Άρθρο 75 Θέματα του Οίκου Ναύτου

 

1. α) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.) διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ως Πρόεδρος του Ο.Ν. ορίζεται πρόσωπο με γνώσεις και πείρα σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα διοίκησης. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ο.Ν. δεν απαιτείται να είναι πλήρους απασχόλησης. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.
β) Ο Ο.Ν. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Το Δ.Σ. του Ο.Ν. συγκροτείται από:
α) τον Πρόεδρο,
β) τον Αντιπρόεδρο,
γ) δυο εκπροσώπους των εφοπλιστών, εκ των οποίων ο ένας είναι παράλληλα και
μέλος του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ.,
δ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο.),
ε) έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων ναυτικών,
στ) έναν εκπρόσωπο του συλλόγου εργαζομένων του Ο.Ν. και
ζ) δυο ειδικούς επί νομικών, οικονομικών ή κοινωνικών θεμάτων.
Το Δ.Σ. του Ο.Ν. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τα μέλη του, εκτός του Προέδρου και Αντιπροέδρου, ορίζονται με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους. Οι αναπληρωτές των τακτικών μελών έχουν την ιδιότητα των μελών που αναπληρώνουν.
Οι ειδικοί επί νομικών, οικονομικών ή κοινωνικών θεμάτων και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που προέρχονται από τις τάξεις των εφοπλιστών, της Π.Ν.Ο. και των συνταξιούχων ναυτικών προτείνονται από τις οικείες οργανώσεις τους εντός δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία που θα ζητηθούν. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στον Ο.Ν. και ο αναπληρωτής του προτείνονται, εντός του ιδίου χρόνου των δεκαπέντε ημερών (15), από συνέλευση όλων των εργαζομένων, η οποία συγκαλείται από το σύλλογο των υπαλλήλων του Ο.Ν. που έχει το μεγαλύτερο αριθμό μελών. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον οι μισοί από το σύνολο των εργαζομένων στον Ο.Ν.. Η ψηφοφορία είναι μυστική και για την εκλογή απαιτείται σχετική πλειοψηφία.
Ο εκπρόσωπος των συνταξιούχων προέρχεται, για το πρώτο μισό της θητείας του Δ.Σ., είτε από οργάνωση συνταξιούχων ναυτικών αξιωματικών είτε από οργάνωση συνταξιούχων ναυτικών κατώτερων πληρωμάτων και ο αναπληρωτής του από τη διαφορετική από αυτόν οργάνωση. Για το δεύτερο μισό της θητείας αυτής η εκπροσώπηση των οργανώσεων γίνεται αντιστρόφως. Σε κάθε περίπτωση ως οργάνωση νοείται η οργάνωση που είναι η πλέον αντιπροσωπευτική του κλάδου.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών μπορεί να προχωρήσει ελεύθερα στο διορισμό των οικείων μελών του Δ.Σ.
γ) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία παρόντος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και τουλάχιστον τεσσάρων μελών αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας: αν πρόκειται περί φανερής ψηφοφορίας υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας δόθηκε η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που τον αναπληρώνει, ενώ αν πρόκειται περί μυστικής, κατά την κρίση του Δ.Σ., ψηφοφορίας η πρόταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
δ) Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Δ.Σ. αυτή παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις δεσμευτικές για το νέο Δ.Σ., αλλά περιορίζεται στη διευθέτηση και προώθηση συνήθων υποθέσεων τρέχουσας φύσης.
ε) Σε περίπτωση παραβάσεων της νομοθεσίας περί Ο.Ν. και γενικώς της κείμενης νομοθεσίας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση διορισμού του Δ.Σ. ή μέλους αυτού.
στ) Εάν κάποιο μέλος απουσιάζει χωρίς σπουδαίο λόγο σε τρείς συνεχείς συνεδριάσεις, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί, με απόφασή του, να το αντικαθιστά μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για το διορισμό του.
ζ) Καθήκοντα Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Ο.Ν., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Προέδρου του Δ.Σ.
η) Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου και άλλα πρόσωπα ή εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι καλούνται από το Δ.Σ. για συγκεκριμένο θέμα και αποχωρούν μετά το πέρας της συζήτησης του θέματος και σε κάθε περίπτωση πριν την ψηφοφορία των μελών του Δ.Σ. για τη λήψη απόφασης.
θ) Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Με την ίδια απόφαση μπορεί να οριστούν και νέες αρμοδιότητες, πέρα από αυτές που περιγράφονται στις κείμενες διατάξεις.
ι) Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. καταβάλλεται αμοιβή κατά συνεδρίαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών είναι δυνατή η μετατροπή της σχέσης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Ο.Ν. σε σχέση πλήρους απασχόλησης. Με όμοια απόφαση καθορίζεται στην περίπτωση αυτή, το ύψος της αποζημίωσης που τους καταβάλλεται.
2. Σε περίπτωση κατάργησης επαρχιακού παραρτήματος του Ο.Ν. (Π.Ο.Ν.), οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτό τοποθετούνται σε νέα θέση είτε σε κλιμάκια της κεντρικής υπηρεσίας είτε σε άλλα Π.Ο.Ν., κατά την κρίση και τις ανάγκες της υπηρεσίας, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ν. και με σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.
3. Συνίσταται στον Ο.Ν. μια (1) θέση νομικού συμβούλου με έμμισθη εντολή και μηνιαία αμοιβή ο οποίος προσλαμβάνεται και παύεται με απόφαση του Δ.Σ. ως ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α’208) «Κώδικας Δικηγόρων». Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται η κείμενη νομοθεσία, οι διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων και το π.δ. 152/2000 (Α’130).».

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».