ΜΕΡΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2932/2001 (Α’ 145) Άρθρο 1 Αντικατάσταση πλοίων διαφορετικής κατηγορίας και λοιπές τροποποιήσεις των διατάξεων του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001 (Α’ 145)

1. Η περίπτωση (αα) του εδαφίου (δ) της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν.2932/2001 (Α’ 145), αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε κάθειρξη ή σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους για πρόκληση ναυαγίου με πρόθεση, διατάραξη της ασφάλειας πλοίων, έκθεση πλοίου σε κίνδυνο, πειρατεία, εμπορία ή μεταφορά ναρκωτικών, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, παραχάραξη, κιβδηλεία, δόλια χρεοκοπία, για τα αδικήματα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), όπως ισχύει, καθώς και για παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων ενδομεταφορών κατά παράβαση του κεφαλαίου αυτού.».
2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001 (Α’ 145) μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που το αίτημα του πλοιοκτήτη αφορά αντικατάσταση επιβατηγού και οχηματαγωγού πλοίου ή επιβατηγού πλοίου με επιβατηγό και οχηματαγωγό υδροπτέρυγο ή ταχύπλοο πλοίο ή επιβατηγό υδροπτέρυγο ή ταχύπλοο πλοίο αντίστοιχα, καθώς και το αντίστροφο, η εν λόγω αντικατάσταση επιτρέπεται υπό όρους που προβλέπονται στον Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) της παραγράφου 5 του άρθρου ένατου, προκειμένου να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος άλλων πλοιοκτητών.».

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 17:24 | ΠΟΥΕΝ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας

  Καθώς το παρόν Ν/σχέδιο δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη που να αφορά στο πολιτικό προσωπικό του ΥΝΑΝΠ, η ΠΟΥΕΝ προτείνει την εισαγωγή νέου Μέρους Ε΄με τίτλο «Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των Πολιτικών Υπαλλήλων του», το οποίο θα περιλαμβάνει επιμέρους Κεφάλαια ως κατωτέρω:
  Κεφάλαιο Α΄
  Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Ναυτιλίας
  Κεφάλαιο Β
  Οργανικές θέσεις Πολιτικού Προσωπικού ΥΝΑΝΠ
  Κεφάλαιο Γ
  Θέματα Ναυτικής Εκπαίδευσης
  Κεφάλαιο Δ
  Μέριμνα για το Πολιτικό Προσωπικό του ΥΝΑΝΠ
  Κεφάλαιο Ε
  Λοιπές διατάξεις πολιτικού προσωπικού

  Καθώς η πλατφόρμα της διαβούλευσης δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αναρτήσουμε το σύνολο της πρότασης μας στα σχόλια ενός άρθρου και για να ξεπεράσουμε την τεχνική δυσκολία που δεν θα μας επέτρεπε να επικοινωνήσουμε την άποψή μας, επιλέξαμε να αναρτήσουμε τα επιμέρους κεφάλαια σε διαφορετικά άρθρα του Ν/σχεδίου, παρά το γεγονός ότι τα άρθρα αυτά δεν έχουν συνάφεια με τις προτάσεις μας.

  Παρακαλούμε για τη δημοσίευση όλων των σχολίων μας καθώς και για την κατανόηση του διαχειριστή της πλατφόρμας και των αναγνωστών.

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 17:01 | ΠΟΥΕΝ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας

