη δεν είναι. Να σημειωθεί ότι η αμοιβή από συγγραφικό έργο θα έχει και οικονομικό όφελος για το Λιμενικό μέσω των σχετικών κρατήσεων.

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 11:44 | Τσαντσαμινα

  Προτείνεται να προστεθεί στην παρ. 2 και νεα περ. δ) ως εξής:

  δ) σε όλο το προσωπικό να παράγει και εκδίδει και επ’ αμοιβή συγγραφικό έργο ιδίως επιστημονικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου

  Η διάταξη αυτή είναι απαραίτητη για να διασφαλίσει το αυτονόητο δικαίωμα των στελεχών στην επιστημονική έρευνα και παραγωγή και στην καλλιτεχνική δράση. . Είναι συνταγματικό μη ανεκτό να εμποδίζεται η συγγραφική παρουσία στελεχών λιμενικών στους επιστημονικούς αλλά και καλλιτεχνικούς κλάδους, με την αιτιολογάι ότι δεν προβλέπεται ρητά στον Κώδικα Προσωπικού. Πρέπει να τονιστεί ο μεγάλος αριθμός στελεχών που διαθέτει διδακτορικά διπλώματα και παράγει σημαντικό επιστημονικό έργο, ιδίως από τα στελέχη ειδικοτήτων, των οποίων την επιστημονική αρτιότητα επιδιώκει να αξιοποιήσει το Λιμενικό, χωρίς να τους δίνει αντίστοιχες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης. Είναι, από την άλλη αντιφατικό, να δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους συναδέλφους να ανοίγουν επιχειρήσεις και να ασκούν ελεύθερα επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη με προφανή σκοπό το κέρδος και να μην επιτρέπεται η έκδοση βιβλίων και η συγγραφική συνδρομή στην επιστημονική κοινότητα που μόνο καλοπληρωμένη δεν είναι. Να σημειωθεί ότι η αμοιβή από συγγραφικό έργο θα έχει και οικονομικό όφελος για το Λιμενικό μέσω των σχετικών κρατήσεων.

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 11:46 | maria

  Προτείνεται να προστεθεί στην παρ. 2 και νεα περ. δ) ως εξής:

  δ) σε όλο το προσωπικό να παράγει και εκδίδει επ’ αμοιβή συγγραφικό έργο ιδίως επιστημονικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου

  Η διάταξη αυτή είναι σημαντική ιδίως για στελέχη με σπουδές υψηλού επιπέδου και συνεργασίες στον ακαδημαϊκό χώρο, οι οποίες εμποδίζονται λόγω μιας αμφιλεγόμενης ερμηνείας της υπηρεσίας. Είναι, σίγουρα παράξενο, με την προτεινόμενη διάταξη να δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους συναδέλφους να ανοίγουν επιχειρήσεις και να ασκούν ελεύθερα επάγγελμα οδοντοτεχνίτη και ψυχολόγου με προφανή σκοπό το κέρδος και να μην επιτρέπεται η έκδοση βιβλίων και η συγγραφική συνδρομή στην επιστημονική κοινότητα που μόνο καλοπληρωμένη δεν είναι. Να σημειωθεί ότι η αμοιβή από συγγραφικό έργο θα έχει και οικονομικό όφελος για το Λιμενικό μέσω των σχετικών κρατήσεων.

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 11:26 | γιωργος

  Προτείνεται να προστεθεί στην παρ. 2 και νεα περ. δ) ως εξής:

  δ) σε όλο το προσωπικό να παράγει και εκδίδει επ’ αμοιβή συγγραφικό έργο ιδίως επιστημονικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου

  Η διάταξη αυτή είναι απαραίτητη για στελέχη με σημαντικές σπουδές, οι οποίοι εμποδίζονται από την επ’ αμοιβη συγγραφή και έκδοση επιστημονικών/καλλιτεχνικών έργων. Η συγγραφή είναι μια επίπονη και σοβαρή δραστηριότητα, καθόλου καλοπληρωμένη, αλλά που προάγει και την επιστήμη και τέχνη. Σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται την αποκόμιση οικονομικού κέρδους, όπως, αντιθέτως, γίνεται με την προτεινόμενη διάταξη, με την οποία επιτρέπεται η άσκηση ελευθέρων επαγγελμάτων με προφανή σκοπό το κέρδος. Τέλος, επισημαίνεται ότι η αμοιβή από συγγραφικό έργο θα έχει και οικονομικό όφελος για το Λιμενικό μέσω των σχετικών κρατήσεων, ενώ θα συμβάλει στην ανάδειξη της ποιότητας του στελεχιακού δυναμικού του Σώματος

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 07:10 | ΜΑΡΙΕΤΤΑ Π.

