Άρθρο 2 Διαδικασία δρομολόγησης

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 2932/2001 (Α’ 145), προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:
«Μαζί με τη δήλωση δρομολόγησης πλοίου ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο Πιστοποιητικού Ασφαλείας του εν λόγω πλοίου, το οποίο να υπήρξε σε ισχύ οποιοδήποτε διάστημα του προηγούμενου, πριν από την κατάθεση της δήλωσης δρομολόγησης, έτους. Από την ως άνω υποχρέωση απαλλάσσεται πλοιοκτήτης πλοίου υπό ναυπήγηση ή υπό νηολόγηση.».
2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου τέταρτου του ν.2932/2001 (Α’ 145) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου δρομολογούνται για ένα (1) έτος και σε συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή.».
3. Στην παράγραφο 6 του άρθρου τέταρτου του ν. 2932/2001 (Α’ 145) το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αντικατάσταση του επιπλέον δρομολογούμενου κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου πλοίου επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο του άρθρου τρίτου.».

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 14:00 | IONIAN SEA FERRIES

  Να προστεθεί στη συνεχεία της πρότασης: «Η δρομολόγηση Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου ανοικτού τύπου είναι πάντοτε δωδεκάμηνη.»
  <>.

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 11:13 | ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
  Θα πρέπει να ορισθεί σε ποια παράγραφο του άρθρου τρίτου γίνεται αναφορά.

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 11:21 | ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
  Εκφράζουμε την αντίθεσή μας με τη διάκριση που επιφυλάσσεται όσον αφορά στα Ε/Γ – Ο/Γ πλοία ανοικτού τύπου. Πλέον από ανεξήγητη και αδικαιολόγητη, θεωρούμε με βεβαιότητα ότι η διάκριση αυτή αντιτίθεται και στον Κανονισμό 3577/92 (ΕΟΚ) του Συμβουλίου που πρέπει να διέπει την αντίστοιχη εσωτερική νομοθεσία. Ειδικότερα, ο Κανονισμός δεν εισάγει ουδεμία διάκριση σε σχέση με πλοία ανάλογα με τον τύπο τους και σαφώς προβλέπει ότι κάθε αξιόπλοο πλοίο μπορεί να έχει πρόσβαση στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, σύμφωνα με τις διαδικασίες και όρους που η σχετική νομοθεσία ορίζει, χωρίς διακρίσεις. Εξίσου, η προτεινόμενη διάκριση σε βάρος των Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων ανοικτού τύπου, επιπλέον της απαξίωσης που επιφυλάσσει σε μια κατηγορία πλοίων με κοινά, θεωρούμε, αναγνωρισμένη την προσφορά τους στις θαλάσσιες μεταφορές, σαφώς θα έχει ως αποτέλεσμα και την εμπορική απαξίωση των πλοίων αυτών ενώ παράλληλα σε τίποτα πραγματικά και ουσιαστικά δεν συμβάλλει στην ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων στις θαλάσσιες ενδομεταφορές υπηρεσίες, ιδιαίτερα προς κάλυψη πραγματικών συγκοινωνιακών αναγκών, τακτικών ή/και εκτάκτων εάν και όταν αυτές πραγματικά προκύπτουν (σύμφωνα με τις οικείες διατάξει του ν.2932/2001, όπως ισχύει) και στην έκταση που προκύπτουν. Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα το άρθρο 9 του Κανονισμού 3577/92 (ΕΟΚ) του Συμβουλίου, αναμένουμε όπως, προ προώθησης περαιτέρω διαδικασιών, ζητηθεί η θέση της Ε. Επιτροπής ειδικά σε σχέση με τη διάκριση των Ε/Γ – Ο/Γ ανοικτού τύπου, όπως αυτή εισάγεται με την υπόψη διάταξη. Όσον αφορά στους πρακτικούς λόγους που ενισχύουν την αντίρρησή μας σε σχέση με τη διάταξη αυτή, τονίζουμε ότι η εφαρμογή της εφόσον αποκλείει την εκτέλεση δρομολογίων από το ίδιο πλοίο σε δύο προορισμούς του αυτού νησιού (πχ Αίγινα και Σουβάλα από Πειραιά, Κέρκυρα και Λευκίμη από Ηγουμενίτσα, Καβάλα – Πρίνο και Κεραμωτή – Θάσο) σαφώς και προδήλως γίνεται αντιληπτό ότι η κοινωνική αναστάτωση, η βλάβη στον τουρισμό, η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει στη δραστηριοποίηση των πλοίων αυτών, προκαλούν περισσότερα και πλέον επαχθή προβλήματα από όσα επιδιώκεται να αντιμετωπισθούν με την εισαγωγή της διάταξης αυτής. Σε περίπτωση που εμμείνετε στην υπόψη ρύθμιση θεωρούμε ότι, τουλάχιστον, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως:
  « Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου δρομολογούνται για ένα (1) έτος και σε συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή ή γραμμές νησιωτικών προορισμών που διοικητικά ανήκουν στην ίδια περιφερειακή ενότητα».
  Σημειώνεται ότι η διατύπωση «γραμμή ή γραμμές» υφίσταται σε πολλές διατάξεις του ν.2932/2001, όπως ισχύει.

