ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άρθρο 48 Τροποποίηση του ν. 4495/2017 (Α’167)

Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 4495/2017 (Α’167) όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 59 του ν. 4643/2019 (Α’193), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Δύο (2) αρχιτέκτονες Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Τμημάτων ή υπαλλήλους Α’ βαθμού της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας που εδρεύει στον χώρο ευθύνης και αρμοδιότητας του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑΑ), με τους αναπληρωτές τους.».