  Προτείνεται να προστεθεί στην παρ. 2 και νεα περ. δ) ως εξής:

  δ) σε όλο το προσωπικό να παράγει και εκδίδει επ’ αμοιβή συγγραφικό έργο ιδίως επιστημονικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου

  Η διάταξη αυτή είναι απαραίτητη για στελέχη με σημαντικές σπουδές, οι οποίοι εμποδίζονται από την επ’ αμοιβη συγγραφή και έκδοση επιστημονικών/καλλιτεχνικών έργων. Η συγγραφή είναι μια επίπονη και σοβαρή δραστηριότητα, καθόλου καλοπληρωμένη, αλλά που προάγει και την επιστήμη και τέχνη. Σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται την αποκόμιση οικονομικού κέρδους, όπως, αντιθέτως, γίνεται με την προτεινόμενη διάταξη, με την οποία επιτρέπεται η άσκηση ελευθέρων επαγγελμάτων με προφανή σκοπό το κέρδος. Τέλος, επισημαίνεται ότι η αμοιβή από συγγραφικό έργο θα έχει και οικονομικό όφελος για το Λιμενικό μέσω των σχετικών κρατήσεων, ενώ θα συμβάλει στην ανάδειξη της ποιότητας του στελεχιακού δυναμικού του Σώματος

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 16:25 | Γιάννης

  Προτείνεται να προστεθεί στην παρ. 2 και νεα περ. δ) ως εξής:

  δ) σε όλο το προσωπικό να παράγει και εκδίδει και επ’ αμοιβή συγγραφικό έργο ιδίως επιστημονικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου

  Mεγάλος αριθμός στελεχών, διαθέτει διδακτορικά διπλώματα και παράγει σημαντικό επιστημονικό έργο. Είναι παράλογο αυτό, να μην μπορεί να το εκδοθεί. Να σημειωθεί ότι η αμοιβή από συγγραφικό έργο θα αποδίδει οικονομικό όφελος για το Σώμα μέσω των σχετικών κρατήσεων. Εκτός αυτού δείχνει στην Ελληνική κοινωνία και ένα άλλο πρόσωπο των στελεχών του Λιμενικού.

 • 22 Φεβρουαρίου 2020, 11:51 | κατερινα

  Προτείνεται να προστεθεί στην παρ. 2 και νεα περ. δ) ως εξής:

  δ) σε όλο το προσωπικό να παράγει και εκδίδει συγγραφικό έργο

  Πρόκειται για μια αυτονόητη ελευθερία που προκύπτει αβίαστα από το άρθρο 16 παρ. 1 Σ κατά το οποίο « H τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Kράτους.» Πρόκειται για ανεπιφύλακτο δικαίωμα που δεν τίθεται καν σε νομικούς περιορισμούς. Επειδή, όμως, έχουν προκύψει σχετικά ζητήματα άρνησης από μέρους της υπηρεσίας, κρίνεται σκόπιμο να τεθει και σαφώς. Είναι κρίμα να εμποδίζεται η συγγραφική παρουσία στελεχών στους επιστημονικούς αλλά και καλλιτεχνικούς κλάδους, τη στιγμή μάλιστα που μεγάλος αριθμός στελεχών διαθέτει διδακτορικά διπλώματα και παράγει σημαντικό επιστημονικό έργο. Είναι, άλλωστε, άνισο, αν όχι περίεργο, να δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους συναδέλφους να ανοίγουν φυσικοθεραπευτηρια και να ασκούν το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη με προφανή σκοπό το κέρδος και να τίθεται υπό αμφισβήτηση η έκδοση βιβλίων και η συγγραφική συνδρομή στην επιστημονική κοινότητα που μόνο καλοπληρωμένη δεν είναι.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 22:17 | Αντωνια Κοντογιαννη

