Άρθρο 66 Κατάργηση Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.)

1. Η παραγράφος 1 του άρθρου 10 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.α. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάσταση επιβαινόντων η οποία τηρείται ενημερωμένη από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη, χωρίς να απαιτείται η θεώρησή της από τη Λιμενική Αρχή. Η κατάσταση επιβαινόντων καθώς και οι τυχόν μεταβολές αυτής υπογράφονται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα της υπογραφής του. Η κατάσταση επιβαινόντων περιέχει τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 23/1999 (Α’ 17), βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων Αρχών.
β. Σε περίπτωση που στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, εργάζονται υπήκοοι κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. τηρείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α’, κατάσταση πληρώματος και κατάσταση επιβατών ξεχωριστά. Η κατάσταση πληρώματος της παρούσας περιέχει επιπλέον και την ημερομηνία από-επιβίβασης των ως άνω εργαζομένων στο πλοίο, όταν αυτή σημειώνεται στην Ελλάδα. Η κατάσταση πληρώματος της παρούσας προσκομίζεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου του πλοίου στη χώρα από το εξωτερικό και του τελευταίου λιμένα απόπλου του για το εξωτερικό και θεωρείται. Η υποχρέωση θεώρησης υφίσταται και σε περίπτωση μεταβολής των ως άνω εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή η κατάσταση προσκομίζεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη προς θεώρηση στη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο.
γ. Τα πλοία αναψυχής , ανεξαρτήτως σημαίας, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ενημερωμένη κατάσταση επιβαινόντων η οποία υπογράφεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα της υπογραφής του. Η κατάσταση επιβαινόντων περιέχει τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 23/1999 (Α’ 17), βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο, θεωρείται από τη Λιμενική Αρχή κατά τη διαδικασία λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων Αρχών.».
2. H ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον μηνός κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά.

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 14:52 | ΕΛΛΗΝΙΔΑ

  Το νομοσχέδιο αυτό έχει συνολικά 27 τροποποιήσεις/προσθήκες στο Ν. 4504/2017 και στο Ν. 4256/2014.

  Μετά από δύο θερινές περιόδους συνεχούς πτώσης των αφίξεων επαγγελματικών σκαφών αναψυχής (με κοινοτική και μή κοινοτική σημαιά) και την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού στις γείτονες χώρες -κυρίως Τουρκία και Αλβανία-, το άρθρο 3 περίπτωση β΄ της παρ. 3 του ν. 4256/2014 (άρθρο 136 του Ν. 4504) εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.

  Προαπαιτούμενο για τα εν λόγω σκάφη αναψυχής ώστε να δύνανται σε επιβίβαση ή/και αποβίβαση εντός Ελλάδος είναι να λάβουν άδεια ελληνικού επαγγελματικού σκάφους (charter license), όπως αντικαταστάθηκε το περασμένο έτος με την ηλεκτρονική εγγραφή στο Μητρώο Πλοίων. Σκοπός του Μητρώου Πλοίων ήταν να καταργήσει την ελληνική επαγγελματική άδεια. Δυστυχώς, αντί να απλοποιούνται οι διαδικασίες γίνονται πιο περίπλοκες, καθώς τα ίδια δικαιολογητικά της επαγγλεματικής άδειας εξακολουθούν ισχύουν και για την εγγραφή στο Μητρώο Πλοίων. Στην ουσία προστέθηκε και η ηλεκτρονική εγγραφή…

