Άρθρο 22 Οργανική δύναμη Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

1. Η οργανική δύναμη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (9.500) θέσεις.

2. Το άρθρο 78 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 78
Κατανομή των οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διακρίνεται σε κατηγορίες Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων ως ακολούθως:
α) Αξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) εισαχθέντες μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, ή καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης.
β) Αξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.).
γ) Αξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες οι οποίοι προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), όπως ισχύει.
δ) Αξιωματικοί ειδικοτήτων ως ακολούθως:
αα) ειδικότητας Τεχνικού, απευθείας κατάταξης.
ββ) ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατρός), απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ή προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού.
γγ) ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας (Οδοντίατρος-Ψυχολόγος) απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων.
δδ) ειδικότητας Ιερέα, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη.
εε) ειδικότητας Οικονομικού, απευθείας κατάταξης ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων.
στστ) ειδικότητας Νομικού, απευθείας κατάταξης ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων.
ζζ) Ειδικής Μονιμότητας, απευθείας κατάταξης.
ηη) ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, απευθείας κατάταξης.
ε) Αξιωματικοί προερχόμενοι από διακριθέντες αθλητές Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή Λιμενοφύλακες μετά από απονομή βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), ή τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 52 του ν. 3079/2002 (Α΄311), ή τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 2935/2001 (Α΄162), καθώς και οι προερχόμενοι από διακριθέντες αθλητές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2109/1992 (Α΄205), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 2881/2001 (Α΄16).
στ) Αξιωματικοί προερχόμενοι από μονίμους Εφέδρους κατ΄απονομήν Αξιωματικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 2109/1992, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 2881/2001.
ζ) Ανθυπασπιστές προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.).
η) Ανθυπασπιστές προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες οι οποίοι προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, όπως ισχύει.
θ) Ανθυπασπιστές προερχόμενοι από Υπαξιωματικούς ειδικότητας Υγειονομικού απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη.
ι) Υπαξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.).
ια) Υπαξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες οι οποίοι προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, όπως ισχύει.
ιβ) Υπαξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού (βοηθοί ακτινολογικού εργαστηρίου, βοηθοί μικροβιολογικού εργαστηρίου, νοσηλευτές, οδοντοτεχνικοί, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές) απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη.
ιγ) Λιμενοφύλακες προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, ή καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης.

2. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατανέμονται ανά κατηγορία και ειδικότητες, ως ακολούθως:
α) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, χίλιες εκατόν τέσσερις (1104) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αντιναύαρχοι: τρεις (3)
Υποναύαρχοι: έξι (6)
Αρχιπλοίαρχοι: δεκαπέντε (15)
Πλοίαρχοι: εξήντα (60)
Αντιπλοίαρχοι: εκατόν εξήντα (160)
Πλωτάρχες: διακόσιες είκοσι (220)
Υποπλοίαρχοι: διακόσιες είκοσι (220)
Ανθυποπλοίαρχοι: διακόσιες (200)
Σημαιοφόροι προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής: διακόσιες είκοσι (220).
β) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Τεχνικού, ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, ή Οικονομικού, ή Νομικού, μία (1) οργανική θέση Υποναυάρχου κοινή.
γ) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Τεχνικού απευθείας κατάταξης: εκατόν δεκατρείς (113) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αρχιπλοίαρχος: μία (1)
Πλοίαρχοι: τρείς (3)
Αντιπλοίαρχοι: είκοσι πέντε (25)
Πλωτάρχες: τριάντα (30)
Υποπλοίαρχοι: τριάντα μία (31)
Ανθυποπλοίαρχοι: είκοσι τρείς (23).
δ) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ή προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού, τριάντα τέσσερις (34) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Υποναύαρχος: μία (1)
Αρχιπλοίαρχος: μία (1)
Πλοίαρχοι: τρεις (3)
Αντιπλοίαρχοι: δύο (2)
Πλωτάρχες: επτά (7)
Υποπλοίαρχοι: οκτώ (8)
Ανθυποπλοίαρχοι: επτά (7)
Σημαιοφόροι από μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ή προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού: πέντε (5).
ε) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, δεκαεννέα (19) οργανικές θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αρχιπλοίαρχος: μία (1)
Πλοίαρχος: μία (1)
Αντιπλοίαρχοι: δύο (2)
Πλωτάρχες: τρεις (3)
Υποπλοίαρχοι: τέσσερις (4)
Ανθυποπλοίαρχοι: τέσσερις (4)
Σημαιοφόροι από μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων: τέσσερις (4).
στ) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Οικονομικού απευθείας κατάταξης ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, σαράντα μία (41) οργανικές θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αρχιπλοίαρχος: μία (1)
Πλοίαρχοι: δύο (2)
Αντιπλοίαρχοι: τέσσερις (4)
Πλωτάρχες: δεκατρείς (13)
Υποπλοίαρχοι: επτά (7)
Ανθυποπλοίαρχοι: επτά (7)
Σημαιοφόροι προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων: επτά (7)
ζ) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Νομικού απευθείας κατάταξης ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, τριάντα πέντε (35) οργανικές θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αρχιπλοίαρχος: μία (1)
Πλοίαρχοι: δύο (2)
Αντιπλοίαρχοι: δύο (2)
Πλωτάρχες: δέκα (10)
Υποπλοίαρχοι: δέκα(10)
Ανθυποπλοίαρχοι: έξι (6)
Σημαιοφόροι προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων: τέσσερις (4)
η) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας τρεις (3) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Πλωτάρχες έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες): τρεις (3).
θ) Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Ιερέα, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη (Σημαιοφόρος έως και Αρχιπλοίαρχος): μία (1) οργανική θέση.
ι) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού απευθείας κατάταξης, τριακόσιες πενήντα (350) οργανικές θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Σημαιοφόροι έως και τον καταληκτικό βαθμό (ενιαίες): τριακόσιες πενήντα (350).
ια) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), χίλιες πενήντα επτά (1057) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες), χίλιες πενήντα επτά (1057).
ιβ) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από διακριθέντες αθλητές ή από μονίμους Εφέδρους κατ΄ απονομήν Αξιωματικούς, σαράντα δύο (42) οργανικές θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αντιπλοίαρχοι: τέσσερις (4)
Πλωτάρχες: τέσσερις (4)
Υποπλοίαρχοι: είκοσι τρεις (23)
Ανθυποπλοίαρχοι: δέκα (10).
Σημαιοφόρος: μία (1).
ιγ) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης: τριακόσιες δεκατρείς (313) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Ανθυποπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι: (ενιαίες) τριακόσιες δεκατρείς (313).
ιδ) Αξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, είκοσι (20) οργανικές θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Σημαιοφόροι έως και τον καταληκτικό βαθμό (ενιαίες): είκοσι (20).
ιε) Αξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων οι οποίοι προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, όπως ισχύει, είκοσι έξι (26) οργανικές θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αντιπλοίαρχος: μία (1)
Πλωτάρχες: δύο (2)
Υποπλοίαρχοι: επτά (7)
Ανθυποπλοίαρχοι: οκτώ (8).
Σημαιοφόροι: οκτώ (8).
ιστ) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.) (ενιαίες): τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις (474) οργανικές θέσεις.
ιζ) Ανθυπασπιστές προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης: οκτακόσιες εξήντα (860) οργανικές θέσεις.
ιη) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη (ενιαίες): είκοσι οκτώ (28) οργανικές θέσεις.
ιθ) Υπαξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες οι οποίοι προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 όπως ισχύει, τρεις χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα πέντε (3945) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αρχικελευστής έως και Κελευστής (ενιαίες): τρεις χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα πέντε (3945).
κ) Λιμενοφύλακες καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης: τετρακόσιες τριάντα τέσσερις (434) οργανικές θέσεις.
κα) Λιμενοφύλακες προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων: εξακόσιες (600) οργανικές θέσεις.».

3. Η κατανομή των οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά κατηγορίες και ειδικότητες, ρυθμίζεται και κατά τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με το προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

4. Με Κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 126 του ν. 3079/2002 «Κώδικας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311), από τον συνολικό αριθμό αύξησης της οργανικής δύναμης Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά χίλιες πεντακόσιες (1.500) σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τουλάχιστον οι εννιακόσιες (900) θέσεις από αυτές κατανέμονται υποχρεωτικά στις Λιμενικές Αρχές των 8ης , 9ης και 6ης Περιφερειακών Διοικήσεων του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, πέραν και πλέον της ισχύουσας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οργανικής των σύνθεσης.».