  Σύμφωνα με το άρθρο 31 που αναρτήθηκε στις 17/2/2020 το οποίο αναφέρεται στην άσκηση επαγγέλματος από προσωπικό ειδικότητας Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, και αναθεωρεί την παράγραφο 2 του άρθρου 139 του ν. 3079/2002 «Κώδικας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, παρατηρούνται ελλείψεις.
  Συγκεκριμένα από τους 15 Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι κατέχουν τις ειδικότητες Νοσηλευτικής (10 Υπαξιωματικοί), Εργοθεραπείας (2 υπαξιωματικοί), Φυσικοθεραπείας (2 υπαξιωματικοί) και Λογοθεραπείας (1 υπαξιωματικός), δόθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιωτικά μετά τις ώρες εργασίας, μονό στους 3 Υπαξιωματικούς ειδικοτήτων Φυσικοθεραπείας και Λογοθεραπείας.
  Παρά την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή (Ν.1579/1985 άρθρο 5), εκδίδεται άδεια ασκήσεως νοσηλευτικού επαγγέλματος (Ν. 3252/2004 άρθρο 31), καθιερώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του νοσηλευτή (Π.Δ. 351/1989 άρθρο 2), αλλά και σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικά Νοσηλευτικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 216/2001), οι 10 Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Νοσηλευτικής έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο.
  Επίσης παρά την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την έννοια επαγγελματικής κατοχύρωσης του Εργοθεραπευτή αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα (Π.Δ. 83/1989 άρθρο 3) και την χορήγηση άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (Ν.4461/2017 άρθρα 72-86), επίσης οι 2 Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Εργοθεραπείας έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο.
  Πιστεύουμε πως έχει γίνει παράλειψη των παραπάνω ειδικοτήτων παρά το ότι όλοι οι Υπαξιωματικοί Υγειονομικού ξεκίνησαν να υπηρετούν το Λιμενικό Σώμα από τfην ίδια ημερομηνία (ΦΕΚ 390/2018 Τεύχος 3ο και ΦΕΚ 1440/2018 Τεύχος 3ο ) και αναμένουμε την διόρθωση του παραπάνω άρθρου.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 14:07 | Γιώργος

  Σύμφωνα με το άρθρο 31 που αναρτήθηκε στις 17/2/2020 περί άσκησης επαγγέλματος από προσωπικό ειδικότητας Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, και αναθεωρεί την παράγραφο 2 του άρθρου 139 του ν.3079/2002 «Κώδικας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, παρατηρούνται ελλείψεις.

  Συγκεκριμένα από τους 15 Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος, με ειδικότητες Νοσηλευτικής (10 Υπαξιωματικοί), Εργοθεραπείας (2 Υπαξιωματικοί), Φυσικοθεραπείας (2 Υπαξιωματικοί) και Λογοθεραπείας (1 Υπαξιωματικός), δόθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιωτικά μετά τις ώρες εργασίας, μόνο στους 3 Υπαξιωματικούς ειδικοτήτων Φυσικοθεραπείας και Λογοθεραπείας.

  Παρά την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την έννοια επαγγελματικής κατοχύρωσης και των εργασιακών δικαιωμάτων των Εργοθεραπευτών (Π.Δ. 83/1989 άρθρο 3) και τη νομοθεσία σχετικά με τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (Ν.4461/2017 άρθρα 72-86) οι 2 Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Εργοθεραπείας έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο.

  Το ίδιο ισχύει και για τους 10 Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Νοσηλευτικής οι οποίοι έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο παρά την ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή (Ν.1579/1985 άρθρο 5), καθορίζεται ο τρόπος έκδοσης άδειας ασκήσεως νοσηλευτικού επαγγέλματος (Ν. 3252/2004 άρθρο 31), καθιερώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του νοσηλευτή (Π.Δ. 351/1989 άρθρο 2) αλλά και θεσπίζεται κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 216/2001).

