Άρθρο 33 Κάλυψη στεγαστικών αναγκών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 52 του ν. 4504/2017 (Α΄184) αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διαμορφώνεται η δομή σε προσωπικό και μέσα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Δομή Δυνάμεων). Η πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διαμορφώνεται σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στο οποίο εισάγεται για διατύπωση γνώμης συνολική πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία λαμβάνει υπόψη της τις μελέτες – εισηγήσεις κάθε Κλάδου Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. . Στην πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συντίθενται οι ανάγκες των Κλάδων και καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, των επιχειρησιακών μέσων και συστημάτων, του κτιριολογικού προγράμματος για τη στέγαση των Υπηρεσιών και των στελεχών που μετατίθενται ιδίως σε νησιωτικές περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου και σε αυτήν επισυνάπτονται υποχρεωτικά οι αναφερόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 103/2014 (Α 170) αποφάσεις του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 55 του ν. 4504/2017 (Α΄184) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Στις εξαιρετικά επείγουσες – άμεσης αποκατάστασης εντάσσονται κατεπείγουσες προμήθειες που είναι απολύτως αναγκαίες για την αντιμετώπιση ειδικών συνθηκών και καταστάσεων, εξαιτίας των οποίων επέρχεται αδυναμία λειτουργίας του υπάρχοντος υλικοτεχνικού εξοπλισμού, των επιχειρησιακών μέσων και συστημάτων που χρησιμοποιεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθιστώντας ανέφικτη την εκπλήρωση της αποστολής του.
Εξαιρετικά επείγουσα – άμεσης αποκατάστασης μπορεί, ενδεικτικά, να χαρακτηριστεί:
α) η βλάβη, η αστοχία, η επισκευή, η συντήρηση και η αντικατάσταση σε ειδικές περιπτώσεις του υπάρχοντος υλικοτεχνικού εξοπλισμού, των επιχειρησιακών μέσων και των συστημάτων που χρησιμοποιεί το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,
β) η έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού που δεν παρακολουθείται ή δεν είναι άμεσα προσβάσιμος ή διαθέσιμος από το Εφοδιαστικό Σύστημα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η εκτέλεση εργασιών που δεν μπορεί να αναληφθούν από τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
γ) η μίσθωση ακινήτων για την στέγαση προσωπικού που μετατίθεται στις Λιμενικές Αρχές του Αιγαίου και ιδίως της 9ης , 8ης και 6ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων και την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών προς την χώρα και τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Μετά από εισήγηση της επισπεύδουσας Υπηρεσίας και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων είτε από εθνικούς πόρους, είτε από χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε. είτε από δωρεές και εισφορές ιδιωτών, ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προωθεί στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για έγκριση, απόφαση με την οποία χαρακτηρίζεται η προμήθεια ως εξαιρετικά επείγουσα – άμεσης αποκατάστασης.
Οι εξαιρετικά επείγουσες – άμεσης αποκατάστασης προμήθειες υλοποιούνται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.».

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 20:56 | ΝΙΚΟΣ

  Πρόκειται για άρθρο που κινείται εκτός νομοθετικής λογικής και κανονικότητας. Τι ειδικό έχουν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος της 6ης, 8ης και 9ης ΠΕΔΙΛΣ που θα πρέπει το ίδιο το κράτος να αναλάβει το κόστος μίσθωσης των ακινήτων τους. Δηλαδή το στέλεχος Λ.Σ. που υπηρετεί στη Μύκονο, στην Πάρο, στη Μήλο και στα λοιπά νησιά των Κυκλάδων που δεν επηρεάζονται άμεσα από το μεταναστευτικό, θα πρέπει το ίδιο το κράτος να αναλάβει το κόστος της μεταστέγασης;
  Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αμείβονται με διατάξεις ειδικού μισθολογίου, δλδ καλύτερα από τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους δεν θα πρέπει να πληρώνουν τίποτα ως ιδία δαπάνη. Εάν περάσει αυτή η διάταξη καταστρατηγείται η ίση μεταχείριση των πολιτών, διότι ο εκπαιδευτικός και άλλοι δημόσιο λειτουργοί που είναι τοποθετημένοι σε νησιά θα πρέπει να έχουν την ίδια εύνοια και μεταχείριση από το κράτος

