ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.- ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Άρθρο 24 Τροποποίηση άρθρων 27 και 30 ν. 4504/2017 περί μεταθέσεων, αποσπάσεων, διάθεσης προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

1. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα, κατά σειρά σπουδαιότητας, κριτήρια:
(1) Αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από το πλέγμα των παραγόντων που, συνυπολογιζόμενοι, επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και συνοψίζονται στους εξής:
(α) απόσταση από τον τόπο προτίμησης,
(β) πληθυσμός της περιοχής,
(γ) τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής,
(δ) μέσα μεταφοράς, σε συνάρτηση και με τις καιρικές συνθήκες.
(2) Κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή συνδεόμενα με την προτίμηση των στελεχών με βάση:
α) την οικογενειακή τους κατάσταση ως ακολούθως:
αα) Οι πολύτεκνοι, σύμφωνα με τον ν. 1910/1944 (Α 229).
ββ) Οι γονείς τριών (3) τέκνων ή οι γονείς ενός (1) τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή αναπηρία με ποσοστό 67% ή οι γονείς που είναι άγαμοι ή χήροι, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω μετατίθενται, μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται o/η σύζυγος και τα άγαμα παιδιά μέχρι ηλικίας 18 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και όσα έχουν αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας. Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας υποπερίπτωσης θεωρούνται ως μέλη της οικογένειας τα παιδιά που προέρχονται από άλλο γάμο και την επιμέλεια έχει ο/η σύζυγος, εφόσον πληρούν μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Δυσίατα νοσήματα θεωρούνται οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις. Η πάθηση μέλους της οικογένειας από νόσημα αποδεικνύεται με γνωμάτευση η οποία εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως κάθε φορά ισχύει, ή από τις Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, μετά τη δημιουργία του Κ.Ε.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3863/2010 (Α΄115), ή από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές. Η πάθηση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από νόσημα αποδεικνύεται με γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πολεμικού Ναυτικού.
(β) τους λόγους υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του,
(γ) τον τόπο προτίμησής τους, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 28,
(δ) την ηλικία και τις σπουδές των τέκνων,
(ε) τη διάθεση στέγης,
(στ) τον θάνατο συζύγου ή τέκνου.
(3) Υπηρεσιακά κριτήρια, τα οποία συνδέονται με τις εκάστοτε υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και με την εμπειρία και την υπηρεσιακή απόδοση του στελέχους και συγκεκριμένα:
α) ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας,
β) η υπηρεσιακή απόδοση, όπως αυτή αποτιμάται στις εκθέσεις και στα σημειώματα αξιολόγησης,
γ) τα ειδικά προσόντα τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις,
δ) η υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης,
ε) η υποχρέωση συμπλήρωσης των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής,
στ) η διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων τα οποία επισύρουν την επιβολή καταστατικών πειθαρχικών ποινών,
ζ) η επιβολή αμετάκλητης ποινής φυλάκισης ή τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού κατά την τελευταία τριετία πριν τη μετακίνηση,
η) η υποτροπή εντός τριών (3) ετών από τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο επιβλήθηκε η συνήθης πειθαρχική ποινή της φυλάκισης ή τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού, στην τέλεση ενός πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο επιβάλλονται εκ νέου οι ίδιες πειθαρχικές ποινές,
θ) οι ονομαστικές ηθικές αμοιβές.

2. Οι περιπτώσεις (1), (2) και (3) του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

