ΜΕΡΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2932/2001 (Α’ 145) Άρθρο 1 Αντικατάσταση πλοίων διαφορετικής κατηγορίας και λοιπές τροποποιήσεις των διατάξεων του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001 (Α’ 145)

1. Η περίπτωση (αα) του εδαφίου (δ) της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν.2932/2001 (Α’ 145), αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε κάθειρξη ή σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους για πρόκληση ναυαγίου με πρόθεση, διατάραξη της ασφάλειας πλοίων, έκθεση πλοίου σε κίνδυνο, πειρατεία, εμπορία ή μεταφορά ναρκωτικών, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, παραχάραξη, κιβδηλεία, δόλια χρεοκοπία, για τα αδικήματα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), όπως ισχύει, καθώς και για παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων ενδομεταφορών κατά παράβαση του κεφαλαίου αυτού.».
2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001 (Α’ 145) μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που το αίτημα του πλοιοκτήτη αφορά αντικατάσταση επιβατηγού και οχηματαγωγού πλοίου ή επιβατηγού πλοίου με επιβατηγό και οχηματαγωγό υδροπτέρυγο ή ταχύπλοο πλοίο ή επιβατηγό υδροπτέρυγο ή ταχύπλοο πλοίο αντίστοιχα, καθώς και το αντίστροφο, η εν λόγω αντικατάσταση επιτρέπεται υπό όρους που προβλέπονται στον Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) της παραγράφου 5 του άρθρου ένατου, προκειμένου να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος άλλων πλοιοκτητών.».

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 17:47 | ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΝΕ

  Κύριοι
  Σας κάνουμε γνωστό ότι συμφωνούμε με την τροποποίηση του νόμου 2932/2001
  άρθρο 2 παράγραφος 4 που αφορά,
  την δρομολόγηση ενός έτους και για συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή.

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 11:23 | ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

  Το Πρώτο Μέρος του νόμου 2932/2001, όπως ισχύει, που αφορά στην Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών στις Θαλάσσιες Ενδομεταφορές, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό νομοθετικό πλαίσιο για την προσαρμογή της εσωτερικής νομοθεσίας προς τον Κανονισμό 3577/92 της ΕΕ. Σαφώς, από το έτος 2001 και μετά, επήλθαν πολλές και διάφορες τροποποιήσεις/συμπληρώσεις στο νόμο αυτό προκειμένου να καλυφθούν δυσλειτουργίες ή για να αντιμετωπισθούν θέματα που προέκυψαν σε σχέση με την εφαρμογή του.
  Δεδομένου ότι από το έτος 2001 και μετά, σχεδόν σε κάθε νόμο που προώθησε το Υπουργείο Ναυτιλίας συμπεριλήφθησαν τροποποιήσεις/συμπληρώσεις του νόμου 2932/2001, με αποτέλεσμα σήμερα αναφορά στο νόμο αυτό να γίνεται με τη διατύπωση «ν.2932/2001, όπως ισχύει» θεωρούμε αναγκαία, ως θέμα πρώτης προτεραιότητας, την κωδικοποίηση του Πρώτου Μέρους του νόμου αυτού, ώστε να παρέχεται σε όλους τους εμπλεκόμενους με την εφαρμογή του (Διοίκηση, Δικαστικές Αρχές, Πλοιοκτήτες, Ναυτικοί) η δυνατότητα πλήρους, σαφούς και ενιαίας εικόνας των διατάξεών του.
  Κατόπιν αυτών και εκτιμώντας και το δικό σας ενδιαφέρον για την εξασφάλιση της «ασφάλειας του δικαίου», θεωρούμε αναγκαία τη συμπερίληψη και διάταξης που θα εξουσιοδοτεί τον Υπουργό να προτείνει την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την Κωδικοποίηση των διατάξεων του ν.2932/2001, όπως ισχύει.
  Η αναμενόμενη θετική σας ανταπόκριση στην θέση μας αυτή, θα συνδέσει καθοριστικά το όνομά σας με το πλαίσιο των διατάξεων για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές, μαζί με τις όποιες τροποποιήσεις κριθούν τελικά σκόπιμες και αναγκαίες.

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 12:26 | ΣΕΕΝ

  Άρθρο 1, παρ. 1: Συμφωνούμε

  Άρθρο 1, παρ. 2: Δεν συμφωνούμε, να παραμείνει ως έχει η ισχύουσα σήμερα διάταξη.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».