  Πιστεύουμε πως έχει γίνει παράλειψη των παραπάνω ειδικοτήτων καθώς όλοι οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. Υγειονομικής Ειδικότητας ξεκίνησαν να υπηρετούν το Λιμενικό Σώμα από την ίδια ημερομηνία (ΦΕΚ 390/2018 Τεύχος 3ο και ΦΕΚ 1440/2018 Τεύχος 3ο ) και αναμένουμε την διόρθωση του παραπάνω άρθρου.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 13:42 | Φραντζέσκα

  Σύμφωνα με το άρθρο 31 που αναρτήθηκε στις 17/2/2020 το οποίο αναφέρεται στην άσκηση επαγγέλματος από προσωπικό ειδικότητας Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, και αναθεωρεί την παράγραφο 2 του άρθρου 139 του ν. 3079/2002 «Κώδικας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, παρατηρούνται ελλείψεις.
  Συγκεκριμένα από τους 15 Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι κατέχουν τις ειδικότητες Νοσηλευτικής (10 Υπαξιωματικοί), Εργοθεραπείας (2 υπαξιωματικοί), Φυσικοθεραπείας (2 υπαξιωματικοί) και Λογοθεραπείας (1 υπαξιωματικός), δόθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιωτικά μετά τις ώρες εργασίας, μονό στους 3 Υπαξιωματικούς ειδικοτήτων Φυσικοθεραπείας και Λογοθεραπείας.
  Παρά την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή (Ν.1579/1985 άρθρο 5), εκδίδεται άδεια ασκήσεως νοσηλευτικού επαγγέλματος (Ν. 3252/2004 άρθρο 31), καθιερώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του νοσηλευτή (Π.Δ. 351/1989 άρθρο 2), αλλά και σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικά Νοσηλευτικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 216/2001), οι 10 Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Νοσηλευτικής έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο.
  Επίσης παρά την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την έννοια επαγγελματικής κατοχύρωσης του Εργοθεραπευτή αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα (Π.Δ. 83/1989 άρθρο 3) και την χορήγηση άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (Ν.4461/2017 άρθρα 72-86), επίσης οι 2 Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Εργοθεραπείας έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο.
  Πιστεύουμε πως έχει γίνει παράλειψη των παραπάνω ειδικοτήτων παρά το ότι όλοι οι Υπαξιωματικοί Υγειονομικού ξεκίνησαν να υπηρετούν το Λιμενικό Σώμα από την ίδια ημερομηνία (ΦΕΚ 390/2018 Τεύχος 3ο και ΦΕΚ 1440/2018 Τεύχος 3ο ) και αναμένουμε την διόρθωση του παραπάνω άρθρου.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 11:40 | Ευθυμία

  Σύμφωνα με το άρθρο 31 που αναρτήθηκε στις 17/2/2020 περί άσκησης επαγγέλματος από προσωπικό ειδικότητας Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, και αναθεωρεί την παράγραφο 2 του άρθρου 139 του ν.3079/2002 «Κώδικας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, παρατηρούνται ελλείψεις.

  Συγκεκριμένα από τους 15 Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος, με ειδικότητες Νοσηλευτικής (10 Υπαξιωματικοί), Εργοθεραπείας (2 Υπαξιωματικοί), Φυσικοθεραπείας (2 Υπαξιωματικοί) και Λογοθεραπείας (1 Υπαξιωματικός), δόθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιωτικά μετά τις ώρες εργασίας, μόνο στους 3 Υπαξιωματικούς ειδικοτήτων Φυσικοθεραπείας και Λογοθεραπείας.

  Παρά την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την έννοια επαγγελματικής κατοχύρωσης και των εργασιακών δικαιωμάτων των Εργοθεραπευτών (Π.Δ. 83/1989 άρθρο 3) και τη νομοθεσία σχετικά με τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (Ν.4461/2017 άρθρα 72-86) οι 2 Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Εργοθεραπείας έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο.

  Το ίδιο ισχύει και για τους 10 Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Νοσηλευτικής οι οποίοι έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο παρά την ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή (Ν.1579/1985 άρθρο 5), καθορίζεται ο τρόπος έκδοσης άδειας ασκήσεως νοσηλευτικού επαγγέλματος (Ν. 3252/2004 άρθρο 31), καθιερώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του νοσηλευτή (Π.Δ. 351/1989 άρθρο 2) αλλά και θεσπίζεται κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 216/2001).