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 21:40 | ΦΩΤΙΟΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ!!! ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ!!!

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 17:57 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Οι θέσεις Αξιωματικών Πλοιάρχων εκ ΣΔΣΛΣ να αυξηθούν κατα 10 θέσεις ήτοι 70

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 17:11 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ

  Στην παράγραφο ιγ πρέπει να προστεθεί και ο βαθμός του υποπλοιάρχου για να είναι σωστά καταμερισμένα η οργανική δύναμη.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 21:14 | Βασιλείου Μάριος

  Πρέπει να προστεθεί ο βαθμός του υποπλοιάρχου στους Αξ εκ Λ/Φ με διαγωνισμό για να ισχύει η ευεργετική διάταξη του άρθρου 28.

 • Το εν λόγω άρθρο προβλέπει αύξηση της οργανικής δύναμης του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά χίλιες πεντακόσιες (1.500) θέσεις, εννιακόσιες εκ των οποίων θα κατανεμηθούν υποχρεωτικά στις Λιμενικές Αρχές των 6ης, 8ης και 9ης Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (νησιά Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου). Το γεγονός ότι το Α’ Λ/Τ Σαμοθράκης ανήκει διοικητικά στην 2η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αποκλείει την Υπηρεσία αυτή από την κατανομή του μεγαλύτερου μέρους των οργανικών θέσεων, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι υπαγόμενες σε αυτές Υπηρεσίες σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων και της αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών προς την χώρα. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες αναμφισβήτητα ανήκουν στις Λιμενικές Αρχές που δέχονται τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές και ως εκ τούτου αυτοδικαίως το Κ.Λ. Αλεξανδρούπολης και το Α΄ Λ/Τ Σαμοθράκης θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στην εν λόγω ρύθμιση.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 12:47 | spiliotopoulos

  Από την μία αυξάνονται οι οργανικές θέσεις πράγμα θετικό, από την άλλη με την κατάργηση των ενιαίων οργανικών θέσεων (μέχρι το βαθμό του Αντιπλοιάρχου) και την πρόβλεψη συγκεκριμένων θέσεων ανά βαθμό, δημιουργείται πρόβλημα στους αξιωματικούς ειδικότητας, καθώς πολλοί αξιωματικοί ειδικότητας θα κολλήσουν και δεν θα προαχθούν.
  Θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 78 του ΠΔ 13/2018 και να εξευρεθεί λύση και για τους αξιωματικούς εκ ΣΔΣΛΣ ώστε να προάγονται και αυτοί χωρίς κώλυμα τουλάχιστον μέχρι το βαθμό του Αντιπλοιάρχου.
  Η αύξηση των οργανικών θέσεων θα πρέπει να γίνει αναλογικά και με τρόπο που να μην δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα, στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 22:49 | Αξιωματικός Ειδικότητας

  Παρά τη σημαντική αύξηση των οργανικών θέσεων, γεγονός ιδιαίτερα θετικό για την εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος, με το άρθρο αυτό επιχειρείται (για μια ακόμη φορά) η ένταξη των θέσεων των αξιωματικών ειδικότητας σε διακριτές οργανικές θέσεις, σε αντίθεση με τις ενιαίες οργανικές θέσεις που ίσχυαν με το ΠΔ. 13/2018. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση στην προαγωγή στον επόμενο βαθμό για σημαντικό αριθμό αξιωματικών ειδικοτήτων από τον ίδιο κιόλας χρόνο. Είναι σκόπιμο λοιπόν, να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό και σε αυτή την περίπτωση, όπως και για τους συναδέλφους εκ ΣΝΔ. Εξάλλου, μιλάμε για διαφορετικές επετηρίδες, χωρίς να επηρεάζει η μια την άλλη. Η ύπαρξη ενιαίων θέσεων από το βαθμό του Σημαιοφόρου έως το βαθμό του Αντιπλοιάρχου είναι η μόνη λύση στην περίπτωση αυτή. Είναι ανούσιο να μένουν κενές οργανικές θέσεις στο βαθμό του υποπλοιάρχου-ανθυποπλοιάρχου με προοπτική κάλυψης σε τέσσερα και άνω χρόνια. Και για να προλάβω σκέψεις περί υποτιθέμενης «ισότητας», οι αξιωματικοί ειδικότητας αποτελούν προσωπικό που έχει προσληφθεί με συγκεκριμένη διαδικασία και προσόντα, διαφορετικά από αυτά των αξιωματικών γενικών υπηρεσιών, έχουν διαφορετική εξέλιξη και ως εκ τούτου δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται και στο ζήτημα των προαγωγών τους με τον ίδιο τρόπο όπως οι αξιωματικοί γενικών υπηρεσιών.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 23:36 | Γιώργος