α.«(1) για αποδεδειγμένους και αιτιολογημένους υπηρεσιακούς λόγους.
Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων με αιτιολογημένη απόφασή του καθορίζει τον αριθμό των προς έκτακτη μετάθεση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και τις Λιμενικές Αρχές που χρήζουν ενίσχυσης με στελέχη ακόμη και πέραν των κενών θέσεων της οργανικής δύναμης των. Η απόφαση αυτή του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείριση Κρίσεων, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Διενεργούνται έκτακτες μεταθέσεις στελεχών μέχρι και τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέσω της διαδικασίας του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων και με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 27 του παρόντος νόμου.
Μετατίθενται κατά προτεραιότητα, τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες όπου υπάρχει υπέρβαση της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης για την κατηγορία και τον βαθμό τους και τα οποία έχουν συμπληρώσει τον χρόνο παραμονής τους στις Υπηρεσίες αυτές, ανεξάρτητα εάν έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης.».
β.(2) μετά τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με την οποία διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος το οποίο επισύρει την επιβολή καταστατικής πειθαρχικής ποινής ή μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για τα αδικήματα της κλοπής, της ληστείας, της υπεξαίρεσης, της παράβασης καθήκοντος, της καταπίεσης, της απάτης, της εκβίασης, της νόθευσης ή πλαστογραφίας εγγράφου, της υπεξαγωγής εγγράφου, της δωροδοκίας, της δωροληψίας, της ψευδούς κατάθεσης, της ψευδούς καταμήνυσης, της ψευδούς καταγγελίας, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της απιστίας, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας, της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών,».
γ. «(3) όταν ιδρύεται καταργείται ή μετατάσσεται σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη Υπηρεσία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ή μεταβάλλεται η έδρα της.».

3. Το άρθρο 30 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 30
Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων και Προσφυγών – Προσφυγές

1. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται η συγκρότηση των Συμβουλίων Μεταθέσεων και Προσφυγών, τα οποία αποτελούνται από εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η λειτουργία τους.
2. Η απόφαση της τοποθέτησης, μετάθεσης ή απόσπασης κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στους ενδιαφερόμενους αμελλητί. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της ενώπιον του Συμβουλίου Προσφυγών.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν τυγχάνουν εφαρμογής στους ανώτατους Αξιωματικούς.
4. Το αρμόδιο όργανο για την εξέταση της προσφυγής, υποχρεούται να αποφανθεί αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας και ενόσω εκκρεμεί η συζήτηση της προσφυγής, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης.
5. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 ρυθμίζονται επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 26 έως 30 του παρόντος νόμου που αφορούν τα θέματα των τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ιδίως:
(α) εξειδικεύονται τα κριτήρια τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας,
(β) με την επιφύλαξη των εδαφίων (β) και (γ) της παραγράφου 26 του παρόντος καθορίζονται περιοριστικά άλλες περιπτώσεις εξαίρεσης της εφαρμογής των αντικειμενικών κριτηρίων μετάθεσης, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του παρόντος νόμου,
(γ) ορίζονται περιοριστικά οι θέσεις ευθύνης,
(δ) ρυθμίζονται τα θέματα προσφυγών για την αναστολή, ακύρωση ή τροποποίηση καθώς και διαδικασίες εκτέλεσης των διαταγών μεταθέσεων,
(ε) καθορίζεται, ο μέγιστος χρόνος παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης, ο οποίος δε μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη. Ο χρόνος παραμονής που έχει διανυθεί στις Υπηρεσίες, όπου υπηρετούν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τον χρόνο έκδοσης του προεδρικού διατάγματος που αναφέρεται στις παραγράφους (1) και (5) του παρόντος άρθρου, προσμετράται για τον υπολογισμό του μεγίστου χρόνου παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης.
(στ) προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης για χρονικό διάστημα πέραν των οκτώ (8) ετών, εφόσον κατά την υλοποίηση των τακτικών μεταθέσεων εκάστου έτους προκύπτουν σε αυτήν κενές οργανικές θέσεις
(ζ) ρυθμίζονται τα θέματα συνυπηρέτησης που αφορούν τα στελέχη που έχουν σύζυγο που είναι στρατιωτικός ή δημόσιος υπάλληλος,
(η) εξειδικεύονται θέματα διοικητικής μέριμνας για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που μετατίθεται και διευκρινίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την διενέργεια τοποθετήσεων, τακτικών και έκτακτων μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων.
6. Ο υπολογισμός και η εφαρμογή των κριτηρίων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων που γίνεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 ανατρέχει από τον χρόνο κατάταξης κάθε στελέχους στις τάξεις του Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.
7. Μέχρι την έκδοση και τη θέση σε ισχύ του προεδρικού διατάγματος που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 5 του παρόντος, εξακολουθεί να ισχύει το προεδρικό διάταγμα 33/2009 (Α΄50).».

