Άρθρο 3 Εκπρόθεσμη δρομολόγηση ταχύπλοων και υδροπτέρυγων πλοίων

Προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο τέταρτο α΄ του ν. 2932/2001 (Α’ 145) ως εξής:
«3. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων τη δήλωση δρομολόγησης υδροπτέρυγου ή ταχύπλοου πλοίου που υποβάλλεται μετά την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους μαζί με τα δηλωθέντα προγράμματα εκτέλεσης δρομολογίων, αν ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ., κριθεί ότι:
α) πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου τρίτου, και
β) ικανοποιούνται συγκοινωνιακές ανάγκες που δεν καλύπτονται από τα ήδη δρομολογημένα πλοία με τακτική δρομολόγηση ή με συμβάσεις του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001.
Η εκτέλεση των δρομολογίων της παραγράφου αυτής είναι υποχρεωτική για συνεχόμενο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δρομολόγηση στη συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή ή γραμμές.».

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 17:50 | ΠΟΥΕΝ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας

  Μέρος Ε΄ με τίτλο «Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των Πολιτικών Υπαλλήλων του»
  Κεφάλαιο Α΄
  Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Ναυτιλίας
  Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο πρέπει να ρυθμιστούν οργανωσιακά και λειτουργικά θέματα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του, την αποτελεσματικότητα του αλλά και την εξοικονόμηση πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

  2) Σύσταση Θέσης Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
  Με το Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, Λειτουργία, Διαφάνεια Κυβερνητικών Οργάνων κλπ» προβλέφθηκαν η αποστολή, οι λειτουργίες και η βασική διάρθρωση των Υπουργείων καθώς και η σύσταση θέσεων Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων, οι οποίοι έχουν ως καθήκοντα τη μέριμνα για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία των Υπουργείων, καθώς και για τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και την παρακολούθηση της εφαρμογής του, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς.
  Στη συνέχεια με το ΠΔ 8/2020 το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξαιρέθηκε από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, καθώς σε αυτό υπηρετεί το Λιμενικό Σώμα.
  Παρόλα αυτά δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε κοινοβουλευτικό επίπεδο υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και όχι στην αρμοδιότητα της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.
  Είναι σαφές λοιπόν ότι για το κράτος μας το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει πρωτίστως οικονομικό-παραγωγικό χαρακτήρα ανεξαρτήτως της ανορθολογικής στελέχωσης με ένστολο προσωπικό των οικονομικών παραγωγικών δομών του.
  Άλλωστε η επιχειρηματολογία ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί Υπηρεσιακός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής λόγω των μυστικών κονδυλίων δεν ευσταθεί, καθώς και αλλά υπουργεία πέραν αυτών στα οποία υπάγονται σώματα ασφαλείας διαχειρίζονται μυστικά κονδύλια.
  Σε κάθε περίπτωση, αν ο λόγος εξαίρεσης του Υπουργείου μας από τη σύσταση θέσης Υπηρεσιακού Γραμματέα είναι η ύπαρξη του ΛΣ, μπορεί να προβλεφθεί συγκεκριμένο πεδίο αρμοδιοτήτων για τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το οποίο θα εξαιρούνται οι υπηρεσίες που έχουν αμιγώς αστυνομικό αντικείμενο.
  Επισημαίνεται ότι στο Υπουργείο μας υπάγεται η ΓΓ Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, η ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οι ΑΕΝ και τα ΚΕΣΕΝ, οι Πλοηγικοί Σταθμοί, Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, ο Οίκος Ναύτου, το ΓΕΝΕ, η ΔΑΛ, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κ.α.
  Το γεγονός δε ότι οι θέσεις των Υπηρεσιακών Γραμματέων καταλαμβάνονται από δημοσίους υπαλλήλους συνεπάγεται ότι η εν λόγω ρύθμιση εξαίρεσης για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποστερεί από το δημοσιουπαλληλικό προσωπικό του φορέα την ανάδειξη της φυσικής του ηγεσίας σε ανώτερα διοικητικά κλιμάκια, με συνέπεια όχι απλά την απαξίωση του αλλά και την μη αξιοποίηση της σημαντικής τεχνογνωσίας και διοικητικής εμπειρίας του προς όφελος του έργου του Υπουργείου.
  Πρέπει να γίνει σαφές ότι όπως στα υπόλοιπα υπουργεία, αλλά όπως και μέσα στο ΛΣ αναδεικνύεται η φυσική ηγεσία έκαστης ιεραρχίας, το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για το δημοσιοϋπαλληλικό σώμα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τη σύσταση θέσης Υπηρεσιακού Γραμματέα.

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 12:49 | ΣΕΕΝ

  Άρθρο 3: Συμφωνούμε με την προϋπόθεση να ορισθεί ο όρος «συγκοινωνιακές ανάγκες» και να επιβληθεί η υποχρέωση δρομολόγησης πλοίων με αποκλίσεις των ωρών αναχώρησης από τα ήδη δρομολογημένα πλοία σύμφωνα με τις υπό διαμόρφωση αρχές ΣΑΣ. Το ίδιο να ισχύει και για το άρθρο Τέταρτο (εκπρόθεσμη τακτική δρομολόγηση συμβατικών πλοίων).