  Το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με μια καινούργια κυβέρνηση θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται πρωτίστως από εξωστρέφεια και να δίνει απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας την οποία υπηρετεί.
  Από τις σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει το παρόν Ν/σχέδιο σε αυτή την κατεύθυνση είναι η επαναφορά της αρμοδιότητας του ελέγχου πλοίων στην Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, η οποία με αφορμή το Ναυάγιο Αγία Ζώνη ΙΙ είχε καταργηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση με το ν.4504/2017 και ως αρμοδιότητα είχε αποκλειστικά μεταφερθεί στους ιδιωτικούς Νηογνώμονες, και μάλιστα σε χρόνο που οι έρευνες δεν είχαν ολοκληρωθεί και οι ευθύνες δεν είχαν προσδιορισθεί. Αργότερα βέβαια το πόρισμα του Ανακριτικού Συμβουλίου Ναυτικών Ατυχημάτων το 2019 κατέληξε ότι δεν ήταν ναυτικό ατύχημα αλλά δολιοφθορά. Εμείς τότε προτείναμε την υπαγωγή της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων εκτός ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τη σταδιακή αποστρατικοποίηση της και την εκ παραλλήλου αύξηση των οργανικών θέσεων Μηχανικών, όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων (ναυπηγοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, εμποροπλοίαρχοι, μηχανικοί εμπορικού ναυτικού κ.α) ώστε να καταστεί εύρυθμη και αποτελεσματική η λειτουργία της, χωρίς να επέλθει καμία αλλαγή στις αρμοδιότητές της. Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση του παρόντος Ν/σχεδίου ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό την πάγια θέση της ΠΟΥΕΝ.
  Πάρα ταύτα το παρόν Ν/σχέδιο αριθμεί συνολικά 50 σελίδες εκ των οποίων οι 24 ανήκουν στο Μέρος Γ: Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΛΣ ΕΛΑΚΤ με επιμέρους κεφάλαια τις Προσλήψεις Στελεχών ΛΣ ΕΛΑΚΤ, τις Μεταθέσεις-Αποσπάσεις-Διάθεση Προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, την Ιεραρχία-Προαγωγές-Μετατάξεις-Καταστάσεις Προσωπικού, τη Διοικητική Μέριμνα για Προσωπικό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και Λοιπές Διατάξεις για το Προσωπικού ΛΣ ΕΛΑΚΤ . Για άλλη μια φορά λοιπόν η νομοθετική πρωτοβουλία στο Υπουργείο μας έχει περιέλθει σε οργανωσιακή εσωστρέφεια. Το γεγονός δε ότι από τα 75 άρθρα ούτε ένα δεν αφορά στο προσωπικό που υπηρετεί στις υπόλοιπες δομές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναδεικνύει την πηγή αυτής της εσωστρέφειας.
  Έχοντας κάθε καλή προαίρεση, η πρώτη βασική διαπίστωση λοιπόν είναι ότι το παρόν Ν/σχέδιο θα έπρεπε μάλλον να φέρει τον τίτλο Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΛΣ ΕΛΑΚΤ και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
  Προφανώς η εσωτερική οργάνωση και η λειτουργία του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ είναι σημαντική, δεν είναι όμως σημαντικότερη από τη λειτουργία του Υπουργείου Ναυτιλίας στο σύνολο του.
  Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως άλλωστε και κάθε Υπουργείο, όταν προχωρά σε νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του, θα πρέπει να αποφεύγει επιμέρους προσεγγίσεις των οργανωτικών και λειτουργικών θεμάτων του και θα πρέπει να δίδει λύσεις στο σύνολο του οργανισμού του και του προσωπικού που τον υπηρετεί, ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική οργανωτική αναδιάρθρωση με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δομών και απώτερο σκοπό την επίτευξη του δημοσίου συμφέροντος.
  Ως εκ τούτου και καθώς έχει επιλεγεί το παρόν Ν/σχέδιο κατά το ήμισυ να αφορά σε οργανωσιακά – λειτουργικά θέματα, θεωρούμε ότι πέραν των θεμάτων του προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, θα πρέπει να περιλάβει και τα θέματα που αφορούν γενικότερα στην οργάνωση και λειτουργία του ΥΝΑΝΠ και τους πολιτικούς του υπαλλήλους.
  Συγκεκριμένα πρέπει να περιληφθεί νέο Μέρος Ε΄ με τίτλο «Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των Πολιτικών Υπαλλήλων του», το οποίο θα περιλαμβάνει επιμέρους Κεφάλαια ως κατωτέρω:

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 17:27 | ΠΟΥΕΝ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας

  Το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με μια καινούργια κυβέρνηση θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται πρωτίστως από εξωστρέφεια και να δίνει απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας την οποία υπηρετεί.
  Από τις σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει το παρόν Ν/σχέδιο σε αυτή την κατεύθυνση είναι η επαναφορά της αρμοδιότητας του ελέγχου πλοίων στην Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, η οποία με αφορμή το Ναυάγιο Αγία Ζώνη ΙΙ είχε καταργηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση με το ν.4504/2017 και ως αρμοδιότητα είχε αποκλειστικά μεταφερθεί στους ιδιωτικούς Νηογνώμονες, και μάλιστα σε χρόνο που οι έρευνες δεν είχαν ολοκληρωθεί και οι ευθύνες δεν είχαν προσδιορισθεί. Αργότερα βέβαια το πόρισμα του Ανακριτικού Συμβουλίου Ναυτικών Ατυχημάτων το 2019 κατέληξε ότι δεν ήταν ναυτικό ατύχημα αλλά δολιοφθορά. Εμείς τότε προτείναμε την υπαγωγή της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων εκτός ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τη σταδιακή αποστρατικοποίηση της και την εκ παραλλήλου αύξηση των οργανικών θέσεων Μηχανικών, όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων (ναυπηγοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, εμποροπλοίαρχοι, μηχανικοί εμπορικού ναυτικού κ.α) ώστε να καταστεί εύρυθμη και αποτελεσματική η λειτουργία της, χωρίς να επέλθει καμία αλλαγή στις αρμοδιότητές της. Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση του παρόντος Ν/σχεδίου ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό την πάγια θέση της ΠΟΥΕΝ.
  Πάρα ταύτα το παρόν Ν/σχέδιο αριθμεί συνολικά 50 σελίδες εκ των οποίων οι 24 ανήκουν στο Μέρος Γ: Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΛΣ ΕΛΑΚΤ με επιμέρους κεφάλαια τις Προσλήψεις Στελεχών ΛΣ ΕΛΑΚΤ, τις Μεταθέσεις-Αποσπάσεις-Διάθεση Προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, την Ιεραρχία-Προαγωγές-Μετατάξεις-Καταστάσεις Προσωπικού, τη Διοικητική Μέριμνα για Προσωπικό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και Λοιπές Διατάξεις για το Προσωπικού ΛΣ ΕΛΑΚΤ . Για άλλη μια φορά λοιπόν η νομοθετική πρωτοβουλία στο Υπουργείο μας έχει περιέλθει σε οργανωσιακή εσωστρέφεια. Το γεγονός δε ότι από τα 75 άρθρα ούτε ένα δεν αφορά στο προσωπικό που υπηρετεί στις υπόλοιπες δομές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναδεικνύει την πηγή αυτής της εσωστρέφειας.
  Έχοντας κάθε καλή προαίρεση, η πρώτη βασική διαπίστωση λοιπόν είναι ότι το παρόν Ν/σχέδιο θα έπρεπε μάλλον να φέρει τον τίτλο Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΛΣ ΕΛΑΚΤ και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
  Προφανώς η εσωτερική οργάνωση και η λειτουργία του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ είναι σημαντική, δεν είναι όμως σημαντικότερη από τη λειτουργία του Υπουργείου Ναυτιλίας στο σύνολο του.
  Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως άλλωστε και κάθε Υπουργείο, όταν προχωρά σε νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του, θα πρέπει να αποφεύγει επιμέρους προσεγγίσεις των οργανωτικών και λειτουργικών θεμάτων του και θα πρέπει να δίδει λύσεις στο σύνολο του οργανισμού του και του προσωπικού που τον υπηρετεί, ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική οργανωτική αναδιάρθρωση με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δομών και απώτερο σκοπό την επίτευξη του δημοσίου συμφέροντος.
  Ως εκ τούτου και καθώς έχει επιλεγεί το παρόν Ν/σχέδιο κατά το ήμισυ να αφορά σε οργανωσιακά – λειτουργικά θέματα, θεωρούμε ότι πέραν των θεμάτων του προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, θα πρέπει να περιλάβει και τα θέματα που αφορούν γενικότερα στην οργάνωση και λειτουργία του ΥΝΑΝΠ και τους πολιτικούς του υπαλλήλους.
  Συγκεκριμένα πρέπει να περιληφθεί νέο Μέρος Ε΄ με τίτλο «Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των Πολιτικών Υπαλλήλων του»