  Είναι σκόπιμο να επανεξετασθεί ο σκοπός του νομοθέτη σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου 4256/2014 για το άρθρο 2 Ηλεκτρονικό Μητρώο Πλοίων. Παραθέτω τους σκοπούς του νομοθέτη από την αιτιολογική έκθεση: «α) την λεπτοµερή χαρτογράφηση των πάσης φύσεως πλοίων,τα οποία χρησιµοποιούνται για τουρισµό και αναψυχή, τόσο για ιδιωτικούς σκοπούς όσο και για επαγγελµατική εκµετάλλευση στο πλαίσιο του θαλάσσιου τουρισµού β)
  την απλοποίηση και τη συντόµευση των διαδικασιών που αφορούν στη δραστηριοποίηση των πλοίων αυτών γ) την άντληση στατιστικών στοιχείων για την υποβοήθηση του στρατηγικού σχεδιασµού και δ) τη διευκόλυνση του έργου των ελεγκτικών Αρχών. Το Μητρώο θα διασυνδεθεί α) µε την εφαρµογή για την υποβολή του ναυλοσυµφώνου µε ηλεκτρονικό τρόπο ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση των ναυλώσεων και β) µε την εφαρµογή για την ηλεκτρονική πληρωµή του Τέλους Παραµονής και Πλόων για την διευκόλυνση του ελέγχου».

  Θα ήταν εύλογο να μην χρειάζεται η δημιουργία υποκαταστήματος και η ύπαρξη νόμιμου εκπροσώπου, αλλά φορολογικού όπως ακριβώς ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Με την θέσπιση φορολογικού εκπροσώπου η (προ)είσπραξη και απόδοση του Φ.Π.Α. επί του ναύλου θα γίνει πιο εύκολη καθώς το Υπουργείο Οικονομικών με την Απόφαση Α1018 προβλέπει στο άρθρο 7, παράγραφος 4 την ύπαρξη φορολογικού εκπροσώπου για την απόδοση ΦΠΑ στα διερχόμενα σκάφη αναψυχής. Δεν είναι δυνατόν να απαγορεύεται η επιβίβαση και αποβίβαση, αλλά να πληρώνεται το ΤΕΠΑΙ και ο ΦΠΑ στο ναύλο. Εκτός από υποχρεώσεις υπάρχουν και δικαιώματα….

  Πρέπει επιτέλους τα δύο Υπουργεία -Οικονομικών και Ναυτιλίας- να έρθουν σε συνεννόηση και σε συνεργασία για να εναρμονιστεί ο νόμος 4256/2014 ως ισχύει με την απόφαση Α1018.

  Να τονιστεί ακόμη ότι το άρθρο 136 του Ν. 4504/2017 δεν τέθηκε ΠΟΤΕ σε διαβούλευση και αντίκειται και στον ΕΚ 3577/1992..

  Ο θαλάσσιος τουρισμός μπορεί να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός μοχλός της Εθνικής Οικονομίας και να συμβάλλει με αξιοσημείωτο ποσοστό στο ΑΕΠ όπως η ναυτιλία και οι λοιπές μορφές του τουρισμού.

  Με την κατάργηση του άρθρου 136 -πέραν της εναρμόνισης με την ΕΚ 3577/1992, θα επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι:

  1. Άμεσα έσοδα για το κράτος, κυρίως από την είσπραξη του Φ.Π.Α. κατά την
  επιβίβαση στον λιμένα εκκίνησης.
  2. Δημιουργία σταθερού περιβάλλοντος για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και προσέλκυση κεφαλαίων λειτουργώντας συμπληρωματικά με την ανάπτυξη των υποδομών (μαρίνες).
  3. Περιφερειακή ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών των νησιών και των παράκτιων περιοχών.
  4. Άνθιση της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης και των συγγενών επαγγελμάτων.
  5. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  6. Προώθηση της ελληνικής ναυτοσύνης και κουλτούρας διεθνώς.

  Η Ελλάδα έχει, εκ της γεωστρατηγικής θέσης της, συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τις δυνατότητες ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού και των δραστηριοτήτων γύρω από αυτόν. Στόχος είναι να γίνει η χώρα μας αυτή που θα καθορίζει τις εξελίξεις του κλάδου αποβάλλοντας τον μανδύα του προστατευτισμού, προσελκύοντας επενδύσεις σε υποδομές, εκσυγχρονίζοντας τις μαρίνες και προσφέροντας, υψηλού επιπέδου και προσαρμοσμένου στις σύγχρονες παγκόσμιες τουριστικές τάσεις, υπηρεσίες, και εν γένει να καταστεί μια από τις κυριότερες αγορές που συγκροτούν την παγκόσμια αγορά του θαλάσσιου τουρισμού.

