Άρθρο 9 Έλεγχος ασφάλειας πλοίων

1. Ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες για την επιθεώρηση και πιστοποίηση των υπό ελληνική σημαία πλοίων που προβλέπονται στις διατάξεις του πρώτου μέρους του ν.δ 187/73 (Α’261) καθώς και στις προβλέψεις της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανατίθενται στους εξουσιοδοτημένους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οργανισμούς (νηογνώμονες), όπως καθορίζονται κάθε φορά στην προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Μέχρι την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’133), η κατανομή των αρμοδιοτήτων του Κ.Ε.Π. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διαθέτουν οι επιθεωρητές κράτους σημαίας του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων, καθώς και η διαδικασία ελέγχου και επιθεωρήσεων πλοίων από επιθεωρητές και ελεγκτές του Κ.Ε.Π.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) , τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, η διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης των επιθεωρητών τους ανά τομέα επιθεώρησης και ελέγχου που διενεργούν, η διαδικασία για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων πλοίων, το είδος και το εύρος της ευθύνης των επιθεωρητών και ελεγκτών πλοίων, η χρήση της τεχνολογίας για την άμεση ενημέρωση – εκπαίδευση των μελών των Τ.Κ.Ε.Π. της περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη λειτουργία, στελέχωση και έλεγχο του έργου των Τ.Κ.Ε.Π.
5. To άρθρο 106 του ν.4504/2017 (Α’ 184) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του ν. 4597/2019 (Α’35), καθώς και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 52 του ν. 4597/2019 (Α’ 35) καταργούνται.
6. Τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος από τον Κ.Ε.Π., τα Τ.Κ.Ε.Π. ή τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (νηογνώμονες) εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης ή θεώρησής τους αντίστοιχα.
7. Η Τεχνική Επιτροπή του άρθρου 35 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261) δύναται, πέραν των αναφερομένων στο π.δ. 201/2007 (Α’227), να γνωμοδοτεί και επί θεμάτων τεχνικής φύσης περί της εφαρμογής της διεθνούς, ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που αφορούν στην κατασκευή, στον εξοπλισμό, στα συστήματα και τις διατάξεις πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων υπό ελληνική σημαία στους τομείς ναυτικής ασφάλειας και πρόληψης ρύπανσης.
8. Ο έλεγχος για την διαπίστωση καθώς και την αποκατάσταση βλάβης ή ζημίας πλοίων υπό ελληνική σημαία αποτελεί υποχρέωση του φορέα πιστοποίησης αυτών. Σε πλοία που παρακολουθούνται από άποψη κυβερνητικής πιστοποίησης από εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (νηογνώμονες), ο Κ.Ε.Π. ή τα Τ.Κ.Ε.Π. δύνανται να διενεργούν επιπρόσθετο έλεγχο κατόπιν αξιολόγησης του είδους και του εύρους της βλάβης ή της ζημίας, αντίστοιχα, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 13:28 | ΔΟΓΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Μια εξαιρετικά σημαντική παράμετρος άμεσης σχέσης με την ασφάλεια του επιβατικού πλοίου αφορά την μεταφορά επικίνδυνων φορτίων.

  Στο πρόσφατο παρελθόν, επικίνδυνα φορτία όπως το υδροξείδιο του υδρογόνου και η φαρμακευτική ακετόνη έθεσαν σε κίνδυνο πλοίο, πλήρωμα και τους επιβάτες.

  Απαιτείται ισχυρότερο πλαίσιο κανόνων φόρτωσης – μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων για την αποτροπή πάσης μορφής απειλών και κινδύνων που μπορεί να προκαλέσει όχι μόνο η παρουσία τους αλλά και η αλληλεπίδραση τους.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 19:01 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Για να σταματήσει αυτή η ατελείωτη γραφειοκρατία πρέπει :
  Τα ΤΚΕΠ να εκδίδουν ΠΓΕ και ΠΑ για πλοία που εκτελούν πλόες εντός Ελλάδος
  Στο κλιμάκιο θα υπογραφη ο αρχαιότερος επιθεωρητής και ο Λιμενάρχης
  Θα υπάρχουν 6 κλιμάκια ένα σε κάθε περιφέρεια του Λιμενικού
  Οι κατηγορίες πλοών θα είναι :
  Α κατηγορία μέχρι 6 ν. μ. από την ακτή
  Β κατηγορία μεχρι 18 ν.μ από την ακτή
  Γ κατηγορία πλόες εσωτερικου
  Δ κατηγορία πλοες διεθνης
  Για τα επαγγελματικά τουριστικά στης κατηγορίες αυτές θα ισχύει ότι :
  Σε όλες της κατηγορίες κάθε πλοίο με πανω από 12 επιβάτες να έχει πλήρωμα όπως ισχύει τώρα .
  Εάν εκτελεί πλόες κατηγορίας Γ , Δ πάνω από 18 ν.μ επίσης πρέπει να έχει πλήρωμα ανεξάρτητος αριθμού επιβατών
  Στα σκάφη ολικής ναύλωσης που εκτελούν νυκτερινούς πλόες πρέπει να διαθέτουν κουκέτες για το 60% των επιβατών εφόσον μεταφέρουν μέχρι 18 άτομα και 80% εφόσον μεταφέρουν πάνω από 18 άτομα .

