Άρθρο 51 Παράταση της πιλοτικής εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) στα καύσιμα

 

Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μ.Ι. στα καύσιμα που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 4551/2018 (Α’116) παρατείνεται έως 30 Απριλίου 2020 με αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2020 και με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης έως και τεσσάρων μηνών, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.