Άρθρο 6 Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Στο άρθρο ένατο του ν. 2932/2001 (Α’145), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη του Σ.Α.Σ., εκδίδεται ο Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας του Σ.Α.Σ., στον οποίο ορίζονται οι κανόνες και αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Σ.Α.Σ. και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Τροποποιήσεις του εν λόγω Κανονισμού πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη του Σ.Α.Σ. .».

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 17:04 | ΠΟΥΕΝ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας

  Μέρος Ε΄ με τίτλο «Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των Πολιτικών Υπαλλήλων του»

  Κεφάλαιο Γ
  Θέματα Ναυτικής Εκπαίδευσης

  1) Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. γ του Ν.4150/2013 και την ισχύουσα ιεραρχική δομή του ΥΝΑΝΠ πρέπει να υπαχθεί απευθείας στον Υπουργό, ώστε επιπλέον να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων για θέματα ναυτικής εκπαίδευσης.
  2) Με την επόμενη πρόταση επιχειρείται η διόρθωση λαθών και η άρση ανισοτήτων που δημιούργησε ο Ν.3450/2016. Το υφιστάμενο Εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ενιαίο τρόπο ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και συγκεκριμένα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα υπογραφής σύμβασης με μηνιαία αντιμισθία όταν το προσλαμβανόμενο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό απασχολείται με πλήρες ωράριο της αντίστοιχης βαθμίδας με την οποία έχει προσληφτεί και κατέχει τα πλήρη προσόντα. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στο εκπαιδευτικό προσωπικό ναυτικών μαθημάτων που μεταφέρει την εμπειρία και τη ναυτοσύνη του στα νέα στελέχη της εμπορικής ναυτιλίας να καταλαμβάνει θέση αναπληρωτή καθηγητή, ώστε να έχει το κίνητρο βελτιωμένων αποδοχών και δυνατότητας ανάληψης θέσης ευθύνης (διευθυντής). Αποτέλεσμα των ανωτέρω μέτρων θα είναι η αύξηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών με πολύτιμη θαλάσσια εμπειρία που επιθυμούν να στελεχώσουν η ναυτική εκπαίδευση. Με την ισχύουσα νομοθεσία και το μισθολογικό καθεστώς οι εκπαιδευτικοί ναυτικών μαθημάτων οδηγούνται σε παραίτηση λόγω χαμηλών αποδοχών και μη αναγνώρισης της πολυετούς θαλάσσιας προϋπηρεσίας τους. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί η διαδικασία συμμετοχής μελών εκπαιδευτικού προσωπικού σε μεταπτυχιακά προγράμματα.
  Ως εκ τούτου ο Ν.3450/2006 πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Άρθρο 4 Ν.3450/2006»
  Στις διατάξεις του ν. 3450/2006 και γενικώς στη νομοθεσία περί Α.Ε.Ν., όπου αναφέρεται ο όρος «Καθηγητής Α.Ε.Ν» στο εξής νοείται και ο όρος «Καθηγητής», όπου αναφέρεται ο όρος «Επίκουρος Καθηγητής Α.Ε.Ν» στο εξής νοείται και ο όρος «Επίκουρος Καθηγητής», όπου αναφέρεται ο όρος «Καθηγητής εφαρμογών ΑΕΝ» στο εξής νοείται και ο όρος «Επιμελητής» , όπου αναφέρεται ο όρος «Καθηγητής εφαρμογών ΑΕΝ» στο εξής νοείται και ο όρος «Καθηγητής Ειδικών Μαθημάτων » της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.2638/98.
  «Άρθρο 5 Ν.3450/2006»
  4. Η περίπτωση (α) του υπό στοιχείο Β΄ της παραγράφου 2 του Άρθρου 5 του Ν.3450/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  (α) Ναυτικών μαθημάτων:
  1. Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  2. Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης.
  3. Τρία έτη πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄ τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου σε φορτηγά πλοία άνω των 1.000 κ.ο.χ. ή επιβατηγά πλοία άνω των 500 κ.ο.χ. ή μηχανικού σε μηχανοστάσιο πλοίων κινούμενων με μηχανές άνω των
  2.000 ΒΗΡ με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.
  4. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.
  Συνεκτιμάται συγγραφικό έργο σχετικό με την ειδικότητα, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν.2638/98 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του 3450/2006 στα απαιτούμενα προσόντα για την εκλογή σε θέση βαθμίδας γενικών και τεχνικών Μαθημάτων Ε.Π των ΑΕΝ όπου αναφέρεται ο όρος Α.Ε.Ι αντικαθίσταται με τον όρο «Πανεπιστήμιου ή Τ.Ε.Ι» και η απαιτούμενη επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει και μέχρι δυο έτη διδασκαλία σε Α.Ε.Ν στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.
  «Άρθρο 6 του N.3450/2006»
  Στο άρθρο 6 του ν.3450/2006 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
  Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παρακολούθησης από μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΕΝ Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  «Άρθρο 9 του Ν.3450/2006»
  Η παράγραφος 1 του Άρθρου 9 Του Ν.3450/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Για την κάλυψη παροδικών εκπαιδευτικών αναγκών των Α.Ε.Ν., μπορεί να ανατίθεται, ύστερα από προκήρυξη, διδακτικό έργο ενός μέχρι τεσσάρων διδακτικών εξαμήνων σε Ε.Ε.Π. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με μηνιαία αντιμισθία για όσους έχουν πλήρη προσόντα ή ωριαία αντιμισθία για όσους έχουν μειωμένα προσόντα . Το Ε.Ε.Π. διακρίνεται σε επιστημονικούς συνεργάτες, εργαστηριακούς συνεργάτες και ειδικούς εκπαιδευτικούς συνεργάτες.
  «Άρθρο 81 του Ν.3450/2006»
  Ωρομίσθιο προσωπικό Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. και Δ.Σ.Ε.Ν
  Η επιλογή του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), των Δημοσίων Σχολών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) καθώς και της Δημόσιας Σχολής Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ./ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διεξάγεται από τριμελείς επιτροπές που αποτελούνται από εκπαιδευτικό προσωπικό των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή των Α.Ε.Ν. ίδιας ή συναφούς ειδικότητας με τις προκηρυσσόμενες θέσεις οι οποίες συγκροτούνται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι συνεδριάσεις των τριμελών επιτροπών πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διαφορετικά καταβάλλεται αποζημίωση* λόγω αναστολής του δικαιώματος διακοπών εργασίας . Επίσης στην τριμελή επιτροπή παρέχεται νομική στήριξη και κάλυψη από νομικό του Υ.ΝΑ.Ν.Π
  *Παρατήρηση: το ίδιο ισχύει για εκπαιδευτικούς που δικαιούνται διακοπές εργασίας.