  Απαγόρευση απόπλου γίνεται μόνον εφόσον
  – Δεν λειτουργούν οι σεντίνες ,(αντλία, σωληνωσης ,δίκτυο ) επιβάλλεται πρόστιμο και απαγόρευση απόπλου τουλάχιστον ένα μήνα
  – Δεν λειτουργεί η αντλία πυρκαγιάς , επιβάλλεται πρόστιμο και απαγόρευση απόπλου τουλάχιστον για ένα μήνα
  – Εάν Έχει σωσίβια μειωμένα κατά 30% επιβάλλεται πρόστιμο και απαγόρευση απόπλου τουλάχιστον για ένα μήνα
  Σε όλες της άλλες παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογα με την παράβαση το οποίο εντός μιας ημέρας πρέπει να πληρωθεί άλως απαγορεύεται ο απόπλους

  Δημιουργία σχολής επιθεωρητών με δικαίωμα συμμέτοχης Ναυπηγών /Μηχανολόγων /Καπετάνιων Α τάξης / Μηχανικών Α τάξης / . Η διάρκεια φοίτησης θα είναι 6 μήνες και οι Ναυπηγοί Μηχανολόγοι να έχουν εμπειρία 15 ετών από κτήσεως διπλώματος .
  και Λιμενικών με ανάλογα διπλώματα καπετάνιων η Μηχανικών με 1 χρόνο διάρκεια φοίτησης

  1.Απλοποιση της λεμβολογησης μικρών σκαφών
  2.Απλοποιηση της νηολόγησης σκαφών
  Διαχωρισμός απαιτήσεων εφορίας και Λιμεναρχείου
  3.εκσυχρονισμος απλοποίηση των ΠΛΟΩΝ δημιουργία 4 ειδών πλοών
  6 ναυτικά μίλια από ακτή
  18 ναυτικά μίλια από ακτή
  Πλόες εσωτερικού
  Πλόες εξωτερικού
  4.Καθορισμος ελαχίστων απαιτήσεων για να μπορεί σε ένα πλοίο να απαγορευτεί ο απόπλους καθώς και εφαρμογή προστίμων για ελλείψεις
  5.Ψηφιοποιση όλων των πλοίων
  Δημιουργία από το ΥΕΝ εφαρμογής όπου όλα τα πλοία θα εισέρχονται με τα σχέδια της μελέτες και τα πιστοποιητικά .Θα μπορούν να εισέρχονται όλοι που θα είναι διαπιστευμένοι ,Ναυπηγοί, Νηογνώμονες ,Μέλη κλιμακίων, επιθεωρητές κ.λ.π.
  6.Δημιουργια 6 κλιμακίων επιθεώρησης πλοίων
  Ένα στον Πειραιά / Θεσσαλονίκη /Βόριο Αιγαίο / Νότιο Αιγαίο / Κρήτη / Ιόνια νησιά
  Θα στεγάζονται μέσα στα κεντρικά Λιμεναρχεία και θα εκδίδουν όλα τα πιστοποιητικά
  Θα πρέπει να είναι στελεχωμένα με 6 επιθεωρητές Ναυπηγούς /Μηχανολόγους /Καπετάνιους και 4 γραμματείς .Όλοι οι επιθεωρητές με τουλάχιστον 15 ετη εμπειρία
  ( μπορεί να είναι και συνταξιούχοι όπως ισχύει και σήμερά )
  7.Τα πιστοποιητικά θα υπογράφονται από τον Αρχαιότερο επιθεωρητή που θα είναι και ο προϊστάμενος και από τον κεντρικό Λιμενάρχη .
  Θα καθοριστεί τιμολόγιο αναλόγως το είδος του σκάφους και τους πλόες που θα εκτελεί . Το ποσό που θα εισπράττεται θα κατανέμεται ως εξής
  70 % στους επιθεωρητές
  10% στους γραμματείς
  10% στο κεντρικό λιμεναρχείο
  10% στο κράτος
  Το κλιμάκιο του ΠΕΙΡΑΙΑ θα βρίσκεται στην Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων .
  Οι υπόλοιποι υπάλληλοι της Επιθεώρησης θα ελέγχουν όλα τα κλιμάκια καθώς και της Α.Ε. Νηογνώμονες από την εφαρμογή που θα υπάρχει κοινοποιημένη και θα παρεμβαίνουν εάν υπάρχει πρόβλημα .

