ΜΕΡΟΣ Γ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Άρθρο 18 Διάθεση ιπτάμενου Προσωπικού από Α/ΓΕΕΘΑ στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Στο άρθρο 131 του ν. 3079/2002 (Α’ 311), προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως ακολούθως:

«4. Για την υποβοήθηση του επιχειρησιακού και εκπαιδευτικού έργου της ΥΕΜ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., είναι δυνατή η τοποθέτηση, απόσπαση ή διάθεση ιπταμένου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ύστερα από αίτηση του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και σύμφωνη γνώμη του Α/ΓΕΕΘΑ. Η τοποθέτηση, απόσπαση ή διάθεση του προσωπικού αυτού γίνεται με μέριμνα του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και η δαπάνη μισθοδοσίας του και λοιπών επιδομάτων εξακολουθεί να βαρύνει τις πιστώσεις προϋπολογισμού του φορέα προέλευσής του. Το χρονικό διάστημα υπηρεσίας στην ΥΕΜ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας για τη βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή του προσωπικού, καθώς επίσης και ως χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το ως άνω στρατιωτικό προσωπικό υπάγεται επιχειρησιακά στον Διοικητή της Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚ. και συμμετέχει κανονικά στο εν γένει επιχειρησιακό πτητικό έργο της Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ για την αξιολόγησή του και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στην υποβολή και εξέταση των αιτημάτων, στα ζητήματα εκπαίδευσης και ένταξης του στρατιωτικού προσωπικού στην ΥΕΜ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στη διοικητική υπαγωγή του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 17:59 | ΠΟΥΕΝ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας

  Μέρος Ε΄ με τίτλο «Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των Πολιτικών Υπαλλήλων του»

