ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.- ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Άρθρο 24 Τροποποίηση άρθρων 27 και 30 ν. 4504/2017 περί μεταθέσεων, αποσπάσεων, διάθεσης προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

1. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα, κατά σειρά σπουδαιότητας, κριτήρια:
(1) Αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από το πλέγμα των παραγόντων που, συνυπολογιζόμενοι, επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και συνοψίζονται στους εξής:
(α) απόσταση από τον τόπο προτίμησης,
(β) πληθυσμός της περιοχής,
(γ) τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής,
(δ) μέσα μεταφοράς, σε συνάρτηση και με τις καιρικές συνθήκες.
(2) Κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή συνδεόμενα με την προτίμηση των στελεχών με βάση:
α) την οικογενειακή τους κατάσταση ως ακολούθως:
αα) Οι πολύτεκνοι, σύμφωνα με τον ν. 1910/1944 (Α 229).
ββ) Οι γονείς τριών (3) τέκνων ή οι γονείς ενός (1) τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή αναπηρία με ποσοστό 67% ή οι γονείς που είναι άγαμοι ή χήροι, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω μετατίθενται, μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται o/η σύζυγος και τα άγαμα παιδιά μέχρι ηλικίας 18 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και όσα έχουν αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας. Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας υποπερίπτωσης θεωρούνται ως μέλη της οικογένειας τα παιδιά που προέρχονται από άλλο γάμο και την επιμέλεια έχει ο/η σύζυγος, εφόσον πληρούν μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Δυσίατα νοσήματα θεωρούνται οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις. Η πάθηση μέλους της οικογένειας από νόσημα αποδεικνύεται με γνωμάτευση η οποία εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως κάθε φορά ισχύει, ή από τις Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, μετά τη δημιουργία του Κ.Ε.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3863/2010 (Α΄115), ή από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές. Η πάθηση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από νόσημα αποδεικνύεται με γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πολεμικού Ναυτικού.
(β) τους λόγους υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του,
(γ) τον τόπο προτίμησής τους, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 28,
(δ) την ηλικία και τις σπουδές των τέκνων,
(ε) τη διάθεση στέγης,
(στ) τον θάνατο συζύγου ή τέκνου.
(3) Υπηρεσιακά κριτήρια, τα οποία συνδέονται με τις εκάστοτε υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και με την εμπειρία και την υπηρεσιακή απόδοση του στελέχους και συγκεκριμένα:
α) ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας,
β) η υπηρεσιακή απόδοση, όπως αυτή αποτιμάται στις εκθέσεις και στα σημειώματα αξιολόγησης,
γ) τα ειδικά προσόντα τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις,
δ) η υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης,
ε) η υποχρέωση συμπλήρωσης των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής,
στ) η διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων τα οποία επισύρουν την επιβολή καταστατικών πειθαρχικών ποινών,
ζ) η επιβολή αμετάκλητης ποινής φυλάκισης ή τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού κατά την τελευταία τριετία πριν τη μετακίνηση,
η) η υποτροπή εντός τριών (3) ετών από τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο επιβλήθηκε η συνήθης πειθαρχική ποινή της φυλάκισης ή τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού, στην τέλεση ενός πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο επιβάλλονται εκ νέου οι ίδιες πειθαρχικές ποινές,
θ) οι ονομαστικές ηθικές αμοιβές.

2. Οι περιπτώσεις (1), (2) και (3) του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

α.«(1) για αποδεδειγμένους και αιτιολογημένους υπηρεσιακούς λόγους.
Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων με αιτιολογημένη απόφασή του καθορίζει τον αριθμό των προς έκτακτη μετάθεση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και τις Λιμενικές Αρχές που χρήζουν ενίσχυσης με στελέχη ακόμη και πέραν των κενών θέσεων της οργανικής δύναμης των. Η απόφαση αυτή του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείριση Κρίσεων, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Διενεργούνται έκτακτες μεταθέσεις στελεχών μέχρι και τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέσω της διαδικασίας του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων και με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 27 του παρόντος νόμου.
Μετατίθενται κατά προτεραιότητα, τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες όπου υπάρχει υπέρβαση της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης για την κατηγορία και τον βαθμό τους και τα οποία έχουν συμπληρώσει τον χρόνο παραμονής τους στις Υπηρεσίες αυτές, ανεξάρτητα εάν έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης.».
β.(2) μετά τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με την οποία διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος το οποίο επισύρει την επιβολή καταστατικής πειθαρχικής ποινής ή μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για τα αδικήματα της κλοπής, της ληστείας, της υπεξαίρεσης, της παράβασης καθήκοντος, της καταπίεσης, της απάτης, της εκβίασης, της νόθευσης ή πλαστογραφίας εγγράφου, της υπεξαγωγής εγγράφου, της δωροδοκίας, της δωροληψίας, της ψευδούς κατάθεσης, της ψευδούς καταμήνυσης, της ψευδούς καταγγελίας, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της απιστίας, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας, της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών,».
γ. «(3) όταν ιδρύεται καταργείται ή μετατάσσεται σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη Υπηρεσία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ή μεταβάλλεται η έδρα της.».

