ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΙΕΡΑΡΧΙΑ- ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ- ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 27 Προαγωγές – Μη συμπλήρωση ειδικών προσόντων Πλοιάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.» (Α΄139), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Οι Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τα ειδικά τυπικά προσόντα για προαγωγή στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από υπαιτιότητά τους, εφόσον αυτό διαπιστωθεί για δεύτερη φορά από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων, εξαιρούνται των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 11, εντάσσονται στις αμέσως επόμενες τακτικές κρίσεις και κρίνονται μόνον ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό», ή ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ή ως «αποστρατευτέοι» εγγραφόμενοι στους αντίστοιχους πίνακες. Σε περίπτωση που οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του προηγούμενου εδαφίου κριθούν ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό» και εφόσον ομοιόβαθμοί τους αλλά νεότεροί τους έχουν προαχθεί ή προάγονται στον επόμενο βαθμό, θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και με προεδρικό διάταγμα τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, προαγόμενοι εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, μετά την πάροδο του οποίου, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα.»
2. Οι Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των οποίων η κρίση έχει ανασταλεί λόγω μη συμπλήρωσης των ειδικών τυπικών προσόντων για προαγωγή στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), κατά τον χρόνο που αυτές είχαν αντικατασταθεί με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν. 4256/2014 (Α΄92), ή κατά τον χρόνο που αυτές είχαν εκ νέου αντικατασταθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του ν. 4456/2017 (Α΄24) και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, κρίνονται εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό», ή ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ή ως «αποστρατευτέοι» εγγραφόμενοι στους αντίστοιχους πίνακες. Σε περίπτωση που οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του προηγούμενου εδαφίου κριθούν ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό» και εφόσον ομοιόβαθμοί τους αλλά νεότεροί τους έχουν προαχθεί στον επόμενο βαθμό, θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και με προεδρικό διάταγμα τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, προαγόμενοι εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, μετά την πάροδο του οποίου, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 15:59 | Νίκος

  Για τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής αξιωματικών Λ/Σ-ΕΛ.ΑΚΤ να συμπεριληφθεί η υπηρεσία ΕΚΣΕΔ – ΚΕΠΙΧ / ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και να προστεθεί στις νομοθετικές διατάξεις των παραγρ.1 και παραγρ. 3 άρθρου 10 του π.δ. 81/2012 καΘώς και του αρθρ. 70 ΦΕΚ 184 Α/ 2017.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 14:10 | Πέτρος

  Να συμπεριληφθεί η υπηρεσία ΕΚΣΕΔ – ΚΕΠΙΧ στο άρθρο 70 του ΦΕΚ 184 Α/2017 περι ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής των στελεχών που υπηρετούν στην ανωτέρω υπηρεσία και είναι διπλωματούχοι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί.
  Οπως υφίσταται και ισχύει στο VTS – MYA- επιθεωρητές MOU.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 13:32 | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

  Επειδή απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στην Υπηρεσία ΕΚΣΕΔ Λ.Σ/ΕΛ.ΑΚΤ και τα στελέχη Λ.Σ ΕΛ-ΑΚΤ που υπηρετούν σε αυτήν είναι διπλωματούχοι Εμπορικού Ναυτικού, η ανωτέρω Υπηρεσία θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο άρθρο 70 του ΦΕΚ 184 Α /2017 περί ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής οπως ήδη ισχύει με τις Υπηρεσίες ΜΥΑ – VTS – ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ PARIS MOU προκειμένου υπάρξει φυσιολογική εξέλιξη των προαγωγών τους.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 12:26 | Lord