  Αναγράφεται: «ι) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού απευθείας κατάταξης, τριακόσιες πενήντα (350) οργανικές θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
  Σημαιοφόροι έως και τον καταληκτικό βαθμό (ενιαίες): τριακόσιες πενήντα (350).»

  Ποιος είναι ο καταληκτικός βαθμός; Είναι μυστικό;

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 11:08 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο οτι αυξάνεται η οργανική δύναμη του Λ.Σ. κατά 1500 θέσεις.Για ποιό λόγο δεν αυξάνεται και ο αριθμός των λιμενοφυλάκων που θα προσληφθούν στον διαγωνισμό που εκρεμμούν τα αποτελέσματα και αντί των 155 να προσληφθεί ικανός αριθμός έτσι ώστε να ικανοποιηθούν άμεσα και σε πρώτο χρόνο οι τεράστιεςανάγκες που υπαρχουν στο Λ.Σ.Αλλωστε τα αποτελέσματα δεν εχουν εκδοθεί εχουν υποβληθεί περιπου 5000 αιτήσεις η διαδικασία είναι υπο την εποπτεία με συμμετοχή του ΑΣΕΠ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΌ ΤΟΥ δηλαδή ολα διαφανή και ετοιμα για να προσληφθούν λιμενοφύλακες.

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 18:46 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Κάθε αλλαγή που προωθείτε και αποσκοπεί στην καλύτερη και ευνοϊκότερη εξέλιξη των στελεχών του Λ.Σ. είναι καλοδεχούμενη.
  Καλό όμως θα είναι να μην ρίχνουμε στο ανάθεμα και στα ήδη υπάρχοντα στελέχη που έχουν προσφέρει και αποδεδειγμένα έχουν προσφέρει πάρα πολλά και συνεχίζουν να προσφέρουν. Τι εννοώ. Στο συγκεκριμένο άρθρο έχουν μοιραστεί θέσεις και βαθμοί, με την πρόφαση ή ευκαιρία της αύξησης των οργανικών θέσεων. Βαθμοί που θα επιφέρουν σίγουρα ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ στον προϋπολογισμό του κράτους. Στις θέσεις αυτές θεωρώ ΗΘΙΚΟ, ΝΟΜΙΜΟ και ΛΟΓΙΚΟ, να υπάρξει η ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ της θέσης που χάθηκε για τους Αξιωματικούς προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (ΣΔΥΛΣ). Πρέπει ο καταληκτικός βαθμός των στελεχών αυτών να ΞΑΝΑΓΊΝΕΙ αυτός του ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Λ.Σ., από Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. που είναι μέχρι σήμερα. Η θέση αυτή, σίγουρα και δεδομένα, ΔΕΝ(αρν) επιφέρει δημοσιονομικό κόστος τέτοιο που να καθιστά απαγορευτική μία τέτοια αλλαγή. Και σίγουρα πολύ μικρότερη των προωθούμενων θέσεων και βαθμών που ευαγγελίζεται το άρθρο αυτό. Καιρός λοιπόν να αποδειχθεί εν της πράγμασι ότι το νομοσχέδιο αυτό προωθεί και επιλύει ζητήματα για όλες τις βαθμίδες των στελεχών του Λ.Σ. και όχι μόνο αυτών που έχουν τις άκρες όπως λένε οι «παρεπιδημούντες στην ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ».

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 12:15 | Χρήστος

  Θα πρέπει να προβλεφθεί θέση Υποπλοιάρχου προερχόμενου από Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτσι ώστε να έχει νόημα το άρθρο 28 «Εξορθολογισμός βαθμολογίου Αξιωματικών προερχομένων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων – Τροποποιήσεις του Π.Δ. 81/2012 (Α’ 139)»

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».