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 13:51 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)

  Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μία σοβαρή χρόνια πάθηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πλήθος σοβαρών και επίπονων επιπλοκών, όπως είναι η νεφροπάθεια, η πολυνευροπάθεια, ο ακρωτηριασμός άκρων, η τύφλωση κλπ. Ειδικά στις περιπτώσεις των ανθρώπων με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, η αντιμετώπιση της πάθησης απαιτεί καθημερινή χορήγηση ινσουλίνης και πολλαπλές μετρήσεις σακχάρου, ώστε το άτομο να μπορεί να ελέγχει κατά τη διάρκεια της ημέρας το επίπεδο του σακχάρου στο αίμα του και ανάλογα να κρίνει αν χρειάζεται ή όχι παρέμβαση προκειμένου να αποφευχθούν οι υπογλυκαιμίες και οι υπεργλυκαιμίες. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να έχει απόλυτο έλεγχο της καθημερινής του διατροφής και της σωματικής άσκησης ώστε αυτές να μην οδηγήσουν σε υπογλυκαιμία ή υπεργλυκαιμία το άτομο. Οι καταστάσεις υπογλυκαιμιών και υπεργλυκαιμιών είναι αυτές που επισπεύδουν την εμφάνιση των σοβαρών επιπλοκών. Επιπλέον, η τακτική παρακολούθηση από τον θεράποντα ιατρό είναι εξαιρετικά σημαντική για την πορεία της πάθησης και την απομάκρυνση αυτών των σοβαρών επιπλοκών.

  Από τα ανωτέρω και μόνο γίνεται φανερό ότι η καθημερινότητα ενός ανθρώπου με Σακχαρώδη Διαβήτη είναι απαιτητική και κρίσιμη για την πορεία της υγείας του και χρειάζεται συνεχή φροντίδα σε οποιαδήποτε ηλικία.

  Παράλληλα, στη βάση της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, δε νοείται να δίνεται η δυνατότητα αυτή σε άλλους εργαζόμενους, όπως είναι τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά όχι στους Λιμενικούς που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό εργαζομένους δύο ταχυτήτων.

  Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε αναγκαίο πως πρέπει απαραίτητα να συμπεριληφθεί το αίτημά μας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου προκειμένου οι υπάλληλοι του Λ.Σ. και της ΕΛ.ΑΚΤ. να μπορούν να υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υγεία τη δική τους και/ή των παιδιών τους. Παρακάτω, σας σημειώνουμε τις τροποποιήσεις που πρέπει απαραιτήτως να γίνουν με στόχο το όφελος των ανθρώπων με Σακχαρώδη Διαβήτη:

  «ββ) Οι γονείς τριών (3) τέκνων ή οι γονείς ενός (1) τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή αναπηρία με ποσοστό 67% ή οι γονείς παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενο με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον ή οι γονείς που είναι άγαμοι ή χήροι, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω ή οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον μετατίθενται, μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται o/η σύζυγος και τα άγαμα παιδιά μέχρι ηλικίας 18 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και όσα έχουν αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω ή όσα πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενο μέχρι την ηλικία των 18 ετών, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας. Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας υποπερίπτωσης θεωρούνται ως μέλη της οικογένειας τα παιδιά που προέρχονται από άλλο γάμο και την επιμέλεια έχει ο/η σύζυγος, εφόσον πληρούν μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Δυσίατα νοσήματα θεωρούνται οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις. Η πάθηση μέλους της οικογένειας από νόσημα αποδεικνύεται με γνωμάτευση η οποία εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως κάθε φορά ισχύει, ή από τις Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, μετά τη δημιουργία του Κ.Ε.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3863/2010 (Α΄115), ή από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές. Η πάθηση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από νόσημα αποδεικνύεται με γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πολεμικού Ναυτικού».

  Επίσης, στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τη δυνατότητα χορήγησης μειωμένου κατά μία ώρα ωραρίου όχι μόνο στους γονείς παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενο, αλλά και στους ίδιους τους πάσχοντες. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εισαχθεί στο σχέδιο νόμου που είναι σε διαβούλευση τροποποίηση της περίπτωσης 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος υπ’ αριθμόν 80 (ΦΕΚ 153 Α’/23.11.2015) ως εξής:

  «1. Στο προσωπικό Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο έχει σύζυγο ή άγαμα τέκνα ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, που πάσχουν από ψυχική, νοητική ή σωματική αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος και ανά περίπτωση, άδεια απουσίας διάρκειας είκοσι (20) ημερών, με αποδοχές. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μετά από αίτηση του στελέχους Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., είτε ολόκληρη είτε τμηματικά. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αιτηθούν αντί της άδειας αυτής, μείωση του ωραρίου εργασίας τους κατά μία (1) ώρα την ημέρα. Το προσωπικό Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο έχει τέκνα έως δεκαπέντε (15) ετών τα οποία πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% ή είναι οι ίδιοι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη με ποσοστό αναπηρίας 50% δύναται ομοίως να αιτηθεί ανά περίπτωση, μείωση του ωραρίου εργασίας του κατά μία (1) ώρα την ημέρα. Για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι πάσχοντες με ποσοστό αναπηρίας 50% χορηγείται επιπλέον ειδική άδεια έξι (6) ημερών για την εξυπηρέτηση των αναγκών που απορρέουν από την πάθησή τους. Το ποσοστό αναπηρίας του συζύγου, της συζύγου, των τέκνων ή του τέκνου καθορίζεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως κάθε φορά ισχύει.».

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 16:49 | Χαράλαμπος

  Μία είναι η λύση και απλή. Αμετάθετο.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 14:09 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Στα θετικά του άρθρου ότι τα αντικειμενικά κριτήρια προηγούνται των υπολοίπων.Στα αρνητικά το ΣΕΣ και οι έκτακτες μεταθέσεις όπου θα πρέπει είτε να απαλειφθεί η παράγραφος είτε στη χειρότερη περίπτωση να τροποποιηθεί.Επίσης καλό θα ήταν ο υπολογισμός της υπέρβασης τις κάθε υπηρεσίες να γίνεται με την πραγματική οργανική σύνθεση του Λ.Σ.Όπως επίσης οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για παραμονή άνω τον 8 ετών θα πρέπει να καθορίζονται στο ΠΔ.

 • Προτείνουμε τη συμπλήρωση της παρ. 2 ως εξής:
  (2) Κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή συνδεόμενα με την προτίμηση των στελεχών με βάση:
  α) την οικογενειακή τους κατάσταση ως ακολούθως:
  αα) Οι πολύτεκνοι, σύμφωνα με τον ν. 1910/1944 (Α 229).
  ββ) Οι γονείς τριών (3) τέκνων ή οι γονείς ενός (1) τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή αναπηρία με ποσοστό 67% ή οι γονείς που είναι άγαμοι ή χήροι, ή οι σύζυγοι, γονείς, τέκνα ή αδελφοί ατόμων με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα, ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω μετατίθενται, μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται o/η σύζυγος και τα άγαμα παιδιά μέχρι ηλικίας 18 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και όσα έχουν αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας. Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας υποπερίπτωσης θεωρούνται ως μέλη της οικογένειας τα παιδιά που προέρχονται από άλλο γάμο και την επιμέλεια έχει ο/η σύζυγος, εφόσον πληρούν μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις καθώς και οι δικαστικοί συμπαραστάτες ή θετοί ή ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω. Δυσίατα νοσήματα θεωρούνται οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις. Η πάθηση μέλους της οικογένειας από νόσημα αποδεικνύεται με γνωμάτευση η οποία εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως κάθε φορά ισχύει, ή από τις Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, μετά τη δημιουργία του Κ.Ε.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3863/2010 (Α΄115), ή από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές. Η πάθηση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από νόσημα αποδεικνύεται με γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πολεμικού Ναυτικού.
  (β) τους λόγους υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του,
  (γ) τον τόπο προτίμησής τους, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 28,
  (δ) την ηλικία και τις σπουδές των τέκνων,
  (ε) τη διάθεση στέγης,
  (στ) τον θάνατο συζύγου ή τέκνου.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 12:53 | Λ.Τ.