  Κεφάλαιο Β
  Οργανικές θέσεις Πολιτικού Προσωπικού ΥΝΑΝΠ
  Το ΥΝΑΝΠ για να εκσυγχρονισθεί και να αποκτήσει αναπτυξιακό πρόσημο θα πρέπει να οριοθετηθεί και ενισχυθεί ο στρατιωτικός-αστυνομικός-επιχειρησιακός χαρακτήρας του λιμενικού σώματος και να δημιουργηθούν ισχυρές δομές πολιτικού χαρακτήρα για τη ναυτική εκπαίδευση, τη ναυτική εργασία, τη ναυτιλία, τα λιμάνια και τη νησιωτικότητα με παράλληλη γενναία αύξηση των οργανικών θέσεων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του πολιτικού προσωπικού.
  Θεωρούμε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης να αυξήσει τις θέσεις του Λιμενικού Σώματος κατά 1500 είναι στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της επιχειρησιακής φύσης του λιμενικού σώματος σε μια ιστορική περίοδο που οι ανάγκες τόσο φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων όσο και ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα είναι ιδιαίτερα αυξημένες.
  Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να προβλεφθεί παράλληλα και μια γενναία αύξηση των οργανικών θέσεων των πολιτικών υπαλλήλων ώστε οι νέες προσλήψεις στελεχών του ΛΣ ΕΛΑΚΤ να μην εξαντληθούν για τη στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου.
  Άλλωστε υπενθυμίζεται ότι το 1973 στο Υπουργείο Ναυτιλίας συστάθηκε Γενική Διεύθυνση Ναυτιλίας με 150 θέσεις πολιτικού προσωπικού, ξεχωριστή από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. Σήμερα, σχεδόν μισό αιώνα μετά την εμφάνιση του πολιτικού προσωπικού στο υπουργείο ναυτιλίας, ο αριθμός του έχει επανέλθει σχεδόν στα ίδια επίπεδα, ενώ έχει απομακρυνθεί από το αντικείμενο για το οποίο αρχικά προσλήφθηκε, καθώς δεν υφίσταται Γενική Διεύθυνση Ναυτιλίας αλλά Κλάδος Ναυτιλίας μέσα στο Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
  Ο κανόνας μια (01) πρόσληψη ανά δέκα (10) αποχωρήσεις δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, στον οποίο δεν υπάγονται τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, αποδεικνύεται οικονομικά ζημιογόνος για τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς το ειδικό μισθολόγιο των ενστόλων που καλύπτουν τις κενούμενες θέσεις των πολιτικών υπαλλήλων είναι ιδιαίτερα αυξημένο σε σχέση με το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων.
  Κατά συνέπεια προτείνεται η αύξηση των Οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού ως κατωτέρω:
  1) Οργανικές θέσεις υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΝΑΝΠ και ΓΓΛΛΠΝΕ – αύξηση κατά 200 θέσεις όλων των κατηγοριών και κλάδων
  2) Οργανικές θέσεις υπαλλήλων ΓΓΑΙΝΠ – αύξηση κατά 30 θέσεις όλων των κατηγοριών και κλάδων
  3) Οργανικές θέσεις διοικητικών και λοιπών υπαλλήλων για τη στελέχωση των Σχολών ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ και ΣΠΜ – αύξηση κατά 200 θέσεις όλων των κλάδων
  4) Οργανικές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων για τη στελέχωση των Πλοηγικών Σταθμών – αύξηση κατά 75 θέσεις όλων των κλάδων
  5) Οργανικές θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού
  Για την εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης προσλαμβάνονται σε ετήσια βάση, τουλάχιστον εκατοντάδες ωρομίσθιοι καθηγητές με υπερπλήρες κι εξοντωτικό ωράριο διδασκαλίας καλύπτοντας πάγιες κι διαρκείς ανάγκες μετά από χρονοβόρες διαδικασίες που πολλές φορές ολοκληρώνονται μετά την έναρξη των μαθημάτων, με αποτέλεσμα, την απώλεια διδακτικών ωρών, την υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την καθυστέρηση χορήγησης στους ενδιαφερόμενους των απαιτούμενων προς ναυτολόγηση πιστοποιητικών. Για τους παραπάνω λόγους και συνυπολογίζοντας τον αριθμό μελών εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού που προσλαμβάνεται κατ’ έτος για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ, τον αριθμό των υπηρετούντων μελών ΕΠ, τον αριθμό των υπηρετούντων μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού που είναι υπεύθυνα για τη φύλαξη και τη συντήρηση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού, την ίδρυση της ΑΕΝ Καλύμνου και του ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας οι οργανικές θέσεις στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση θα πρέπει να αυξηθούν κατά 300 θέσεις.

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 14:53 | XARIS

  1. Η ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ κ.λπ ) ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ , ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ.
  2. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Υ.Ε.Μ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΛΥΣΕΙ. ΟΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΥΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ Υ.Ε.Μ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΟΙΡΑΡΧΩΝ.
  3. ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Η Υ.Ε.Μ ΕΧΕΙ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΜΕ ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Λ.Σ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ.
  4. ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΦΡΑΣΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ” ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ

 • 13 Φεβρουαρίου 2020, 21:13 | AKIS

  Κατά την γνώμη μου δεν είναι σωστό να διατίθεται προσωπικό από τις ένοπλες δυνάμεις για να συνδράμουν στην στελέχωση της υπηρεσίας ΥΕΜ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Πρώτον διότι θα πρέπει να προβλέψει η υπηρεσία να έχει ικανά σε αριθμό πτητικά μέσα για πτήσεις και δεύτερον εφόσον θέλει και άλλο προσωπικό για στελέχωση τησ ΥΕΜ να ζήτησει από την αρμόδια διεύθυνση εκδήλωση ενδιαφέροντος ιπταμένων μέσα από το ίδιο σώμα.
  Επίσης τα στελέχη των ενόπλεων δυνάμεων θα καθυστερήσουν να πάρουν τον τύπο του ελικοπτέρου ή του αεροσκάφους για να μπορέσουν να πετάξουν.
  Επίσης σε ομοιόβαθμο κυβερνήτη, συγκυβερνήτη ποιος θα είναι ο αρχαιότερος εκ των δύο σωμάτων.!!!!!!