  Στο ΦΕΚ 184Α’/29-11-2017 (4068) στο άρθρο 70 «Ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής» μπορεί να γίνει μια προσθήκη που να αναφέρει ότι για την προαγωγή στο βαθμό του Σημαιοφόρου και Πλωτάρχη Λ.Σ αντίστοιχα εκτός από πλωτά, εναέρια μέσα ή ΜΥΑ περιλαμβάνονται επίσης το Κεντρο Επιχειρήσεων Λ.Σ και το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) διότι το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται τα στελέχη τους, κατόπιν εκπαίδευσής τους, είναι άμεσα συνυφασμένο με τη θάλασσα και συντονίζουν δράσεις και επιχειρήσεις σε όλο τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο αλλά και εκτός αυτού όταν και όπου απαιτείται.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:58 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Καταστάσεις προσωπικού – Υπηρεσία Γραφείου
  Ανάγκη Τροποποίησης του άρθρου 4 του ΠΔ 37/2012 αναφορικά με τα ε.ε. στελέχη του Λ.Σ. τα όποια έχουν τεθεί σε Υπηρεσία Γραφείου για θέματα υγείας.
  Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ 37/2012 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 4 αναφέρεται: «Οι τιθέμενοι σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου τοποθετούνται σε γραφική Υπηρεσία ανάλογα με τα προσόντα τους και την κατάσταση της υγείας τους…»
  Το ανωτέρω προφανώς και θέλει αποσαφήνιση διότι υπάρχουν στελέχη Λ.Σ. με προϋπηρεσία στο Λ.Σ.. – τίτλους σπουδών – αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρία, καθώς και κατεχόμενους βαθμούς κατωτέρων – ανωτέρω αξιωματικών για τα όποια υπάρχει σύγχυση για το ποια είναι τα καθήκοντα που μπορούν να αναλάβουν από τους εκάστοτε προϊσταμένους τους οι όποιοι βεβαίως όμως και έχουν τη δυνατότητα και τους αξιολογούν σε καθημερινή βάση.
  Η Διοίκηση του Λ.Σ. όμως στα τιθέμενα ερωτήματα – αναφορές προϊσταμένων Λιμενικών Αρχών αναφορικά για την αξιοποίηση των εν λόγω στελεχών (καθόσουν η κάθε περίπτωση είναι μοναδική – πόσο μάλλον όταν υφίστανται λόγοι υγείας) επιλέγει τη στερεότυπη θέση της όταν αυτή ερωτάται: Ότι «Δε δύναται εφεξής να τους ανατεθούν καθήκοντα προϊσταμένου ή αναπληρωτή προϊσταμένου Λιμενικής Αρχής, προϊσταμένου ή αναπληρωτή προϊσταμένου τομέα – γραφείου υπηρεσίας» .
  Ουσιαστικά αξιολογείται εξ΄ αποστάσεως και υπό το πρίσμα της γενίκευσης η περίπτωση που το στέλεχος εκφράζει την άοκνη επιθυμία του να προσφέρει με όλες του τις δυνάμεις στην Υπηρεσία του, οι θεράποντες ιατροί του στο ΝΝΑ να μην εκφράζουν επιφυλάξεις σε αυτό και ο προϊστάμενος του να κάνει θετική εισήγηση και το στέλεχος του όμως εκεινος να παραμένει στο Υπηρεσιακό παραγκωνισμό του που νομοτελειακά οδηγεί στην σταδιακή υποβάθμιση και απαξίωση του από τους λοιπούς αρχαιοτέρους συναδέλφους του ακόμα και νεώτερους του αφού η θέση της Διοίκησης του Λ.Σ. απαντάται στην προηγούμενη παράγραφο.

  Τα συγκεκριμένα στελέχη ουσιαστικά δεν εξετάζονται κατά περίπτωση (εν προκείμενο η δική μου περίπτωση όπου πάσχω από διαβήτη τύπου 1 – ινσουλινοεξαρτώμενος – χωρίς παρενέργειες) αλλά υπό το πρίσμα την γενίκευσης ενός νόμου που κατά την άποψη μου θέλει διευκρινήσεις.
  ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 • 16 Φεβρουαρίου 2020, 10:57 | Αλέξανδρος

  Να συμπεριληφθεί ως βασική προϋπόθεση για την προαγωγή σε αρχιπλοίαρχο 2 χρόνια ως λιμενάρχης ως ανώτερος Αξιωματικός (από πλωτάρχης έως πλοίαρχος). Έτσι θα λυθεί το αιώνιο πρόβλημα αδυναμίας εύρεσης λιμεναρχών και θα υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».