Άρθρο 29 Μετατάξεις στελεχών Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.

 

1. Το άρθρο 31 του ν. 4504/2017 (Α΄184) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 31
Μετατάξεις
1. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δύνανται να μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού, ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας (Οδοντίατρος, Ψυχολόγος), εφόσον κατέχουν αντιστοίχως πτυχία τμημάτων Ιατρικής ή Οδοντιατρικής ή Ψυχολογίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμα και αντίστοιχα πτυχία της αλλοδαπής. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δύνανται να μετατάσσονται σε κενή οργανική θέση του Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Ιερέα, εφόσον κατέχουν πτυχίο Θεολογικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ορθόδοξης σχολής της αλλοδαπής, ή πτυχίο των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ορθόδοξης σχολής της αλλοδαπής τα οποία έχουν εξομοιωθεί με το πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και εφόσον φέρουν την ιδιότητα του λειτουργού της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, φέροντες τον πρώτο ή δεύτερο ιερατικό βαθμό. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (ΣΔΥΛΣ) ή από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, ή Ανθυπασπιστές, ή Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δύνανται να μετατάσσονται αντιστοίχως σε κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών προερχομένων από Ανθυπασπιστές με ειδικότητα Υγειονομικού, ή Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού (βοηθοί ακτινολογικού εργαστηρίου, βοηθοί μικροβιολογικού εργαστηρίου, νοσηλευτές, οδοντοτεχνικοί, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές) εφόσον κατέχουν ομώνυμα ανά ειδικότητα πτυχία Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμα και αντίστοιχα της αλλοδαπής πτυχία. Οι Λιμενοφύλακες δύνανται να μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού εφόσον κατέχουν ομώνυμα ανά ειδικότητα πτυχία Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμα και αντίστοιχα της αλλοδαπής πτυχία.
2. Με απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι τις 31 Μαΐου εκάστου έτους, καθορίζονται σύμφωνα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, οι θέσεις που δύνανται να καλυφθούν με μετάταξη. Οι θέσεις του προηγούμενου εδαφίου προκηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση για μετάταξη εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα. Τα ενδιαφερόμενα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλλουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους αίτηση για μετάταξη στις προκηρυχθείσες θέσεις, η οποία αποστέλλεται μέσω της Υπηρεσίας όπου υπηρετούν προς τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι και εντός δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία επιθυμούν να μεταταγούν σε θέση Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Ιερέα συνυποβάλλουν με την αίτησή τους και πιστοποιητικό περί του κανονικού και της χρονολογίας της χειροτονίας τους.».

2. Το άρθρο 32 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 32
Διαδικασία μετατάξεων
1. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού αξιολογεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για μετάταξη στις προκηρυχθείσες θέσεις. Για τον σκοπό αυτό καταρτίζονται και υποβάλλονται στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού με μέριμνα της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πίνακες υποψηφίων όπου παρατίθενται τα κριτήρια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
2. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων λαμβάνει υπόψιν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Το αντικείμενο και τον βαθμό του υποβληθέντος πτυχίου, το οποίο πρέπει να είναι αντίστοιχο με την ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση για μετάταξη.
β) Την κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών επί του αντικειμένου της ειδικότητας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση για μετάταξη.
γ) Τα ουσιαστικά προσόντα κατά την τελευταία δεκαετία, τα οποία πρέπει να έχουν αξιολογηθεί με βαθμολογία τουλάχιστον «λίαν καλός».
3. Απορρίπτονται οι αιτήσεις των καταδικασθέντων αμετάκλητα για κακούργημα, ή κλοπή, υπεξαίρεση, ληστεία, απάτη, εκβίαση, υπεξαγωγή εγγράφου, νόθευση ή πλαστογραφία εγγράφου, δωροδοκία ή δωροληψία, ψευδή κατάθεση, ψευδή καταμήνυση, ψευδή καταγγελία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, απιστία, συκοφαντική δυσφήμιση, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και για τα αδικήματα των άρθρων 15 έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως και 71, 82 έως και 85, 92 έως και 139 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Οι αιτήσεις των υποψηφίων για μετάταξη σε θέση Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Ιερέα, απορρίπτονται και σε περίπτωση που έχουν επιβληθεί σε αυτούς εκκλησιαστικές ποινές.
4. Για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού συντάσσεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου. Στο πρακτικό αναφέρονται υποχρεωτικά η αιτιολογία της απόφασης η οποία πρέπει να είναι ειδική, σαφής και επαρκής, καθώς και περίληψη των απόψεων των μελών που μειοψήφησαν. Κατά την κατάρτιση του πρακτικού, το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συντάσσει εις διπλούν πίνακες μετατασσομένων και μη μετατασσομένων στις προκηρυχθείσες θέσεις, οι οποίοι υποβάλλονται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για κύρωση.
5. Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κοινοποιεί εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κύρωση των πινάκων με εμπιστευτικό έγγραφο στους μη μετατασσόμενους την απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού. Οι μη μετατασσόμενοι έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά της απόφασης, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτούς. Η προθεσμία άσκησης της προσφυγής, καθώς και η άσκηση και η εξέταση της προσφυγής αναστέλλουν τη διαδικασία των μετατάξεων. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποφαίνεται επί της προσφυγής εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.
6. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής της προσφυγής της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου ή μετά την απάντηση επί της προσφυγής, συντάσσονται με μέριμνα της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πίνακες των μετατασσομένων και μη μετατασσομένων εις διπλούν οι οποίοι κυρώνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».

