Άρθρο 56 Όρια ζώνης λιμένα Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.

Η παράγραφος 15 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001 (Α΄145) αντικαθίσταται ως εξής:

«15. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, προσδιορίζονται τα όρια της ζώνης Λιμένα των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.».

  • 23 Φεβρουαρίου 2020, 19:10 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

    1)Επειδή στον ν.2971/2001 ρυθμίζονται τα σχετικά με τον καθορισμό της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα και των χώρων που εξομοιώνονται με ζώνη λιμένα, είναι σημαντικό να διευκρινισθεί ότι με την παράγραφο 15 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001 (Α΄145) «προσδιορίζονται τα όρια της ζώνης δικαιοδοσίας και περιοχής ευθύνης Λιμένα των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.». 2)Σχετική είναι και η απόφαση ΣΤΕ 1683/ 2015/ ΤΜΗΜΑ E.