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 11:49 | ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 6
  Σημειώνουμε με ενδιαφέρον την πρωτοβουλία για διαμόρφωση του υπόψη Κανονισμού Αρχών και Λειτουργίας του ΣΑΣ παρά το γεγονός ότι η όποια επιφύλαξή μας έγκειται στην ανάγκη διατήρησης της ευελιξίας του ΣΑΣ να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες και δεδομένα εξέτασης κάθε ζητήματος που τίθεται. Στη διάταξη αυτή αναφέρεται ότι ο Κανονισμός θα περιέχει κανόνες και αρχές ενώ την ίδια στιγμή στο άρθρο 1 παρ.2 του ίδιου σχεδίου νόμου αναφέρεται ότι θα περιέχει και όρους. Σε κάθε περίπτωση είτε πρόκειται για κανόνες, αρχές ή/και όρους αυτοί δεν μπορεί ούτε να τροποποιούν τις διατάξεις του ν.2932/2001 ούτε να διαμορφώνουν ερμηνεία τους ενώ παράλληλα θα πρέπει να τελούν στο πλαίσιο του Κανονισμού 3577/92 (ΕΟΚ). Υπό το πρίσμα των παραπάνω και προς διαρκή και μόνιμη εξασφάλιση αυτών και στο μέλλον, θέση μας είναι ότι ο Κανονισμός θα πρέπει να εισάγεται αλλά και να τροποποιείται με ΠΔ (και όχι με Απόφαση) ώστε να τύχει επεξεργασίας και από το ΣτΕ.

 • ΤΟ Σ.Α.Σ ΠΡΙΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΠΟΡΘΜΕΙΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΥΌΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ 14 ΩΡΕΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ (10 ΩΡΕΣ)

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 12:42 | ΣΕΕΝ

  Άρθρο 6: Πέραν των άλλων πρέπει:
  α) να καθοριστούν τα «είδη πλοίου» ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις τροποποιήσεων δρομολογίων ή αντικατάστασης πλοίων.
  β) να ορισθεί ο όρος «συγκοινωνιακές ανάγκες»
  γ) να αποφασισθούν οι απαραίτητες αποκλίσεις ωραρίων (στα πλαίσια των αρχών ΣΑΣ) σε εκπρόθεσμες ετήσιες ή έκτακτες δρομολογήσεις,
  δ) να υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης των γραμμών οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από κανένα πλοίο,
  ε) να ικανοποιούνται αιτήματα εταιριών για εκπρόθεσμες ετήσιες ή έκτακτες δρομολογήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από ανταγωνίστριες εταιρίες ή λιμενικές Αρχές κλπ

  Παρατήρηση: Οι προτάσεις του ΥΝΑΝΠ σε ότι αφορά στις αρχές του ΣΑΣ πρέπει να διαμορφωθούν με τη συμμετοχή του Συνδέσμου μας και αφού οριστικοποιηθούν να μας κοινοποιηθούν, για περαιτέρω συζήτηση και σχολιασμό πριν την εισαγωγή του θέματος στο Σ.Α.Σ για συζήτηση.