  Τακτικές μεταθέσεις με την συμμετοχή στα συμβούλια ΟΛΩΝ των συμπληρωμένων στελεχών στους τόπους που υπηρετούν σε ΟΛΕΣ τις Λιμενικές Αρχές συμπεριλαμβανομένου και του Κέντρου και των νησιών και των υποτιθέμενων υποστελεχωμένων υπηρεσιών. Μεταθέσεις δίκαιες με κύριο και πρωταρχικό κριτήριο τα ΜΟΡΙΑ. Συνάδελφοι με πολλα μόρια λόγο πολλών μεταθέσεων, δεν μπορούν να υπηρετήσουν στους τόπους επιλογής τους γιατί οι θέσεις καλύπτονται απο ειδικές κατηγορίες, κοινώς αμετάθετους, μέχρι και σε ποσοστά 80% . Μήπως τελικά ειναι δικαιο και συνετό να βρεθεί μια λύση σ’αυτό το πρόβλημα? Μήπως τελικά να μήν εχει κανένας αμετάθετο αλλα σε αυτές τις κατηγορίες να δίνονται έξτρα 2 χρόνια παραμονής(10 χρόνια)π.χ στους τρίτεκνους?Με τις συνυπηρετήσεις με αστυνομικούς μήπως να δούμε και το θέμα των βαθμών ανώτερος-κατώτερος? Και γενικότερα μήπως πρέπει να προβλεφθεί στο Π.Δ. μεταθέσεων μόνο το 20% με 30% των οργανικών της καθε υπηρεσίας να καλύπτονται απο τις ειδικές κατηγορίες? Έτσι και παραγωγικές θα ειναι οι υπηρεσίες και θα μπορούν να λειτουργούν και θα μπορούν να υπηρετήσουν σε αυτές ελεύθεροι και παντρεμένοι με ενα και δύο τέκνα. Οι ειδικές κατηγορίες με βάση τα μόρια τους να «παίζουν» μεταξύ τους. Είμαστε ενα μικρό σώμα με παρα πολλους αμετάθετους με παρα πολλους που δεν υπηρετήσει ΠΟΤΕ σε νησί και που καθε χρόνο την πληρώνουν 40-50 φουκαράδες με 4-5 μεταθέσεις στην πλάτη τους.Τα σέβη μου!!!

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 09:16 | ΝΙΚΟΣ

  Τα άτομα ΑΜΕΑ με βαριά αναπηρία είναι αδύνατον να μετακινηθούν όταν το περιβάλλον που ζούνε είναι αυστηρά ελεγχόμενο . Με μια σειρά συγκεκριμένων ιατρικών μηχανηματων που ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ για να διατηρούνται στην ζωή . Συνάδελφοι που είναι δικαστικοί συμπαραστατες σε αδέρφια τους – γονείς τους με πολύ βαριές αναπηρίες ρυθμίστε το να έχουν το ΑΜΕΤΑΘΕΤΟ όσο ζουν τα εξαρτομενα αυτά
  άτομα ΑΜΕΑ ανεξάρτητος ύπαρξης κενών οργανικών θεσεων. Κ. Υπουργέ μας εύχομαι να συμπεριλαβετε και αυτήν την κατηγορία συναδέλφων με τέτοια ζητήματα. Η μετάθεση συναδερφων με τέτοια ζητήματα και η απομάκρυνση τους από τα άτομα που βοηθούν θα θέσουν σε άμεσο κίνδυνο την ζωή τους

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 17:36 | Γιώργος

  Άμεση εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4504/17 όπως όριζαν και οι αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις εντός 4 μηνων από την έκδοση του νόμου σε ΦΕΚ (οι οποίες περάσανε απο τις αρχές του 2018) με την έκδοση του νέου Π.Δ. μεταθέσεων. Δεν είναι δυνατόν να διαθέτει κάποιος εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια την συμπαράσταση και επιμέλεια με δικαστική απόφαση του ΑΜΕΑ γονέα του (ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ – ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ 90%) και να μην μπορεί να μετατεθεί στον τόπο προτίμησης του. Το αναχρονιστικό Π.Δ. 33/2009 εμπεριέχει πολλές ασάφειες στα θέματα υγείας, γενικότητες και εκτελείται κατά το δοκούν. Επίσης να οριστεί ένα εύλογο διάστημα για το κάθε πότε θα συγκλινεται έκτακτο συμβούλιο μεταθεσεων. Όλοι ήμασταν μάρτυρες στο πρόσφατο που έγινε και αναγκαστηκαμε να περιμενουμε 23 ολόκληρους μήνες!