  Πιστεύουμε πως έχει γίνει παράλειψη των παραπάνω ειδικοτήτων καθώς όλοι οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. Υγειονομικής Ειδικότητας ξεκίνησαν να υπηρετούν το Λιμενικό Σώμα από την ίδια ημερομηνία (ΦΕΚ 390/2018 Τεύχος 3ο και ΦΕΚ 1440/2018 Τεύχος 3ο ) και αναμένουμε την διόρθωση του παραπάνω άρθρου

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 10:03 | Γεωργία

  Σύμφωνα με το άρθρο 31 που αναρτήθηκε στις 17/2/2020 περί άσκησης επαγγέλματος από προσωπικό ειδικότητας Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, και αναθεωρεί την παράγραφο 2 του άρθρου 139 του ν.3079/2002 «Κώδικας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, παρατηρούνται ελλείψεις.

  Συγκεκριμένα από τους 15 Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος, με ειδικότητες Νοσηλευτικής (10 Υπαξιωματικοί), Εργοθεραπείας (2 Υπαξιωματικοί), Φυσικοθεραπείας (2 Υπαξιωματικοί) και Λογοθεραπείας (1 Υπαξιωματικός), δόθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιωτικά μετά τις ώρες εργασίας, μόνο στους 3 Υπαξιωματικούς ειδικοτήτων Φυσικοθεραπείας και Λογοθεραπείας.

  Παρά την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την έννοια επαγγελματικής κατοχύρωσης και των εργασιακών δικαιωμάτων των Εργοθεραπευτών (Π.Δ. 83/1989 άρθρο 3) και τη νομοθεσία σχετικά με τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (Ν.4461/2017 άρθρα 72-86) οι 2 Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Εργοθεραπείας έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο.

  Το ίδιο ισχύει και για τους 10 Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Νοσηλευτικής οι οποίοι έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο παρά την ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή (Ν.1579/1985 άρθρο 5), καθορίζεται ο τρόπος έκδοσης άδειας ασκήσεως νοσηλευτικού επαγγέλματος (Ν. 3252/2004 άρθρο 31), καθιερώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του νοσηλευτή (Π.Δ. 351/1989 άρθρο 2) αλλά και θεσπίζεται κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 216/2001).

  Πιστεύουμε πως έχει γίνει παράλειψη των παραπάνω ειδικοτήτων καθώς όλοι οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. Υγειονομικής Ειδικότητας ξεκίνησαν να υπηρετούν το Λιμενικό Σώμα από την ίδια ημερομηνία (ΦΕΚ 390/2018 Τεύχος 3ο και ΦΕΚ 1440/2018 Τεύχος 3ο ) και αναμένουμε την διόρθωση του παραπάνω άρθρου.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 09:00 | Αγγελική

  Σύμφωνα με το άρθρο 31 που αναρτήθηκε στις 17/2/2020 το οποίο αναφέρεται στην άσκηση επαγγέλματος από προσωπικό ειδικότητας Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, και αναθεωρεί την παράγραφο 2 του άρθρου 139 του ν. 3079/2002 «Κώδικας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, παρατηρούνται ελλείψεις.
  Συγκεκριμένα από τους 15 Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι κατέχουν τις ειδικότητες Νοσηλευτικής (10 Υπαξιωματικοί), Εργοθεραπείας (2 υπαξιωματικοί), Φυσικοθεραπείας (2 υπαξιωματικοί) και Λογοθεραπείας (1 υπαξιωματικός), δόθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιωτικά μετά τις ώρες εργασίας, μονό στους 3 Υπαξιωματικούς ειδικοτήτων Φυσικοθεραπείας και Λογοθεραπείας.
  Παρά την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή (Ν.1579/1985 άρθρο 5), εκδίδεται άδεια ασκήσεως νοσηλευτικού επαγγέλματος (Ν. 3252/2004 άρθρο 31), καθιερώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του νοσηλευτή (Π.Δ. 351/1989 άρθρο 2), αλλά και σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικά Νοσηλευτικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 216/2001), οι 10 Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Νοσηλευτικής έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο.
  Επίσης παρά την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την έννοια επαγγελματικής κατοχύρωσης του Εργοθεραπευτή αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα (Π.Δ. 83/1989 άρθρο 3) και την χορήγηση άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (Ν.4461/2017 άρθρα 72-86), επίσης οι 2 Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Εργοθεραπείας έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο.
  Πιστεύουμε πως έχει γίνει παράλειψη των παραπάνω ειδικοτήτων παρά το ότι όλοι οι Υπαξιωματικοί Υγειονομικού ξεκίνησαν να υπηρετούν το Λιμενικό Σώμα από την ίδια ημερομηνία (ΦΕΚ 390/2018 Τεύχος 3ο και ΦΕΚ 1440/2018 Τεύχος 3ο ) και αναμένουμε την διόρθωση του παραπάνω άρθρου.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 06:40 | Αντώνης

