Άρθρο 67 Διευκολύνσεις απόπλου-κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής

Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9, οι πλοίαρχοι ή κυβερνήτες ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης απόπλου και δήλωση κατάπλου σε κάθε Λιμενική Αρχή προσέγγισης. Οι ως άνω εκπληρώνουν την υποχρέωση αυτή στη Λιμενική Αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το εξωτερικό και στη Λιμενική Αρχή του τελευταίου λιμένα απόπλου για το εξωτερικό. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό σημαία κράτους – μέλους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και στα πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας, τα οποία υποχρεούνται σε λήψη άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου στη Λιμενική Αρχή κάθε λιμένα.».

  • 20 Φεβρουαρίου 2020, 07:52 | ΜΙχάλης Ροδίτης

    Το άρθρο αυτό είναι όντως μια καλή αρχή για την ελευθερία κινήσεων των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής δημιουργεί όμως προβλήματα σε πολλούς τομείς όπως την αποφυγή των Λιμενικών ή Τελωνειακών Αρχών από τους ιδιοκτήτες και πλοιάρχους οι οποίοι εφόσον είναι κοινοτικοί πολλές φορές δεν προβαίνουν σε διαδικασίες τελωνείου ιδιαίτερα κατά την έξοδο από τη χώρα . Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή πληρωμής ΤΕΠΑΙ και άλλων τελών . Επίσης δημιουργεί πρόβλημα στις αρχές σε περίπτωση που θα πρέπει να επιβάλουν πρόστιμο ή να επιδώσουν κάποια απόφαση .

    Προτείνω την επέκταση του άρθρου 9 του ΠΔ 229/1995 – ΦΕΚ 130/Α/20-6-1995 και στο άρθρο του παρόντος νόμου «Άρθρο 67 Διευκολύνσεις απόπλου-κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής» να προβλέψετε την υποχρέωση Πρακτόρευσης κατά την Είσοδο στη χώρα των σκαφών αναψυχής σημαία άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. κατά αυτό το τρόπο θα υπάρξει μια επεαφή μεταξύ του σκάφους και των αρχών για την προστασία της Ασφάλειας , των Εσόδω του Δημοσίου αλλά και διασφάλιση της τήρησης των κανονισμών περί παράνομης ναύλωσης Ιδιωτικού σκάφους αναψυχής .

  • 17 Φεβρουαρίου 2020, 21:38 | XRISTOS

    Κάπου πρέπει να προβλεφθεί η διαδικασία πληρωμής των λιμενικών τελών αφού τα κατά τόπους λιμενικά ταμεία απογευματινές ώρες και σαββατοκύριακα δεν διαθέτουν προσωπικό για εξυπηρέτηση.