3. Το άρθρο 30 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 30
Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων και Προσφυγών – Προσφυγές

1. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται η συγκρότηση των Συμβουλίων Μεταθέσεων και Προσφυγών, τα οποία αποτελούνται από εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η λειτουργία τους.
2. Η απόφαση της τοποθέτησης, μετάθεσης ή απόσπασης κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στους ενδιαφερόμενους αμελλητί. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της ενώπιον του Συμβουλίου Προσφυγών.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν τυγχάνουν εφαρμογής στους ανώτατους Αξιωματικούς.
4. Το αρμόδιο όργανο για την εξέταση της προσφυγής, υποχρεούται να αποφανθεί αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας και ενόσω εκκρεμεί η συζήτηση της προσφυγής, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης.
5. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 ρυθμίζονται επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 26 έως 30 του παρόντος νόμου που αφορούν τα θέματα των τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ιδίως:
(α) εξειδικεύονται τα κριτήρια τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας,
(β) με την επιφύλαξη των εδαφίων (β) και (γ) της παραγράφου 26 του παρόντος καθορίζονται περιοριστικά άλλες περιπτώσεις εξαίρεσης της εφαρμογής των αντικειμενικών κριτηρίων μετάθεσης, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του παρόντος νόμου,
(γ) ορίζονται περιοριστικά οι θέσεις ευθύνης,
(δ) ρυθμίζονται τα θέματα προσφυγών για την αναστολή, ακύρωση ή τροποποίηση καθώς και διαδικασίες εκτέλεσης των διαταγών μεταθέσεων,
(ε) καθορίζεται, ο μέγιστος χρόνος παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης, ο οποίος δε μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη. Ο χρόνος παραμονής που έχει διανυθεί στις Υπηρεσίες, όπου υπηρετούν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τον χρόνο έκδοσης του προεδρικού διατάγματος που αναφέρεται στις παραγράφους (1) και (5) του παρόντος άρθρου, προσμετράται για τον υπολογισμό του μεγίστου χρόνου παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης.
(στ) προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης για χρονικό διάστημα πέραν των οκτώ (8) ετών, εφόσον κατά την υλοποίηση των τακτικών μεταθέσεων εκάστου έτους προκύπτουν σε αυτήν κενές οργανικές θέσεις
(ζ) ρυθμίζονται τα θέματα συνυπηρέτησης που αφορούν τα στελέχη που έχουν σύζυγο που είναι στρατιωτικός ή δημόσιος υπάλληλος,
(η) εξειδικεύονται θέματα διοικητικής μέριμνας για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που μετατίθεται και διευκρινίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την διενέργεια τοποθετήσεων, τακτικών και έκτακτων μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων.
6. Ο υπολογισμός και η εφαρμογή των κριτηρίων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων που γίνεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 ανατρέχει από τον χρόνο κατάταξης κάθε στελέχους στις τάξεις του Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.
7. Μέχρι την έκδοση και τη θέση σε ισχύ του προεδρικού διατάγματος που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 5 του παρόντος, εξακολουθεί να ισχύει το προεδρικό διάταγμα 33/2009 (Α΄50).».

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 17:36 | Γιώργος

  Άμεση εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4504/17 όπως όριζαν και οι αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις εντός 4 μηνων από την έκδοση του νόμου σε ΦΕΚ (οι οποίες περάσανε απο τις αρχές του 2018) με την έκδοση του νέου Π.Δ. μεταθέσεων. Δεν είναι δυνατόν να διαθέτει κάποιος εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια την συμπαράσταση και επιμέλεια με δικαστική απόφαση του ΑΜΕΑ γονέα του (ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ – ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ 90%) και να μην μπορεί να μετατεθεί στον τόπο προτίμησης του. Το αναχρονιστικό Π.Δ. 33/2009 εμπεριέχει πολλές ασάφειες στα θέματα υγείας, γενικότητες και εκτελείται κατά το δοκούν. Επίσης να οριστεί ένα εύλογο διάστημα για το κάθε πότε θα συγκλινεται έκτακτο συμβούλιο μεταθεσεων. Όλοι ήμασταν μάρτυρες στο πρόσφατο που έγινε και αναγκαστηκαμε να περιμενουμε 23 ολόκληρους μήνες!