  Σύμφωνα με το άρθρο 31 που αναρτήθηκε στις 17/2/2020 το οποίο αναφέρεται στην άσκηση επαγγέλματος από προσωπικό ειδικότητας Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, και αναθεωρεί την παράγραφο 2 του άρθρου 139 του ν. 3079/2002 «Κώδικας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, παρατηρούνται ελλείψεις.
  Συγκεκριμένα από τους 15 Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι κατέχουν τις ειδικότητες Νοσηλευτικής (10 Υπαξιωματικοί), Εργοθεραπείας (2 υπαξιωματικοί), Φυσικοθεραπείας (2 υπαξιωματικοί) και Λογοθεραπείας (1 υπαξιωματικός), δόθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιωτικά μετά τις ώρες εργασίας, μονό στους 3 Υπαξιωματικούς ειδικοτήτων Φυσικοθεραπείας και Λογοθεραπείας.
  Παρά την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή (Ν.1579/1985 άρθρο 5), εκδίδεται άδεια ασκήσεως νοσηλευτικού επαγγέλματος (Ν. 3252/2004 άρθρο 31), καθιερώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του νοσηλευτή (Π.Δ. 351/1989 άρθρο 2), αλλά και σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικά Νοσηλευτικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 216/2001), οι 10 Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Νοσηλευτικής έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο.
  Επίσης παρά την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την έννοια επαγγελματικής κατοχύρωσης του Εργοθεραπευτή αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα (Π.Δ. 83/1989 άρθρο 3) και την χορήγηση άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (Ν.4461/2017 άρθρα 72-86), επίσης οι 2 Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Εργοθεραπείας έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο.
  Πιστεύουμε πως έχει γίνει παράλειψη των παραπάνω ειδικοτήτων παρά το ότι όλοι οι Υπαξιωματικοί Υγειονομικού ξεκίνησαν να υπηρετούν το Λιμενικό Σώμα από την ίδια ημερομηνία (ΦΕΚ 390/2018 Τεύχος 3ο και ΦΕΚ 1440/2018 Τεύχος 3ο ) και αναμένουμε την διόρθωση του παραπάνω άρθρου.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 20:22 | Γεωργία

  Σύμφωνα με το άρθρο 31 που αναρτήθηκε στις 17/2/2020 περί άσκησης επαγγέλματος από προσωπικό ειδικότητας Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, και αναθεωρεί την παράγραφο 2 του άρθρου 139 του ν.3079/2002 «Κώδικας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, παρατηρούνται ελλείψεις.

  Συγκεκριμένα από τους 15 Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος, με ειδικότητες Νοσηλευτικής (10 Υπαξιωματικοί), Εργοθεραπείας (2 Υπαξιωματικοί), Φυσικοθεραπείας (2 Υπαξιωματικοί) και Λογοθεραπείας (1 Υπαξιωματικός), δόθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιωτικά μετά τις ώρες εργασίας, μόνο στους 3 Υπαξιωματικούς ειδικοτήτων Φυσικοθεραπείας και Λογοθεραπείας.

  Παρά την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την έννοια επαγγελματικής κατοχύρωσης και των εργασιακών δικαιωμάτων των Εργοθεραπευτών (Π.Δ. 83/1989 άρθρο 3) και τη νομοθεσία σχετικά με τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (Ν.4461/2017 άρθρα 72-86) οι 2 Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Εργοθεραπείας έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο.