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 17:19 | Αθηνα

  Το Σύνταγμα της Ελλάδος θεσπιζει το δικαίωμα του σεβασμού όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματικοί νόσο (ΑΜΕΑ), όπως επίσης με ΑΚ θεσπιζει το δικαίωμα του «δικαστικού συμπαραστατη» ατόμων ΑΜΕΑ. Στο Ν. 4504/2017 άρθρο 27 αναφέρονται και στα άτομα με δικαστικής απόφασης. Εδω δεν το αναφέρει πουθενά.. Σύμφωνα πάλι με τον ΑΚ α βαθμού συγγενειας (κατιοντες-ανιοντες) γονείς παιδιά (εξ αγχιστείας) ο/η σύζυγος πεθερος πεθερά. ΑΤΌΜΩΝ ΑΜΕΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

 • 23 Φεβρουαρίου 2020, 12:30 | Κωνσταντίνος Γ.

  Δεν είναι κατανοητό γιατί τα θέματα των μεταθέσεων δεν επιλύονται με Π.Δ. όπως προβλέπεται από τον νόμο. Το έτος 2015 ολοκληρώθηκε από Τριμελή Επιτροπή ένα Σχέδιο Π.Δ και τον Ιανουάριο του 2019 ένα Δεύτερο Σχέδιο Π.Δ..
  Έχει ενημερωθεί γι’ αυτό από τις αρμόδιες υπηρεσίες ο κ. Υπουργός ή τον ενημερώνουν ότι δεν είναι έτοιμοι και θα χρειαστούν 4 εως 5 μήνες για την επεξεργασία ενός Νέου Π.Δ.;
  Γιατί κάποιες διατάξεις πρέπει να «κλειδώσουν» αποσπασματικά με νόμο;
  Τι θα γίνει όταν απαιτηθεί να τροποποιηθεί μελλοντικά ένα ΠΔ μεταθέσεων; Θα έχουμε διατάξεις μεταθέσεων δύο ταχυτήτων;
  Ας περιληφθούν τότε όλα τα θέματα μεταθέσεων σε νόμο και να μην προβλέπεται η έκδοση Π.Δ.
  Μήπως θα ήταν σκόπιμο ο κ. Υπουργός παράλληλα με την ψήφιση του νομοσχεδίου να αναρτηθεί στην διαβούλευση και Σχέδιο Π.Δ. όπου να περιλαμβάνονται σε αυτό όλα τα θέματα μεταθέσεων;
  Επειδή οι απαντήσεις στα παραπάνω είναι αυτονόητες, ο κ. Υπουργός θα πρέπει να προβληματισθεί για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου υπάρξει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος των μεταθέσεων του προσωπικού.
  Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι και η ηγεσία του Σώματος στεκόμενη στο ύψος των περιστάσεων, θα έχει λάβει και για το θέμα αυτό εκείνες τις αποφάσεις, που αφενός θα προκρίνουν το όφελος λειτουργίας και αποτελεσματικής δράσης του Λ.Σ. και αφετέρου θα διευκολύνουν το έργο του πολιτικού προϊσταμένου Υπουργού.
  Η βούληση του κ. Υπουργού για αναβάθμιση του ρόλου του ανώτατου οργάνου αποφάσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού για την λήψη υποχρεωτικά αποφάσεων για τα σημαντικά θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του, έχει εκφραστεί με συγκεκριμένο άρθρο στο νομοσχέδιο αυτό, το άρθρο 43.
  Συνεπώς δεν δικαιολογείται καμία ολιγωρία η υπεκφυγή.
  Ευχαριστώ.

 • 22 Φεβρουαρίου 2020, 12:41 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  -Θα ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθεί και ανώτατο όριο στις μεταθέσεις – τοποθετήσεις του κάθε βαθμοφόρου(χωρίς την αίτηση-συναίνεση του) ,π.χ. όριο:

  α) πέντε (05) μεταθέσεων – τοποθετήσεων αν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές δύο
  (02) τουλάχιστον Υπηρεσίες Α΄ ή Β΄ κατηγορίας και
  β) έξι (06) μεταθέσεων – τοποθετήσεων σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

  Δικαίωμα στην σταθερότητα έχουν και οι οικογένειες με ένα (01) παιδί και με δύο (02) παιδιά και οι άγαμοι και όσοι έχουν σύζυγο που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.