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 17:19 | Αθηνα

  Το Σύνταγμα της Ελλάδος θεσπιζει το δικαίωμα του σεβασμού όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματικοί νόσο (ΑΜΕΑ), όπως επίσης με ΑΚ θεσπιζει το δικαίωμα του «δικαστικού συμπαραστατη» ατόμων ΑΜΕΑ. Στο Ν. 4504/2017 άρθρο 27 αναφέρονται και στα άτομα με δικαστικής απόφασης. Εδω δεν το αναφέρει πουθενά.. Σύμφωνα πάλι με τον ΑΚ α βαθμού συγγενειας (κατιοντες-ανιοντες) γονείς παιδιά (εξ αγχιστείας) ο/η σύζυγος πεθερος πεθερά. ΑΤΌΜΩΝ ΑΜΕΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

 • 23 Φεβρουαρίου 2020, 12:30 | Κωνσταντίνος Γ.

  Δεν είναι κατανοητό γιατί τα θέματα των μεταθέσεων δεν επιλύονται με Π.Δ. όπως προβλέπεται από τον νόμο. Το έτος 2015 ολοκληρώθηκε από Τριμελή Επιτροπή ένα Σχέδιο Π.Δ και τον Ιανουάριο του 2019 ένα Δεύτερο Σχέδιο Π.Δ..
  Έχει ενημερωθεί γι’ αυτό από τις αρμόδιες υπηρεσίες ο κ. Υπουργός ή τον ενημερώνουν ότι δεν είναι έτοιμοι και θα χρειαστούν 4 εως 5 μήνες για την επεξεργασία ενός Νέου Π.Δ.;
  Γιατί κάποιες διατάξεις πρέπει να «κλειδώσουν» αποσπασματικά με νόμο;
  Τι θα γίνει όταν απαιτηθεί να τροποποιηθεί μελλοντικά ένα ΠΔ μεταθέσεων; Θα έχουμε διατάξεις μεταθέσεων δύο ταχυτήτων;
  Ας περιληφθούν τότε όλα τα θέματα μεταθέσεων σε νόμο και να μην προβλέπεται η έκδοση Π.Δ.
  Μήπως θα ήταν σκόπιμο ο κ. Υπουργός παράλληλα με την ψήφιση του νομοσχεδίου να αναρτηθεί στην διαβούλευση και Σχέδιο Π.Δ. όπου να περιλαμβάνονται σε αυτό όλα τα θέματα μεταθέσεων;
  Επειδή οι απαντήσεις στα παραπάνω είναι αυτονόητες, ο κ. Υπουργός θα πρέπει να προβληματισθεί για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου υπάρξει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος των μεταθέσεων του προσωπικού.
  Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι και η ηγεσία του Σώματος στεκόμενη στο ύψος των περιστάσεων, θα έχει λάβει και για το θέμα αυτό εκείνες τις αποφάσεις, που αφενός θα προκρίνουν το όφελος λειτουργίας και αποτελεσματικής δράσης του Λ.Σ. και αφετέρου θα διευκολύνουν το έργο του πολιτικού προϊσταμένου Υπουργού.
  Η βούληση του κ. Υπουργού για αναβάθμιση του ρόλου του ανώτατου οργάνου αποφάσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού για την λήψη υποχρεωτικά αποφάσεων για τα σημαντικά θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του, έχει εκφραστεί με συγκεκριμένο άρθρο στο νομοσχέδιο αυτό, το άρθρο 43.
  Συνεπώς δεν δικαιολογείται καμία ολιγωρία η υπεκφυγή.
  Ευχαριστώ.

 • 22 Φεβρουαρίου 2020, 12:41 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  -Θα ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθεί και ανώτατο όριο στις μεταθέσεις – τοποθετήσεις του κάθε βαθμοφόρου(χωρίς την αίτηση-συναίνεση του) ,π.χ. όριο:

  α) πέντε (05) μεταθέσεων – τοποθετήσεων αν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές δύο
  (02) τουλάχιστον Υπηρεσίες Α΄ ή Β΄ κατηγορίας και
  β) έξι (06) μεταθέσεων – τοποθετήσεων σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

  Δικαίωμα στην σταθερότητα έχουν και οι οικογένειες με ένα (01) παιδί και με δύο (02) παιδιά και οι άγαμοι και όσοι έχουν σύζυγο που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.

