Άρθρο 40 Συμβάσεις εν συνεχεία υποστήριξης

 

1. Στο άρθρο 56 του ν.4504/2017 προστίθεται έβδομη παράγραφος ως εξής:

«7. Οι συμβάσεις εν συνεχεία υποστήριξης αφορούν προμήθειες οι οποίες είναι ενταγμένες στον Προγραμματισμό Προμηθειών και στο Τριετές Κυλιόμενο Πρόγραμμα Προμηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 53 και 54 με εξασφαλισμένη εθνική ή ενωσιακή χρηματοδότηση των συμβάσεων αυτών.».

2. Η ισχύς της παραγράφου 1 ανατρέχει από 29-11-2017 ημερομηνία κατά την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του ν. 4504/2017 (Α΄184).