  -Επίσης θα πρέπει προκειμένου να έχουν δικαίωμα σε οποιαδήποτε ευεργετική διάταξη, που αφορά την εξαίρεση από το κοινό για όλους σύστημα μεταθέσεων,
  να τεθεί ένα ελάχιστο όριο μεταθέσεων – τοποθετήσεων (π.χ. τέσσερις (04) συμπεριλαμβ. τουλάχιστον μία (01) σε Υπηρεσία Α΄ή Β΄κατηγορίας)
  το οποίο θα είναι υποχρεωτικό για όλα τα στελέχη που θα μπουν στο Σώμα.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 20:06 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Κύριε Υπουργέ θεωρώ ότι εκ παραδρομής δεν έχουν συμπεριληφθεί ως μέλη οικογένειας οι γονείς μας!!!!!!
  Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας τι θα πρέπει να κάνουμε?

  Σε μία παράγραφο του άρθρου να γραφτεί κάθε πότε θα γίνονται τα έκτατα συμβούλια , κάθε 10 αναφορές στελεχών? μία φορά κάθε δίμηνο ?
  έχουμε δεί και έχω ζήσει να ζητάς έκτατη μετάθεση αλλά μέχρι να πραγματοποιηθεί ο γονέας να έχει αποβιώσει.

  Συγεκριμένα μέχρι να απαντηθεί η αναφορά μου για έκτατη μετάθεση στην βόρεια ελλάδα (επειδή πάντα αυτη η θεσσαλονίκη είναι υπερπλήρης) ο γονέας λόγω της ασθένειας του (καρκίνος) να μην προλάβω να μετατεθώ, ο άνθρωπος απεβίωσε.

  Επίσης σε έκτατες περιπτώσεις υγείας να δίνεται η δυνατότητα το στέλεχος να διατίθεται προσωρινά, μέχρι να συνεδριάσει το συμβούλιο στην υπηρεσία που επιθυμεί.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 01:37 | Κώστας

  Στα Υπηρεσιακά κτίρια εκεί που αναφέρεται α) συνολικός χρόνος υπηρεσίας του Στελέχους, καλό θα ήταν συμπεριληφθεί και ο όρος «μόρια» τα οποία δεν χωρούν αμφισβήτηση και αμφιβολία για τον καθένα, δημοσιεύονται και είναι ότι πιο δίκαιο και διαφανές, διότι είναι συνάρτηση της παλαιότητας του Στελέχους καθως και του χρόνου και των χιλιομέτρων που έχει υπηρετήσει μακριά από τον τόπο συμφερόντων του.
  Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που Στελέχη ίδιας σειράς-παλαιοτητας να έχουν 1.000 έως και 2.000 μόρια διαφορά διότι το ένα ήταν στο σπίτι του όλα τα χρόνια και το άλλο από μετάθεση σε μετάθεση μακριά από τον τόπο του και σε δύσκολες Υπηρεσίες.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 01:37 | Κώστας

  Στα Υπηρεσιακά κτίρια εκεί που αναφέρεται α) ο χρόνος υπηρεσίας του Στελέχους, καλό θα ήταν συμπεριληφθεί και ο όρος «μόρια» τα οποία δεν χωρούν αμφισβήτηση και αμφιβολία για τον καθένα, δημοσιεύονται και είναι ότι πιο δίκαιο, διότι είναι συνάρτηση της παλαιότητας του Στελέχους καθως και του χρόνου και των χιλιομέτρων που έχει υπηρετήσει μακριά από τον τόπο συμφερόντων του.
  Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που Στελέχη ίδιας σειράς-παλαιοτητας να έχουν 1.000 έως και 2.000 μόρια διαφορά διότι το ένα ήταν στο σπίτι του όλα τα χρόνια και το άλλο από μετάθεση σε μετάθεση μακριά από τον τόπο του και σε δύσκολες Υπηρεσίες.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 13:34 | Κατσάτης Φ.

  Γιατί μόνο μέχρι Ανθυποπλοίαρχοι μετατίθενται στο έκτακτο αυτό το νόημα βγαίνει όπως είναι γραμμένο.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 13:51 | Κ. Βασίλης

  Παρατήρησα ότι στα έκτακτα συμβούλια οι γονείς μας είναι έξω από τα τα κοινωνικά κριτήρια. Ξέρετε η τρίτη ηλικία είναι αυτή που έχει ανάγκη φροντίδας. Άμεσα να συμπεριληφθούν.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 13:45 | Σοφία Πετράκη

  Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε και γονείς, αδέρφια κ.λ.π. στο έκτακτο συμβούλιο κάποιοι μόνο έτσι το δικαιολογώ εκ παραδρομής τους ξέχασαν.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 12:42 | ΜΑΡΙΑ Κ.

  ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΟΤΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΠΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΙΑΤΟ Ή ΔΥΣΙΑΤΟ ΝΟΣΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ, ΣΥΖΥΓΟΥ Ή ΤΕΚΝΟΥ. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 12:02 | Βαγγέλης Μ.

  Νομίζω ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στα κοινωνικά κριτήρια όλοι οι α΄ βαθμού
  συγγενείς όπως εξάλλου ορίζεται και από την νομοθεσία μας.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 11:55 | Γιάννης

  Την ίδια στιγμή που σε άλλα σώματα ασφαλείας το ζήτημα των μεταθέσεων έχει λυθεί εδώ και χρόνια χωρίς να δημιουργεί στα στελέχη τους το ετήσιο άγχος της παραμονής ή μη στην περιοχή που έχουν δομήσει τη ζωή τους, εδώ καθόμαστε και παίζουμε με τον μέγιστο χρόνο παραμονής. Κάντε προσλήψεις σε τοπικό επίπεδο καλύπτοντας δύσκολες περιοχές και κάντε τις απαραίτητες μεταθέσεις όταν ο άλλος είναι φρέσκος στο σώμα και δεν έχει δομήσει ακόμα την ζωή του κάνοντας οικογένεια, αποκτώντας επιπλεόν οικονομικές και κοινωνικές υποχρεώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που λόγω εργασιακών συνθηκών της/του συζύγου δεν μπορούν να μετακινηθούν μαζί με την οικογένεια. Δεν καταλαβαίνετε ότι όταν ο άλλος είναι μακριά από την οικογένεια για πολλά χρόνια και είναι επιφορτισμένος με επιπλέον έξοδα δεν θα μπορεί να έχει το μυαλό του στην Υπηρεσία; Και επιτέλους βάλτε ένα ηλικιακό ή χρονικό όριο πέραν του οποίου ο άλλος δεν θα δύναται να μετατεθεί σε άλλη Υπηρεσία παρά μόνο εάν το επιθυμεί ή έχει υποπέσει σε κάποιο σοβαρό ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα. Εκσυγχρονίστε το σώμα προς τη σωστή κατεύθυνση και μη κάνετε τα στελέχη του δέσμιους του εκάστοτε πολιτικού γραφείου ώστε να παρακαλάνε για τα αυτονόητα.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 00:15 | ΝΙΚΟΣ

  Συνάδελφοι που με απόφαση δικαστικής αρχής έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστατες σε αδέρφια τους ΑΜΕΑ και διαμένουν στην ίδια κατοικία αποδεδειγμένα με αυτά που έχουν ακόμα και αναπηρία 100% με απόφαση ΚΕΠΑ δεν θα έχουν ειδική ρύθμιση? Μπορεί να είναι ελάχιστες περιπτώσεις αλλά υπάρχουν.Και ιδιαίτερα όταν το ΚΕΠΑ ορίζει ρητά ότι το άτομο ΑΜΕΑ χρήζει βοήθειας εφ όρου ζωής. Τέτοια άτομα (ΑΜΕΑ) πάντα πρέπει να έχουν την καλύτερη ιατρική βοήθεια και νοσοκομειακή για την επιβίωση τους. Που όλα τα επιμελούνται τα άτομα που ορίζονται δικαστικοί συμπαραστατες

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 23:16 | ΒΑΣΙΛΗΣ Κ.

  Θεωρώ ότι στο Αρθρο 30 παρ. (ε) που αφορά τον μέγιστο χρόνο παραμονής, πρέπει να υπάρξει διόρθωση και να γίνει ως ελάχιστος χρόνος παραμονής στον τόπο επιλογής τους τα 10 έτη. Και αυτό διότι πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι πλέον έχουν αυξηθεί σε 40 χρόνια υπηρεσίας στο Σώμα και κατά αντιστοιχία να υπάρξει η ανάλογη αύξηση στα χρόνια παραμονής στον τόπο επιλογής.

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 15:43 | ΜΑΡΙΑ Κ.

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Ή ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (π.χ. ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ, ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ)

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 13:59 | Χρήστος

  Στην παρ. 2α’ αναφέρεται «..του άρθρου 27 του παρόντος νόμου» το οποίο δεν είναι συναφές με το ζήτημα

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 10:57 | Κώστας

  Το προεδρικό διάταγμα αναμένεται από το 2017, πότε θα εκδοθεί τελικά?