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 17:27 | Ναυαγοσωστική Σχολή Ηπείρου

  Τον Απρίλιο του 2018 με την αιφνίδια αλλαγή του π.δ. 23/2000, όπου προκάλεσε τεράστια αναστάτωση σε Δήμους και ναυαγοσωστικες σχολές, όλοι οι ιδιοκτήτες ναυαγοσωστικών σχολών υποχρεώθηκαν να αγοράσουν ταχύπλοο σκάφος τουλάχιστον 5 μέτρων με αρκετά σύγχρονο και ακριβό εξοπλισμό.
  Μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα αυτό το προσχέδιο καθιστά τα σκάφη (πολυεστερικά) άχρηστα, χωρίς να προβλέπει ένα διάστημα προσαρμογής των επιχειρήσεων σε μιά τέτοια αλλαγή που το μόνο που προσφέρει είναι ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ.

  – Επίσης, προσθέτει ιατρικό εξοπλισμό που δε θα χρησιμοποιήσει ποτέ ένας ναυαγοσώστης ( π.χ. βελόνες πνευμοθώρακα), καθώς επίσης δεν αναφέρεται καν στην ύλη εκπαίδευσης του υποψηφίου ναυαγοσώστη.

  -Όλα αυτά, συν το κόστος αγοράς του jet ski θα οδηγήσουν πολλές ναυαγοσωστικες σχολες που ήδη λειτουργούν στο να κλείσουν και παράλληλα δυσκολεύει την ίδρυση νέων σχολών.
  Που σημαίνει ακόμα λιγότεροι ναυαγοσώστες στην αγορά εργασίας τη στιγμή που υπάρχει ΤΕΡΑΣΤΙΑ έλλειψη στη χώρα μας.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 18:19 | ANEM

  Συμφωνούμε με το άρθρο 2 παρ 2, για την ετήσια δρομολόγηση των πλοίων ανοιχτού τύπου σε συγκεκριμένη γραμμή.

 • ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ Σ.Α.Σ ΟΤΙ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ 9ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ 14 ΩΡΕΣ ( ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΣ 8 ΩΡΟ + ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ) ΚΑΘΟΣΟΝ ΘΑ ΚΑΤΑΠΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ (10 ΩΡΕΣ).

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 12:19 | ΣΕΕΝ

  ΄Αρθρο 2 παρ. 1: Να διαγραφούν οι τρείς τελευταίες λέξεις «ή υπό νηολόγηση».

  Άρθρο 2 παρ. 2: Τα πλοία ανοικτού τύπου αφορούν άλλο Σωματείο.

  Άρθρο 2 παρ. 3: Συμφωνούμε.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».