  Το ίδιο ισχύει και για τους 10 Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Νοσηλευτικής οι οποίοι έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο παρά την ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή (Ν.1579/1985 άρθρο 5), καθορίζεται ο τρόπος έκδοσης άδειας ασκήσεως νοσηλευτικού επαγγέλματος (Ν. 3252/2004 άρθρο 31), καθιερώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του νοσηλευτή (Π.Δ. 351/1989 άρθρο 2) αλλά και θεσπίζεται κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 216/2001).

  Πιστεύουμε πως έχει γίνει παράλειψη των παραπάνω ειδικοτήτων καθώς όλοι οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. Υγειονομικής Ειδικότητας ξεκίνησαν να υπηρετούν το Λιμενικό Σώμα από την ίδια ημερομηνία (ΦΕΚ 390/2018 Τεύχος 3ο και ΦΕΚ 1440/2018 Τεύχος 3ο) και αναμένουμε την διόρθωση του παραπάνω άρθρου.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 20:32 | Μαργαρίτης Δημήτρης

  Συμφωνα με το άρθρο 31 που αναρτήθηκε στις 17/2/2020 το οποίο αναφέρεται στην άσκηση επαγγέλματος από προσωπικό ειδικότητας Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, και αναθεωρεί την παράγραφο 2 του άρθρου 139 του ν. 3079/2002 «Κώδικας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, παρατηρούνται ελλείψεις.
  Συγκεκριμένα από τους 15 Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι κατέχουν τις ειδικότητες Νοσηλευτικής (10 Υπαξιωματικοί), Εργοθεραπείας (2 υπαξιωματικοί), Φυσικοθεραπείας (2 υπαξιωματικοί) και Λογοθεραπείας (1 υπαξιωματικός), δόθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιωτικά μετά τις ώρες εργασίας, μονό στους 3 Υπαξιωματικούς ειδικοτήτων Φυσικοθεραπείας και Λογοθεραπείας.
  Παρά την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή (Ν.1579/1985 άρθρο 5), εκδίδεται άδεια ασκήσεως νοσηλευτικού επαγγέλματος (Ν. 3252/2004 άρθρο 31), καθιερώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του νοσηλευτή (Π.Δ. 351/1989 άρθρο 2), αλλά και σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικά Νοσηλευτικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 216/2001), οι 10 Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Νοσηλευτικής έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο.
  Επίσης παρά την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την έννοια επαγγελματικής κατοχύρωσης του Εργοθεραπευτή αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα (Π.Δ. 83/1989 άρθρο 3) και την χορήγηση άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (Ν.4461/2017 άρθρα 72-86), επίσης οι 2 Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Εργοθεραπείας έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο.
  Πιστεύουμε πως έχει γίνει παράλειψη των παραπάνω ειδικοτήτων παρά το ότι όλοι οι Υπαξιωματικοί Υγειονομικού ξεκίνησαν να υπηρετούν το Λιμενικό Σώμα από την ίδια ημερομηνία (ΦΕΚ 390/2018 Τεύχος 3ο και ΦΕΚ 1440/2018 Τεύχος 3ο ) και αναμένουμε την διόρθωση του παραπάνω άρθρου.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 17:54 | Γεωργιάδης Γεώργιος

  Σύμφωνα με το άρθρο 31 που αναρτήθηκε στις 17/2/2020 το οποίο αναφέρεται στην άσκηση επαγγέλματος από προσωπικό ειδικότητας Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, και αναθεωρεί την παράγραφο 2 του άρθρου 139 του ν. 3079/2002 «Κώδικας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, παρατηρούνται ελλείψεις.
  Συγκεκριμένα από τους 15 Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι κατέχουν τις ειδικότητες Νοσηλευτικής (10 Υπαξιωματικοί), Εργοθεραπείας (2 υπαξιωματικοί), Φυσικοθεραπείας (2 υπαξιωματικοί) και Λογοθεραπείας (1 υπαξιωματικός), δόθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιωτικά μετά τις ώρες εργασίας, μονό στους 3 Υπαξιωματικούς ειδικοτήτων Φυσικοθεραπείας και Λογοθεραπείας.
  Παρά την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή (Ν.1579/1985 άρθρο 5), εκδίδεται άδεια ασκήσεως νοσηλευτικού επαγγέλματος (Ν. 3252/2004 άρθρο 31), καθιερώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του νοσηλευτή (Π.Δ. 351/1989 άρθρο 2), αλλά και σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 216/2001), οι 10 Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Νοσηλευτικής έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο.
  Επίσης παρά την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την έννοια επαγγελματικής κατοχύρωσης του Εργοθεραπευτή αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα (Π.Δ. 83/1989 άρθρο 3) και την χορήγηση άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (Ν.4461/2017 άρθρα 72-86), επίσης οι 2 Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Εργοθεραπείας έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο.
  Πιστεύουμε πως έχει γίνει παράλειψη των παραπάνω ειδικοτήτων παρά το ότι όλοι οι Υπαξιωματικοί Υγειονομικού ξεκίνησαν να υπηρετούν το Λιμενικό Σώμα από την ίδια ημερομηνία (ΦΕΚ 390/2018 Τεύχος 3ο και ΦΕΚ 1440/2018 Τεύχος 3ο ) και αναμένουμε την διόρθωση του παραπάνω άρθρου.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 17:06 | Χριστίνα

