Άρθρο 38 Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 38 του 4504/2017 περί Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης

 

Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 12 του άρθρου 38 του ν. 4504/2017 (Α΄184) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«H ένορκη διοικητική εξέταση περατώνεται εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της διαταγής διενέργειάς της. Ο διενεργών αυτή αιτείται με έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη αναφορά, πριν τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, την παράτασή της, η οποία μπορεί να εγκριθεί μόνο έως ένα (1) μήνα επιπλέον από εκείνον που τη διέταξε. Περαιτέρω παρατάσεις είναι δυνατόν να χορηγηθούν με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από πλήρως αιτιολογημένη έγγραφη αναφορά του διενεργούντος την ένορκη διοικητική εξέταση.».