Άρθρο 66 Κατάργηση Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.)

1. Η παραγράφος 1 του άρθρου 10 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.α. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάσταση επιβαινόντων η οποία τηρείται ενημερωμένη από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη, χωρίς να απαιτείται η θεώρησή της από τη Λιμενική Αρχή. Η κατάσταση επιβαινόντων καθώς και οι τυχόν μεταβολές αυτής υπογράφονται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα της υπογραφής του. Η κατάσταση επιβαινόντων περιέχει τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 23/1999 (Α’ 17), βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων Αρχών.
β. Σε περίπτωση που στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, εργάζονται υπήκοοι κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. τηρείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α’, κατάσταση πληρώματος και κατάσταση επιβατών ξεχωριστά. Η κατάσταση πληρώματος της παρούσας περιέχει επιπλέον και την ημερομηνία από-επιβίβασης των ως άνω εργαζομένων στο πλοίο, όταν αυτή σημειώνεται στην Ελλάδα. Η κατάσταση πληρώματος της παρούσας προσκομίζεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου του πλοίου στη χώρα από το εξωτερικό και του τελευταίου λιμένα απόπλου του για το εξωτερικό και θεωρείται. Η υποχρέωση θεώρησης υφίσταται και σε περίπτωση μεταβολής των ως άνω εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή η κατάσταση προσκομίζεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη προς θεώρηση στη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο.
γ. Τα πλοία αναψυχής , ανεξαρτήτως σημαίας, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ενημερωμένη κατάσταση επιβαινόντων η οποία υπογράφεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα της υπογραφής του. Η κατάσταση επιβαινόντων περιέχει τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 23/1999 (Α’ 17), βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο, θεωρείται από τη Λιμενική Αρχή κατά τη διαδικασία λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων Αρχών.».
2. H ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον μηνός κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 09:40 | Χατζηγιαννάκης Νίκος

  Όταν μελετήσει κανείς το έντυπο ΔΕΚΠΑ θα διαπιστώσει ότι κυρίως αναφέρεται σε μεγάλα επαγγελματικά σκάφη τα οποία αλλάζουν πλοιοκτήτες, καπετάνιους, διαθέτουν πλήρωμα και είναι υποχρεωμένα να καταθέτουν απόπλου και κατάπλου σε κάθε τους μετακίνηση. Ένα ιδιωτικό ερασιτεχνικό φουσκωτό σκάφος αναψυχής μικρότερο των 10 μέτρων, δεν έχει εκ του νόμου καμία από τις παραπάνω δυνατότητες και υποχρεώσεις. Δηλαδή το έντυπο ΔΕΚΠΑ πρακτικά δεν θα το χρησιμοποιήσω ποτέ. Αυτός είναι και βασικός λόγος που υπήρξε παρανόηση και λανθασμένη πληροφόρηση για την αναγκαιότητα έκδοσής του.
  Είναι προφανές επομένως ότι ο νομοθέτης σχεδίασε το συγκεκριμένο έντυπο για πλοία τα οποία υποχρεούνται σε θεώρηση απόπλου/κατάπλου, μπορούν να εκμισθώνονται, να προσλαμβάνουν διάφορους πλοιάρχους και να διαθέτουν πλήρωμα. Δηλαδή καμία σχέση με ένα μικρό σκάφος το οποίο δεν έχει καμία από τις παραπάνω υποχρεώσεις και δυνατότητες.
  Όλες αυτές οι αντιφάσεις οδήγησαν σε αρκετούς ιδιοκτήτες μικρών σκαφών, σε κάποια στελέχη της λιμενικής αρχής, αλλά και στους ναυτικούς πράκτορες που διαχειρίζονται τα έγγραφα αρκετών ιδιοκτητών μικρών σκαφών, στην παρανόηση ότι δεν απαιτείται η έκδοση του ΔΕ.Κ.Π.Α από όλους.
  Το πρόβλημα είναι ότι ένα απλό μικρό σκάφος αντιμετωπίζεται όπως μια θαλαμηγός!
  Ακόμα και ως παράβαση η αμέλεια έκδοσης ενός εντύπου, επέβαλε πρόστιμο το οποίο είναι υπερβολικά υψηλό, σε σχέση με την βαρύτητά της, γεγονός που αντιβαίνει στις αρχές του δικαίου και της αναλογικότητας.

  Επειδή θύματα του προηγούμενου νόμου υπήρξαν πολλοί ιδιοκτήτες μικρών σκαφών με τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν να είναι για τον καθένα 1000€, θα πρέπει, αφού καταργείται το έντυπο ΔΕΚΠΑ να καταργηθούν και οι εκκρεμείς αποφάσεις προστίμων.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».