  -Επίσης θα πρέπει προκειμένου να έχουν δικαίωμα σε οποιαδήποτε ευεργετική διάταξη, που αφορά την εξαίρεση από το κοινό για όλους σύστημα μεταθέσεων,
  να τεθεί ένα ελάχιστο όριο μεταθέσεων – τοποθετήσεων (π.χ. τέσσερις (04) συμπεριλαμβ. τουλάχιστον μία (01) σε Υπηρεσία Α΄ή Β΄κατηγορίας)
  το οποίο θα είναι υποχρεωτικό για όλα τα στελέχη που θα μπουν στο Σώμα.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 20:06 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Κύριε Υπουργέ θεωρώ ότι εκ παραδρομής δεν έχουν συμπεριληφθεί ως μέλη οικογένειας οι γονείς μας!!!!!!
  Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας τι θα πρέπει να κάνουμε?

  Σε μία παράγραφο του άρθρου να γραφτεί κάθε πότε θα γίνονται τα έκτατα συμβούλια , κάθε 10 αναφορές στελεχών? μία φορά κάθε δίμηνο ?
  έχουμε δεί και έχω ζήσει να ζητάς έκτατη μετάθεση αλλά μέχρι να πραγματοποιηθεί ο γονέας να έχει αποβιώσει.

  Συγεκριμένα μέχρι να απαντηθεί η αναφορά μου για έκτατη μετάθεση στην βόρεια ελλάδα (επειδή πάντα αυτη η θεσσαλονίκη είναι υπερπλήρης) ο γονέας λόγω της ασθένειας του (καρκίνος) να μην προλάβω να μετατεθώ, ο άνθρωπος απεβίωσε.

  Επίσης σε έκτατες περιπτώσεις υγείας να δίνεται η δυνατότητα το στέλεχος να διατίθεται προσωρινά, μέχρι να συνεδριάσει το συμβούλιο στην υπηρεσία που επιθυμεί.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 01:37 | Κώστας

  Στα Υπηρεσιακά κτίρια εκεί που αναφέρεται α) συνολικός χρόνος υπηρεσίας του Στελέχους, καλό θα ήταν συμπεριληφθεί και ο όρος «μόρια» τα οποία δεν χωρούν αμφισβήτηση και αμφιβολία για τον καθένα, δημοσιεύονται και είναι ότι πιο δίκαιο και διαφανές, διότι είναι συνάρτηση της παλαιότητας του Στελέχους καθως και του χρόνου και των χιλιομέτρων που έχει υπηρετήσει μακριά από τον τόπο συμφερόντων του.
  Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που Στελέχη ίδιας σειράς-παλαιοτητας να έχουν 1.000 έως και 2.000 μόρια διαφορά διότι το ένα ήταν στο σπίτι του όλα τα χρόνια και το άλλο από μετάθεση σε μετάθεση μακριά από τον τόπο του και σε δύσκολες Υπηρεσίες.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 01:37 | Κώστας

  Στα Υπηρεσιακά κτίρια εκεί που αναφέρεται α) ο χρόνος υπηρεσίας του Στελέχους, καλό θα ήταν συμπεριληφθεί και ο όρος «μόρια» τα οποία δεν χωρούν αμφισβήτηση και αμφιβολία για τον καθένα, δημοσιεύονται και είναι ότι πιο δίκαιο, διότι είναι συνάρτηση της παλαιότητας του Στελέχους καθως και του χρόνου και των χιλιομέτρων που έχει υπηρετήσει μακριά από τον τόπο συμφερόντων του.
  Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που Στελέχη ίδιας σειράς-παλαιοτητας να έχουν 1.000 έως και 2.000 μόρια διαφορά διότι το ένα ήταν στο σπίτι του όλα τα χρόνια και το άλλο από μετάθεση σε μετάθεση μακριά από τον τόπο του και σε δύσκολες Υπηρεσίες.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 13:34 | Κατσάτης Φ.

  Γιατί μόνο μέχρι Ανθυποπλοίαρχοι μετατίθενται στο έκτακτο αυτό το νόημα βγαίνει όπως είναι γραμμένο.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 13:51 | Κ. Βασίλης

  Παρατήρησα ότι στα έκτακτα συμβούλια οι γονείς μας είναι έξω από τα τα κοινωνικά κριτήρια. Ξέρετε η τρίτη ηλικία είναι αυτή που έχει ανάγκη φροντίδας. Άμεσα να συμπεριληφθούν.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 13:45 | Σοφία Πετράκη

  Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε και γονείς, αδέρφια κ.λ.π. στο έκτακτο συμβούλιο κάποιοι μόνο έτσι το δικαιολογώ εκ παραδρομής τους ξέχασαν.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 12:42 | ΜΑΡΙΑ Κ.

  ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΟΤΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΠΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΙΑΤΟ Ή ΔΥΣΙΑΤΟ ΝΟΣΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ, ΣΥΖΥΓΟΥ Ή ΤΕΚΝΟΥ. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 12:02 | Βαγγέλης Μ.

  Νομίζω ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στα κοινωνικά κριτήρια όλοι οι α΄ βαθμού
  συγγενείς όπως εξάλλου ορίζεται και από την νομοθεσία μας.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 11:55 | Γιάννης

  Την ίδια στιγμή που σε άλλα σώματα ασφαλείας το ζήτημα των μεταθέσεων έχει λυθεί εδώ και χρόνια χωρίς να δημιουργεί στα στελέχη τους το ετήσιο άγχος της παραμονής ή μη στην περιοχή που έχουν δομήσει τη ζωή τους, εδώ καθόμαστε και παίζουμε με τον μέγιστο χρόνο παραμονής. Κάντε προσλήψεις σε τοπικό επίπεδο καλύπτοντας δύσκολες περιοχές και κάντε τις απαραίτητες μεταθέσεις όταν ο άλλος είναι φρέσκος στο σώμα και δεν έχει δομήσει ακόμα την ζωή του κάνοντας οικογένεια, αποκτώντας επιπλεόν οικονομικές και κοινωνικές υποχρεώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που λόγω εργασιακών συνθηκών της/του συζύγου δεν μπορούν να μετακινηθούν μαζί με την οικογένεια. Δεν καταλαβαίνετε ότι όταν ο άλλος είναι μακριά από την οικογένεια για πολλά χρόνια και είναι επιφορτισμένος με επιπλέον έξοδα δεν θα μπορεί να έχει το μυαλό του στην Υπηρεσία; Και επιτέλους βάλτε ένα ηλικιακό ή χρονικό όριο πέραν του οποίου ο άλλος δεν θα δύναται να μετατεθεί σε άλλη Υπηρεσία παρά μόνο εάν το επιθυμεί ή έχει υποπέσει σε κάποιο σοβαρό ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα. Εκσυγχρονίστε το σώμα προς τη σωστή κατεύθυνση και μη κάνετε τα στελέχη του δέσμιους του εκάστοτε πολιτικού γραφείου ώστε να παρακαλάνε για τα αυτονόητα.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 00:15 | ΝΙΚΟΣ

  Συνάδελφοι που με απόφαση δικαστικής αρχής έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστατες σε αδέρφια τους ΑΜΕΑ και διαμένουν στην ίδια κατοικία αποδεδειγμένα με αυτά που έχουν ακόμα και αναπηρία 100% με απόφαση ΚΕΠΑ δεν θα έχουν ειδική ρύθμιση? Μπορεί να είναι ελάχιστες περιπτώσεις αλλά υπάρχουν.Και ιδιαίτερα όταν το ΚΕΠΑ ορίζει ρητά ότι το άτομο ΑΜΕΑ χρήζει βοήθειας εφ όρου ζωής. Τέτοια άτομα (ΑΜΕΑ) πάντα πρέπει να έχουν την καλύτερη ιατρική βοήθεια και νοσοκομειακή για την επιβίωση τους. Που όλα τα επιμελούνται τα άτομα που ορίζονται δικαστικοί συμπαραστατες

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 23:16 | ΒΑΣΙΛΗΣ Κ.

  Θεωρώ ότι στο Αρθρο 30 παρ. (ε) που αφορά τον μέγιστο χρόνο παραμονής, πρέπει να υπάρξει διόρθωση και να γίνει ως ελάχιστος χρόνος παραμονής στον τόπο επιλογής τους τα 10 έτη. Και αυτό διότι πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι πλέον έχουν αυξηθεί σε 40 χρόνια υπηρεσίας στο Σώμα και κατά αντιστοιχία να υπάρξει η ανάλογη αύξηση στα χρόνια παραμονής στον τόπο επιλογής.

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 15:43 | ΜΑΡΙΑ Κ.

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Ή ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (π.χ. ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ, ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ)

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 13:59 | Χρήστος

  Στην παρ. 2α’ αναφέρεται «..του άρθρου 27 του παρόντος νόμου» το οποίο δεν είναι συναφές με το ζήτημα

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 10:57 | Κώστας

  Το προεδρικό διάταγμα αναμένεται από το 2017, πότε θα εκδοθεί τελικά?

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».