Άρθρο 63 Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4256/2014 (Α’ 92)

 

Στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) , προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως:
«Για τον υπολογισμό της ηλικίας του πλοίου λαμβάνεται υπόψη το έτος ναυπήγησής του».