Άρθρο 43 Υποχρεωτική γνωμοδότηση Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του π.δ. 13/2018 ( Α΄26), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

« 3. Το Συμβούλιο λειτουργεί με Κανονισμό που καταρτίζεται από αυτό και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το Συμβούλιο συγκαλείται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως από τον Αρχηγό Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης στ της παραγράφου 2 , καθορίζει την ημερήσια διάταξη. Προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α), (γ) και (δ) της προηγουμένης παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και εφόσον γι΄ αυτό από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, η σύγκληση του Συμβουλίου από τον Αρχηγό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και η υποβολή προς τον Υπουργό της σχετικής γνωμοδότησής του, είναι υποχρεωτική.».