Άρθρο 60 Νομιμοποίηση κτιρίων Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Κύμης

 

Χαρακτηρίζονται νομίμως υφιστάμενα κατά θέση, χρήση και δόμηση, το σύνολο των εγκαταστάσεων των κτιρίων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Κύμης ως έχει, επί συνολικής οικοπεδικής έκτασης των εγκαταστάσεων Ε=9.263,90 τμ όπως αυτή ορίζεται από τα στοιχεία (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-1), αποτελούμενη από τμήμα εντός των ορίων του οικισμού Τ.Κ. Παραλίας Κύμης, υπό τα στοιχεία (Τ1-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-Τ1) επιφάνειας Ε = 7.142 ,02 τμ, και τμήμα εκτός των ορίων του Τ.Κ. Παραλίας αλλά εντός Ζώνης 500 m από τα προ του 1923 όρια του οικισμού Παραλίας Κύμης της Δ.Ε. Κύμης του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, υπό τα στοιχεία (Τ1-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-1-2-3-4-5-6-7-8-Τ1) επιφάνειας Ε=2.121,88 τμ, όπως απεικονίζονται στο υπό κλίμακα 1:250 από τον Δεκέμβριο του 2012 Τοπογραφικό Διάγραμμα, το οποίο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο (Παράρτημα ΙΙ) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού, με συνολική κάλυψη κτιριακών εγκαταστάσεων 966,50 τμ και συνολική δόμηση 1.849,12 τμ.