Άρθρο 69 Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 (Α’ 92)

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το αποδεικτικό είσπραξης υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου περί του αριθμού των ελλειπουσών ημερών ναύλωσης. Η μη τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της αδείας. Για τον σκοπό αυτό εκδίδεται η πράξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης στ’ της παρούσας, υπολογιζόμενων των ημερών ναύλωσης του πλοίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις που η ως άνω ειδοποίηση έχει αποσταλεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε τρεις μήνες (3) από την έναρξη ισχύος της. Τα ως άνω εφαρμόζονται και στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 8 του παρόντος.».

  • 13 Φεβρουαρίου 2020, 12:49 | Χρυσανθος Μακρης

    5. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οποία έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας κατά την εισαγωγή ή την απόκτηση, χωρίς να έχει εκπέσει ή επιστραφεί, δεν έχουν υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 94 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

    Αυτο το αρθρο που καταργηθηκε,εβαλε την ταφοπλακα στα παλαιοτερα σκαφη που μετα βιας συντηρουνταν αφου οι απαιτουμενες ανα τριετια ημερες ναυλωσης,λογο του ανταγωνισμου, με κανενα τροπο δεν μπορουν να συμπληρωθουν
    Η επαναφορα του ως ηταν πριν το 2017… θα εδινε μια ανασα (επιβιωσης) και σε οσους αδυνατουμε να συμπληρωσουμε (νομιμως τουλαχιστο) τις ελαχιστες ανα τριετια ημερες ναυλωσης.