  Ας σταματήσουμε να στέλνουμε το κεφάλαιο, που επιθυμεί και να πληρώσει στην χώρα μας και να είναι νόμιμο, στην Αλβανία και στην Τουρκία!!!

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 17:24 | Χαράλαμπος

  Επικαιροποιημένη αλλά χωρίς θεώρηση δεν έχει ουσία. Την γράφει κανείς επί τόπου, την ώρα του ελέγχου. Είτε θεωρημένη, είτε καθόλου. Καλύτερα το δεύτερο. Κατάργηση ΔΕΚΠΑ. Πρόσβαση στην εφαρμογή ΤΕΠΑΗ για όλες τις Λιμενικές Αρχές.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 09:40 | Χατζηγιαννάκης Νίκος

  Όταν μελετήσει κανείς το έντυπο ΔΕΚΠΑ θα διαπιστώσει ότι κυρίως αναφέρεται σε μεγάλα επαγγελματικά σκάφη τα οποία αλλάζουν πλοιοκτήτες, καπετάνιους, διαθέτουν πλήρωμα και είναι υποχρεωμένα να καταθέτουν απόπλου και κατάπλου σε κάθε τους μετακίνηση. Ένα ιδιωτικό ερασιτεχνικό φουσκωτό σκάφος αναψυχής μικρότερο των 10 μέτρων, δεν έχει εκ του νόμου καμία από τις παραπάνω δυνατότητες και υποχρεώσεις. Δηλαδή το έντυπο ΔΕΚΠΑ πρακτικά δεν θα το χρησιμοποιήσω ποτέ. Αυτός είναι και βασικός λόγος που υπήρξε παρανόηση και λανθασμένη πληροφόρηση για την αναγκαιότητα έκδοσής του.
  Είναι προφανές επομένως ότι ο νομοθέτης σχεδίασε το συγκεκριμένο έντυπο για πλοία τα οποία υποχρεούνται σε θεώρηση απόπλου/κατάπλου, μπορούν να εκμισθώνονται, να προσλαμβάνουν διάφορους πλοιάρχους και να διαθέτουν πλήρωμα. Δηλαδή καμία σχέση με ένα μικρό σκάφος το οποίο δεν έχει καμία από τις παραπάνω υποχρεώσεις και δυνατότητες.
  Όλες αυτές οι αντιφάσεις οδήγησαν σε αρκετούς ιδιοκτήτες μικρών σκαφών, σε κάποια στελέχη της λιμενικής αρχής, αλλά και στους ναυτικούς πράκτορες που διαχειρίζονται τα έγγραφα αρκετών ιδιοκτητών μικρών σκαφών, στην παρανόηση ότι δεν απαιτείται η έκδοση του ΔΕ.Κ.Π.Α από όλους.
  Το πρόβλημα είναι ότι ένα απλό μικρό σκάφος αντιμετωπίζεται όπως μια θαλαμηγός!
  Ακόμα και ως παράβαση η αμέλεια έκδοσης ενός εντύπου, επέβαλε πρόστιμο το οποίο είναι υπερβολικά υψηλό, σε σχέση με την βαρύτητά της, γεγονός που αντιβαίνει στις αρχές του δικαίου και της αναλογικότητας.

  Επειδή θύματα του προηγούμενου νόμου υπήρξαν πολλοί ιδιοκτήτες μικρών σκαφών με τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν να είναι για τον καθένα 1000€, θα πρέπει, αφού καταργείται το έντυπο ΔΕΚΠΑ να καταργηθούν και οι εκκρεμείς αποφάσεις προστίμων.