Άρθρο 10 Τέλη Κυβερνητικών Πιστοποιητικών

 

Το άρθρο 127 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), αντικαθίσταται από την θέση του σε ισχύ ως ακολούθως:
«Άρθρο 127
Τροποποίηση της περίπτωσης (α) της παραγράφου Β του άρθρου 18 του π.δ. 28/1931 (Α’ 239)

Η περίπτωση α’ της παραγράφου Β του άρθρου 18 του π.δ. 28/28.7.1931 (Α΄239), αντικαθίσταται ως εξής:

α) Τα ακόλουθα έγγραφα και πιστοποιητικά:
αα) Τα πιστοποιητικά πλοϊμότητας ελληνικών αεροσκαφών, καθώς και τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών, τριάντα (30) ευρώ.
ββ)Τα έγγραφα εθνικότητας πλοίων, καθώς και τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών, τριάντα (30) ευρώ.
γγ) Τα κυβερνητικά πιστοποιητικά των πλοίων με ελληνική σημαία, που εκδίδονται από την Αρχή ή εξουσιοδοτημένο από αυτήν οργανισμό, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, τριάντα (30) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εξειδικεύονται τα ως άνω κυβερνητικά πιστοποιητικά και καθορίζονται η διαδικασία είσπραξής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι την έναρξη ισχύος της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί είσπραξης τελών. Με όμοια απόφαση, δύναται να αναπροσαρμόζονται τα τέλη των κυβερνητικών πιστοποιητικών.».

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».