  Σύμφωνα με το άρθρο 31 που αναρτήθηκε στις 17/2/2020 το οποίο αναφέρεται στην άσκηση επαγγέλματος από προσωπικό ειδικότητας Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, και αναθεωρεί την παράγραφο 2 του άρθρου 139 του ν. 3079/2002 «Κώδικας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, παρατηρούνται ελλείψεις.
  Συγκεκριμένα από τους 15 Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι κατέχουν τις ειδικότητες Νοσηλευτικής (10 Υπαξιωματικοί), Εργοθεραπείας (2 υπαξιωματικοί), Φυσικοθεραπείας (2 υπαξιωματικοί) και Λογοθεραπείας (1 υπαξιωματικός), δόθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιωτικά μετά τις ώρες εργασίας, μονό στους 3 Υπαξιωματικούς ειδικοτήτων Φυσικοθεραπείας και Λογοθεραπείας.
  Παρά την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή (Ν.1579/1985 άρθρο 5), εκδίδεται άδεια ασκήσεως νοσηλευτικού επαγγέλματος (Ν. 3252/2004 άρθρο 31), καθιερώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του νοσηλευτή (Π.Δ. 351/1989 άρθρο 2), αλλά και σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικά Νοσηλευτικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 216/2001), οι 10 Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Νοσηλευτικής έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο.
  Επίσης παρά την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την έννοια επαγγελματικής κατοχύρωσης του Εργοθεραπευτή αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα (Π.Δ. 83/1989 άρθρο 3) και την χορήγηση άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (Ν.4461/2017 άρθρα 72-86), επίσης οι 2 Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα Εργοθεραπείας έχουν εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο εκδοθέν άρθρο.
  Πιστεύουμε πως έχει γίνει παράλειψη των παραπάνω ειδικοτήτων παρά το ότι όλοι οι Υπαξιωματικοί Υγειονομικού ξεκίνησαν να υπηρετούν το Λιμενικό Σώμα από την ίδια ημερομηνία (ΦΕΚ 390/2018 Τεύχος 3ο και ΦΕΚ 1440/2018 Τεύχος 3ο ) και αναμένουμε την διόρθωση του παραπάνω άρθρου.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 14:27 | Λουκία

  Είμαι μία από τις 10 νοσηλεύτριες που εργάζεται για το Λιμενικό Σώμα .θεωρώ ότι η ρύθμιση αυτή είναι άδικη ,καθώς δεν προβλέπεται και για εμάς και για τους εργοθεραπευτές η δυνατότητα ελεύθερου επαγγέλματος εκτός ωραρίου. Πιστεύω εκ΄παραδρομής ξεχάστηκαν οι κλάδοι αυτοί οι οποίοι έχουν 12 άτομα και δεν μπορώ να βρώ άλλο λόγο γιατί ιατροί , οδοντοτεχνίτες , ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές και φυσικοθεραπευτές μπορούν πολύ σωστά να ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα και οι νοσηλευτές και εργοθεραπευτές δεν μπορούν.
  Παράκληση στην πολιτική ηγεσία να συμπεριληφθούν και οι ειδικότητες αυτές για να ικανοποιηθεί το αίσθημα δικαίου στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.