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 20:19 | Νίκος

  Πρόκειται για άρθρο που κινείται εκτός νομοθετικής λογικής και κανονικότητας. Τι ειδικό έχουν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος της 6ης, 8ης και 9ης ΠΕΔΙΛΣ που θα πρέπει το ίδιο το κράτος να αναλάβει το κόστος μίσθωσης των ακινήτων τους. Δηλαδή το στέλεχος Λ.Σ. που υπηρετεί στη Μύκονο, στην Πάρο, στη Μήλο και στα λοιπά νησιά των Κυκλάδων που δεν επηρεάζονται άμεσα από το μεταναστευτικό, θα πρέπει το ίδιο το κράτος να αναλάβει το κόστος της μεταστέγασης;
  Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αμείβονται με διατάξεις ειδικού μισθολογίου, δλδ καλύτερα από τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους δεν θα πρέπει να πληρώνουν τίποτα ως ιδία δαπάνη. Εάν περάσει αυτή η διάταξη καταστρατηγείται η ίση μεταχείριση των πολιτών, διότι ο εκπαιδευτικός και άλλοι δημόσιο λειτουργοί που είναι τοποθετημένοι σε νησιά θα πρέπει να έχουν την ίδια εύνοια και μεταχείριση από το κράτος.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 20:16 | Κωνσταντίνος

  Η παροχή στέγης στα στελέχη που υπηρετούν στις υποστελεχωμένες Υπηρεσίες της 6ης,8ης και 9ης σίγουρα αποτελεί ισχυρό κίνητρο στελέχωσής τους.Με αναμενόμενη την δυσκολία να βρεθούν οικίες που θα καλύψουν το σύνολο του προσωπικού και αποφεύγοντας την δημιουργία ανισοτήτων, προτείνω την επιχορήγηση ενοικίου στα στελέχη αντί της μίσθωσης ακινήτων.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 09:36 | Νικος

  Διαπιστώνω με έκπληξη ότι το κράτος νομοθετεί επιλεκτικά. Γιατί πρέπει να επιχορηγεί το ενοίκιο ενός Λιμενικού που είναι στην 6η, 8η και 9η ΠΕΔΙΛΣ; Δηλαδή η Μύκονος, η Πάρος, Μήλος, αντιμετωπίζουν μεταναστευτικές ροές και πρέπει να δίνονται τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου για τη διαμονή των Λιμενικών. Δλδ δεν ανήκουν σε ειδικό μισθολόγιο και πληρώνονται καλύτερα από τους υπολοίπους Δημοσίους Υπαλλήλους και θέλουν τώρα και επίδομα ενοικίου για μετάθεση που διαρκεί δύο και τρία χρόνια. Δεν λαμβάνουν και επίδομα παραμεθορίου πολλοί από αυτούς? Επιπρόσθετα πολλοί εξ αυτών τη διάρκεια του καλοκαιριού ασκούν και μυστικά και δεύτερο επάγγελμα στον τομέα του τουρισμού.
  Νομίζω ότι για τον εκπαιδευτικό που διδάσκει στο Καστελόριζο, στη Χάλκη δεν αναλαμβάνει το κράτος το κόστος της μίσθωσης των ακινήτων. Τελικά δημιουργούμε υπαλλήλους πολλών ταχυτήτων.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 23:38 | Αντώνης

  Εκτός την πρόβλεψη μίσθωσης ακινήτων, θα μπορούσε να δοθεί και επίδομα ενοικίου, ειδικά σε τουριστικές περιοχές (Ρόδο, Σντορίνη, Μύκονο).

 • Το εν λόγω άρθρο προβλέπει την μίσθωση ακινήτων για την στέγαση προσωπικού που μετατίθεται στις Λιμενικές Αρχές του Αιγαίου και ιδίως της 9ης , 8ης και 6ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων και την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών προς την χώρα και τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. Το Α΄ Λ/Τ Σαμοθράκης αναμφίβολα ανήκει στις Υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν μεταναστευτικές ροές και ως εκ τούτου θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ανωτέρω ρύθμιση καθώς πέραν της οικονομικής ανακούφισης των Στελεχών που Υπηρετούν ήδη εδώ, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26, θα αποτελέσει κίνητρο για την πλήρωση των επί μακρόν οργανικών κενών.