3. Το άρθρο 33 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 33
Προαγωγές-ιεραρχία-αποστρατείες-
μισθολογική κατάταξη των μετατασσομένων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Οι Σημαιοφόροι, Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες οι οποίοι μετατάσσονται σε θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα, αποκτούν τον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από μετάταξη, ο οποίος τους απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί κτήσεως βαθμού των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα με βάση την σειρά κρίσης τους από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού. Ο χρόνος παραμονής στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από μετάταξη, είναι εκείνος του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον βαθμό, όπως αυτός προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Ο χρόνος παραμονής στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πριν από την μετάταξη, για τους μετατασσόμενους με τον βαθμό αυτό συνυπολογίζεται για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό.
2. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι φέρουν βαθμό ανώτερο του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μετατάσσονται σε θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα, εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα με τον κατεχόμενο βαθμό, μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους. Η μετάταξη σε θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα, με τον κατεχόμενο βαθμό διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί κτήσεως βαθμού των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο χρόνος παραμονής στον βαθμό πριν από την μετάταξη, για τους μετατασσόμενους με τον κατεχόμενο βαθμό συνυπολογίζεται για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό.
3. Οι Λιμενοφύλακες οι οποίοι μετατάσσονται σε θέσεις Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού αποκτούν τον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από μετάταξη, ο οποίος τους απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί κτήσεως του βαθμού του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εντάσσονται στην επετηρίδα των Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού με βάση τη σειρά κρίσης τους από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού. Ο χρόνος παραμονής στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από μετάταξη, είναι εκείνος του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον βαθμό, όπως αυτός προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
4. Ο χρόνος παραμονής στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πριν από την μετάταξη, για τους μετατασσόμενους σε θέσεις Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού με τον βαθμό αυτό, συνυπολογίζεται για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό.
5. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι φέρουν βαθμό ανώτερο του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που μετατάσσονται αντιστοίχως σε θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχομένων από Ανθυπασπιστές με ειδικότητα Υγειονομικού, ή Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού, εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα με τον κατεχόμενο βαθμό, μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους. Η μετάταξη στις θέσεις του προηγούμενου εδαφίου με τον κατεχόμενο βαθμό, διενεργείται ανά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις περί κτήσεως των βαθμών αυτών. Ο χρόνος παραμονής στον βαθμό πριν από την μετάταξη, για τους μετατασσόμενους με τον κατεχόμενο βαθμό συνυπολογίζεται για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό.
6. Οι μετατασσόμενοι σε θέσεις με ειδικότητα Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, όπου απαιτείται ιατρική ειδικότητα ή κλινική εμπειρία, εφόσον δεν έχουν αποκτήσει τα προσόντα αυτά, εντός του χρόνου παραμονής στον βαθμό με τον οποίον μετατάσσονται, παραμένουν στον βαθμό αυτό, μέχρι την απόκτηση των προσόντων αυτών.
7. Οι μετατασσόμενοι εξομοιώνονται πλήρως με τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην επετηρίδα των οποίων εντάσσονται ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα πλην εκείνων της μετάταξης και κατατάσσονται στην κατηγορία Α΄ του άρθρου 124 του ν. 4472/2017 (Α΄74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα, στην επετηρίδα των οποίων εντάσσονται οι μετατασσόμενοι, ως προς τις προαγωγές, τις κρίσεις και τις αποστρατείες.» .

4. Τα άρθρα 34 και 35 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) καταργούνται.

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 13:26 | Ντανι

  Να προβλεφθεί η κάλυψη ειδικότητας τεχνικού πληροφορικής μιας και έχει περάσει σημαντικός χρόνος για την στελέχωση του σώματος με Τεχνικούς απευθείας κατάταξης.

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 21:55 | Ντανι

  Να γινεται μνεία ως προς το να προκηρύσσονται ετησίως ένας αριθμός 20 ατόμων ανά ειδικότητα αξιωματικών προς μετάταξη όλων των ειδικοτήτων (ιδιαίτερα των Τεχνικών ειδικότητας πληροφορικής που χρειάζονται για την ψηφιοποίηση και την διαλειτουργικοτητα των Υπηρεσιών που παρέχει το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προς τους πολιτες) δεδομένου οτι αυξάνονται οι οργανικές θέσεις του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ καθώς και οι απαιτήσεις σε προσωπικό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τα στελέχη που κατέχουν τον καταλληλο τίτλο σπουδων προσφέρουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους για το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
  Με τον τρόπο αυτο η Υπηρεσία επιβραβεύει τα στελεχη που θυσιάζουν προσωπικό χρόνο για την απόκτηση εκπαίδευσης άνευ ανταλλάγματος με στόχο να βελτιώσουν την εικόνα της Υπηρεσίας και την εξέλιξη αυτής.

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 14:15 | Ν.Σ.

  Το Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. έχει άμεση ανάγκη από Αξιωματικούς γενικών καθηκόντων, οι οποίοι θα πληρώνουν τις κενές οργανικές θέσεις. Συνεπώς, με τη συγκεκριμένη τροποποίηση οι μετατασσόμενοι δεν θα μπορούν να στελεχώνουν Υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες, παρά συγκεκριμένες μόνο θέσεις.

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 00:30 | Μαρία

  Στην παρ. 1 θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα στελέχη του Λ.Σ/ΕΛ.ΑΚΤ. που διαθέτουν τον κατάλληλο τίτλο σπουδών, και εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, να μετατάσσονται και στις υπόλοιπες ειδικότητες Αξιωματικών -Τεχνικοί, Νομικοί, Οικονομικοί- και όχι μόνο στις κατηγορίες Υγειονομικού και Ιερέα. Η διάταξη αυτή αντικρούει το δικαίωμα της ισότητας.