ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Άρθρο 35 Έκδοση Κανονισμών σχετικά με οπλισμό και εκπαίδευση προσωπικού

1. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 126 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του προσωπικού Λ.Σ.» (Α΄ 311), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του νομού 4029/2011 (Α΄245) και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«δ) Οργάνωσης και λειτουργίας της Κεντρικής Αποθήκης Οπλισμού και των Πυραρχείων του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., της διάθεσης, απογραφής, αποθήκευσης, φύλαξης, συντήρησης και διαγραφής του οπλισμού και των συναφών με τον οπλισμό υλικών του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 126 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του προσωπικού Λ.Σ.» (Α΄ 311), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του ν. 4029/2011 (Α΄245) προστίθεται περίπτωση (ζ), ως ακολούθως:

«ζ) Εκπαίδευσης του Προσωπικού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ στους τομείς της αυτοάμυνας, της αυτοπροστασίας, των όπλων και της τακτικής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».