Άρθρο 47 Δωρεάν μετακίνηση ανέργων ναυτικών

1. Στο άρθρο 4 του α.ν. 192/ 1936 (Α΄ 438) προστίθεται παρ. στ΄ ως εξής:
«στ. Η μέριμνα για την εξασφάλιση της δωρεάν μετακίνησης με τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς των ανέργων ναυτικών που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανεργίας του.».
2. Οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανεργίας του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) Πειραιά απαλλάσσονται της καταβολής κομίστρου στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τη χορήγηση της δωρεάν αυτής μεταφοράς εφαρμόζονται η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33), το άρθρο 10 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261) και το άρθρο 86 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59).
3. Η δαπάνη που προκύπτει από την εκτέλεση των κοινών υπουργικών αποφάσεων που επέχουν θέση σύμβασης δυνάμει του άρθρου 86 του Ν. 4530/2018 (Α΄ 59), για τη δωρεάν μετακίνηση ανέργων ναυτικών εγγεγραμμένων στους καταλόγους ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε., καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου φορέα, ο οποίος επιχορηγείται από το Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.). Με τις αποφάσεις του πρώτου εδαφίου ή όμοιες, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ε.Ν.Ε., καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
4. Η ισχύς των κοινών υπουργικών αποφάσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος που επέχουν θέση συμβάσεων δυνάμει του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59), αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους αναφοράς, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υπογραφής των συμβάσεων και έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων αντιστοίχως.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ε.Ν.Ε., δύναται να καταρτίζονται και να υλοποιούνται ειδικά προγράμματα για τη δωρεάν μετακίνηση των ανέργων εγγεγραμμένων στους καταλόγους ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε.. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.

  • 24 Φεβρουαρίου 2020, 10:26 | Νίκος

    Στο παρόν νομοσχέδιο θα πρέπει να προβλεφθεί και η δωρεάν μετακίνηση με τα πλοία της ακτοπλοΐας του συνόλου προσωπικού του Λ.Σ που υπηρετεί σε όλα τα νησιά της χώρας.