Άρθρο 10 Τέλη Κυβερνητικών Πιστοποιητικών

 

Το άρθρο 127 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), αντικαθίσταται από την θέση του σε ισχύ ως ακολούθως:
«Άρθρο 127
Τροποποίηση της περίπτωσης (α) της παραγράφου Β του άρθρου 18 του π.δ. 28/1931 (Α’ 239)

Η περίπτωση α’ της παραγράφου Β του άρθρου 18 του π.δ. 28/28.7.1931 (Α΄239), αντικαθίσταται ως εξής:

α) Τα ακόλουθα έγγραφα και πιστοποιητικά:
αα) Τα πιστοποιητικά πλοϊμότητας ελληνικών αεροσκαφών, καθώς και τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών, τριάντα (30) ευρώ.
ββ)Τα έγγραφα εθνικότητας πλοίων, καθώς και τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών, τριάντα (30) ευρώ.
γγ) Τα κυβερνητικά πιστοποιητικά των πλοίων με ελληνική σημαία, που εκδίδονται από την Αρχή ή εξουσιοδοτημένο από αυτήν οργανισμό, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, τριάντα (30) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εξειδικεύονται τα ως άνω κυβερνητικά πιστοποιητικά και καθορίζονται η διαδικασία είσπραξής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι την έναρξη ισχύος της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί είσπραξης τελών. Με όμοια απόφαση, δύναται να αναπροσαρμόζονται τα τέλη των κυβερνητικών πιστοποιητικών.».