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 14:59 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Το συμπέρασμα που βγάζει κάποιος από την ανάγνωσή του νομοσχεδίου, είναι πως στο ΥΝΑΝΠ υπηρετεί μόνο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. Υπάρχουν δεκάδες άρθρα που αφορούν δικαίως σε θέματα οργάνωσης, εξέλιξης, απόσπασης, προαγωγών, προσλήψεων κτλ του προσωπικού του Λ.Σ., ενώ κανένα άρθρο δεν αφορά στα θεσμικά ζητήματα των Πολιτικών Υπαλλήλων, παρότι ο Σύλλογος μας διαχρονικά έχει υποβάλει πολλές φορές σχετικά αιτήματα. Αναρωτιόμαστε γιατί.
  Προφανώς κυριαρχεί η άποψη ότι το Υπουργείο μας είναι το Λιμενικό Σώμα, όπως επανειλημμένως έχει διατυπωθεί από την Πολιτική Ηγεσία. Συνεπώς και σύμφωνα με αυτή τη λογική, οι Πολιτικοί Υπάλληλοι θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους σε Νομοσχέδια άλλων Υπουργείων.
  ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ. Το ΥΝΑΝΠ, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, είναι ένα οικονομικό, παραγωγικό, αναπτυξιακό Υπουργείο και γι αυτό το λόγο, είναι ενταγμένο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Σύλλογος μας προτείνει να συμπεριληφθούν στο Νομοσχέδιο άρθρα τα οποία αφορούν αποκλειστικά στο Πολιτικό Προσωπικό.

  Άρθρο: Θεσμοθέτηση Υπηρεσιακού (Γενικού) Γραμματέα
  Η κατάργηση του Γενικού Γραμματέα με το Π.Δ. 84/2019, μόνο δυσλειτουργίες και ερωτηματικά δημιουργεί, στις παραγωγικές Υπηρεσίες που στελεχώνονται από Πολιτικούς Υπαλλήλους, καθώς η κατάργησή του, ενισχύει τη στρατιωτική μορφή του Υπουργείου.

  Άρθρο: Αύξηση οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού.
  Οι οργανικές θέσεις του Πολιτικού Προσωπικού έχουν μειωθεί στο 50%, ενώ παράλληλα έχουν καταργηθεί πολιτικές Υπηρεσίες οι αρμοδιότητες των οποίων έχουν μεταφερθεί σε Διευθύνσεις του Λιμενικού Σώματος.
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν:
  η κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Διεύθυνση Οργάνωσης, Πληροφορικής, Προμηθειών).
  οι Διευθύνσεις όπως Εκπαίδευσης Ναυτικών, Ναυτικής Εργασίας, Ναυτιλιακής Πολιτικής, Περιβάλλοντος, Επιθεώρησης Πλοίων, καθώς και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες δεν έχουν επιχειρησιακό χαρακτήρα, στελεχώνονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία από προσωπικό του Λ.Σ.
  οι Σχολές των ΑΕΝ και των ΚΕΣΕΝ στελεχώνονται με ελάχιστους Πολιτικούς Υπαλλήλους.

  Για τους παραπάνω λόγους η αύξηση των οργανικών θέσεων των Πολιτικών Υπαλλήλων κρίνεται επιβεβλημένη.
  Διακόσιες (200) οργανικές θέσεις, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, είναι οι ελάχιστες που απαιτούνται.

  Άρθρο: Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΝΑΝΠ
  Να ισχύσει, ότι ισχύει και για τους υπαλλήλους όλων των Υπουργείων.

  Άρθρο: Συνταγογράφηση και Ιατρικές εξετάσεις Πολιτικών Υπαλλήλων από την Υπηρεσία Υγειονομικού των κεντρικών Υπηρεσιών (Ιατρείο) Λ.Σ.
  Να συμπεριληφθεί η συνταγογράφηση των Πολιτικών Υπαλλήλων και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και η έγκριση αναρρωτικών αδειών τους μετά από εξέταση, στις αρμοδιότητες του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, (Ιατρείο των Κεντρικών Υπηρεσιών).