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 19:46 | ΚΩΣΤΑΣ

  Το προσωπικό το οποίο ασχολείται με τις επιθεωρήσεις στα ΤΚΕΠ θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο (Εμποροπλοίαρχοι Μηχανικοί Ναυπηγοί και Ηλεκτρολόγοι) , να αποτελείται από πτυχιούχους και να μη τοποθετούνται Λ/Φ και βαθμοφόροι Λ.Σ με βάση τον ΓΚΛ, οι οποίοι δεν έχουν στοιχειώδεις γνώσεις σωστικών, πυροσβεστικών και ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 15:30 | ΔΟΓΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Η ασφάλεια του πλοίου δεν είναι συνάρτηση και μόνο της αξιοπλοΐας αυτού από τεχνικής πλευράς αλλά και της καλής σωματικής και ψυχοπνευματικής κατάστασης του πληρώματος το οποίο σε περιόδους αιχμής καλείται να ανταποκριθεί σε μια ποικιλία προκλήσεων και απαιτήσεων.

  Απουσία αυτής της πρόνοιας στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε ναυτικές τραγωδίες και υπάρχει εμφανής η απουσία αυτής και στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

  Επομένως και κατά την κρίση του γράφοντος, ο εμπλουτισμός ο νομοσχεδίου με παράγραφο η οποία να προνοεί για την διαπίστωση της καλής ψυχοπνευματικής κατάστασης του πληρώματος,απουσία FATIQUE, θα καταστήσει το νομοσχέδιο αυτό λίαν ισχυρό , ειδικώς του 9ου άρθρου αυτού, ως προς την σκοπιμότητα του η οποία είναι ο Έλεγχος Ασφάλειας Πλοίου.
  Ευχαριστώ.

 • 13 Φεβρουαρίου 2020, 20:03 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Πρέπει να κεντρικά Λιμεναρχεία που διαθέτουν ΤΚΕΠ με Ναυπηγούς Μηχανολογους να μπορούν να εκδίδουν ΠΓΕ η ΠΑ . Σήμερα οι Νηογνώμονες αρνούνται τα περισσότερα Ελληνικά πλοία μάλιστα τα αποτρέπουν για να αναγκαστούν να υψώσουν ξένη σημαία.
  Επίσης στα περισσότερα Λιμεναρχεία ( σχεδόν Όλα ) δεν έχουν προϊστάμενο Ναυπηγείου η Μηχανολογικού έτσι γίνεται μια τεράστια καθυστέρηση 3-4 μήνες για να ολοκληρωθεί μια επιθεώρηση με ένα ατέλειωτο πάρε δώσε των εκθέσεων .Ορίστε τον παλαιότερο Ναυπηγό μέλος του ΤΚΕΠ σε κάθε Λιμεναρχείο σαν αναπληρωτή προϊστάμενο να σταματήσει η ατελείωτη γραφειοκρατία

  Είναι απαράδεκτο να έρχονται από το κέντρο επιθεωρητές στα νησιά και να κάνουν έκτακτες επιθεώρησής δίχως να ενημερώνουν τους επιθεωρητές του ΤΚΕΠ , και να σταματούν σκάφη στην μέση της σεζόν γιατί έχουν ένα κουβά αντί για δυο η ένα βεγγαλικό λιγότερο , Βάλτε πρόστιμο αμέσως μέχρι να αποκαταστήσει της παρατήρησής Καθορίστε ποιες ελλείψεις σταματούν το πλοίο π.χ δεν δουλεύει η αντλία συντείνων δεν δουλεύει η fire δεν δουλεύει η κύρια μηχανή .
  Δεν είναι σωστό να θεωρείται όλες της παρατήρησής να έχουν το ίδιο βάρος .

 • 13 Φεβρουαρίου 2020, 19:36 | Μιχαλης Ροδίτης

  Πολύ βασικό να προβλέπει το νέο νομοσχέδιο την πιστοποίηση πλοίων τα οποία απορρίπτουν οι Νηογνομωνες από την επιθεώρηση εμπορικών πλοίων ή από τους Ελληνικούς Νηογνομωνες για πλόες εσωτερικού .
  Με το τρόπο αυτό θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση για το Ελληνικό Νηολόγιο και αύξηση των συνδέσεων των νησιών .
  Οι Διεθνής Νηογνομωνες απορρίπτουν τα πλοία χωρίς να τα επιθεωρούν με το πρόσχημα της κατηγορίας , ηλικίας ή εμπορικότητας για αυτούς .
  Αυτό θα πρέπει να το αλλάξει ο νέος νόμος και να δίνει δικαίωμα στον πλοιοκτήτη σε περίπτωση άρνησης από τους Διεθνής Νηογνομωνες να μπορεί να ζητήσει τη πιστοποίηση του πλοίου του από τους Ελληνικούς Αναγνωρισμένους Οργανισμούς ή από τον ΚΕΕΠ

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».