  Άρθρο 62 (του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου): Σύσταση Ε.Σ.Α.Λ.
  Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.2932/2001, η Ε.Σ.Α.Λ. είναι 11μελής Επιτροπή αποτελούμενη, από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων του ΥΝΑΝΠ, ο οποίος προεδρεύει, δύο (02) εκπροσώπους του ΥΝΑΝΠ, καθώς και εκπροσώπους από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης, Εθνικής Οικονομίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αιγαίου, Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Εθνικής Άμυνας.
  Με το συγκεκριμένο άρθρο τροποποιείται η σύνθεση της Επιτροπής και οι εκπρόσωποι των Υπουργείων αντικαθίσταται με τους Γενικούς Γραμματείς αυτών.
  Η πρότασή μας είναι:
  Η εκπροσώπηση των Υπουργείων να παραμείνει σε επίπεδο Υπηρεσιακών Παραγόντων.
  Να προσδιορισθούν οι δύο (02) εκπρόσωποι του ΥΝΑΝΠ στους α) Γενικό Διευθυντή ΓΓΛΛΠΝΕ και β) Αρμόδιο Διευθυντή ΓΓΛΛΠΝΕ
  Να συμμετέχει εκπρόσωπος των εργαζομένων (ΠΟΥΕΝ).

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 17:47 | ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΝΕ

  Κύριοι
  Σας κάνουμε γνωστό ότι συμφωνούμε με την τροποποίηση του νόμου 2932/2001
  άρθρο 2 παράγραφος 4 που αφορά,
  την δρομολόγηση ενός έτους και για συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή.

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 11:23 | ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

  Το Πρώτο Μέρος του νόμου 2932/2001, όπως ισχύει, που αφορά στην Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών στις Θαλάσσιες Ενδομεταφορές, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό νομοθετικό πλαίσιο για την προσαρμογή της εσωτερικής νομοθεσίας προς τον Κανονισμό 3577/92 της ΕΕ. Σαφώς, από το έτος 2001 και μετά, επήλθαν πολλές και διάφορες τροποποιήσεις/συμπληρώσεις στο νόμο αυτό προκειμένου να καλυφθούν δυσλειτουργίες ή για να αντιμετωπισθούν θέματα που προέκυψαν σε σχέση με την εφαρμογή του.
  Δεδομένου ότι από το έτος 2001 και μετά, σχεδόν σε κάθε νόμο που προώθησε το Υπουργείο Ναυτιλίας συμπεριλήφθησαν τροποποιήσεις/συμπληρώσεις του νόμου 2932/2001, με αποτέλεσμα σήμερα αναφορά στο νόμο αυτό να γίνεται με τη διατύπωση «ν.2932/2001, όπως ισχύει» θεωρούμε αναγκαία, ως θέμα πρώτης προτεραιότητας, την κωδικοποίηση του Πρώτου Μέρους του νόμου αυτού, ώστε να παρέχεται σε όλους τους εμπλεκόμενους με την εφαρμογή του (Διοίκηση, Δικαστικές Αρχές, Πλοιοκτήτες, Ναυτικοί) η δυνατότητα πλήρους, σαφούς και ενιαίας εικόνας των διατάξεών του.
  Κατόπιν αυτών και εκτιμώντας και το δικό σας ενδιαφέρον για την εξασφάλιση της «ασφάλειας του δικαίου», θεωρούμε αναγκαία τη συμπερίληψη και διάταξης που θα εξουσιοδοτεί τον Υπουργό να προτείνει την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την Κωδικοποίηση των διατάξεων του ν.2932/2001, όπως ισχύει.
  Η αναμενόμενη θετική σας ανταπόκριση στην θέση μας αυτή, θα συνδέσει καθοριστικά το όνομά σας με το πλαίσιο των διατάξεων για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές, μαζί με τις όποιες τροποποιήσεις κριθούν τελικά σκόπιμες και αναγκαίες.

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 12:26 | ΣΕΕΝ

  Άρθρο 1, παρ. 1: Συμφωνούμε

  Άρθρο 1, παρ. 2: Δεν συμφωνούμε, να παραμείνει ως έχει η ισχύουσα σήμερα διάταξη.