Άρθρο 7 Διοικητικές κυρώσεις

Το άρθρο ενδέκατο του ν. 2932/2001 (Α’ 145), αντικαθίσταται ως εξής:

«Διοικητικές κυρώσεις

1. Σε όποιον εκτελεί δρομολόγια ή εκδίδει εισιτήρια για δρομολόγια, για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης πλοίου ή απόφαση έγκρισης δρομολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό χιλιάδων [100.000] ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιου ύψους για κάθε επόμενη παράβαση.
2. Εφόσον, κατά τη διάρκεια της δρομολόγησης πλοίου, διαπιστώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι δεν πληρούται τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις ή τους όρους των άρθρων δεύτερο έως και τέταρτο α΄ του παρόντος νόμου και διαταράσσεται για τον λόγο αυτόν η εξυπηρέτηση της γραμμής, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται, με απόφασή του, μετά από γνώμη του Σ.Α.Σ., να άρει την ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης πλοίου ή την απόφαση έγκρισης δρομολογίων.
3. Στις περιπτώσεις που, μετά την ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης ή την απόφαση έγκρισης δρομολογίου, το πλοίο δεν εκκινήσει την εκτέλεση δρομολογίων ή αφού εκκινήσει, διακόψει τα δρομολόγιά του, χωρίς να συντρέχουν οι όροι του άρθρου έκτου παράγραφος 3, η ανακοίνωση της δρομολόγησης ή η απόφαση έγκρισης δρομολογίων, αντίστοιχα, ανακαλείται, μετά από γνώμη του Σ.Α.Σ., και επιβάλλεται στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου πρόστιμο πενήντα χιλιάδων [50.000] ευρώ.
4. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αρμόδια λιμενική αρχή συντάσσει έκθεση βεβαίωσης που κοινοποιείται στον παραβάτη και ο ενδιαφερόμενος καλείται να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της.
5. Με την επιφύλαξη ισχύος της παραγράφου 7 του άρθρου έκτου, στους παραβάτες των λοιπών διατάξεων του Μέρους Πρώτου και των κατ` εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων πράξεων, που δεν αφορούν στον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό, επιβάλλονται από την αρμόδια λιμενική αρχή οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α` 261).».

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 17:39 | ΠΟΥΕΝ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας

  Μέρος Ε΄ με τίτλο «Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των Πολιτικών Υπαλλήλων του»

  Κεφάλαιο Γ
  Θέματα Ναυτικής Εκπαίδευσης

  3) Μισθολογικά θέματα
  Πάγιο αίτημα μας αποτελεί η άρση των μισθολογικών αδικιών που δημιουργεί το νέο μισθολόγιο στα μέλη του Εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) που διέπονται από το νομικό και μισθολογικό καθεστώς του Ν.2638/98.
  Συγκεκριμένα με το κεφάλαιο Γ του μέρους ΣΤ του Ν.4472/2017(Α΄ 74) ρυθμίζεται το μισθολόγιο του Διδακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Με το συγκεκριμένο μισθολόγιο το εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ν χωρίζεται σε δυο κατηγορίες με μεγάλες μισθολογικές αποκλίσεις από την μια κατηγορία στην άλλη, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη η υπ’αριθμ. 4741/2014 απόφαση του Σ.Τ.Ε που έκρινε αντισυνταγματική την περικοπή των μισθών με το Ν.4093/2012. Επίσης ο μισθός μεγάλου μέρους του εκπαιδευτικού προσωπικού παγώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, περικόπτονται επιδόματα θέσης ευθύνης και διδακτικής απασχόλησης και γενικά δεν αίρονται οι αδικίες που δημιούργησε ο Ν.3450/2006 .
  Η συγκεκριμένη διάταξη δεν συμβάλει στην εξέλιξη του υπηρετούντος προσωπικού που διέπεται από το νομικό και μισθολογικό καθεστώς του Ν.2638/98,το υποβαθμίζει μισθολογικά αγνοώντας τη συνεισφορά του στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση και αποτελεί αντικίνητρο για την προσέλκυση εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικότητας Ναυτικών Μαθημάτων που είναι απαραίτητο για τη μεταφορά της Ναυτικής εμπειρίας στα αυριανά στελέχη της εμπορικής μας Ναυτιλίας.

  Επίσης έχει καταργηθεί το ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας για τους Καθηγητές Εφαρμογών και το επίδομα θέσης ευθύνης για τον Αναπληρωτή Διευθυντή Σχολής πιθανόν εκ παραδρομής.

  Η άρση των αδικιών θα ενισχύσει τη δημόσια ναυτική εκπαίδευση με τελικό αποτέλεσμα να παρέχεται στα μελλοντικά στελέχη της Εμπορικής Ναυτιλίας το επίπεδο εκπαίδευσης που αρμόζει στην Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία από δίκαια αμειβόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό.
  Κατά συνέπεια για την άρση των μισθολογικών ανισοτήτων και για την αναγνώριση της πολυετούς εμπειρίας των υπηρετούντων μελών Ε.Π. πρέπει να γίνουν οι κάτωθι αλλαγές στο Ν.4472/2017 (Α΄ 74).
  Τροποποίηση του Ν.4472/2017(Α΄ 74) Νέο Μισθολόγιο Ε.Π Α.Ε.Ν
  – Στο τελος της παρ.4 του Αρθρου 129 τουΝ.4472/74Α/2017 προστίθεται το εξής: «Για τα μέλη Ε.Π. των Α.Ε.Ν. αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για το σκοπό αυτόν όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και η επαγγελματική προϋπηρεσία που απαιτείται ως προσόν διορισμού σε κάθε θέση. Επίσης για το Ε.Π. Ναυτικών μαθημάτων των Α.Ε.Ν αναγνωρίζεται η απαιτούμενη πραγματική θαλάσσια υπηρεσία για την απόκτηση του προαπαιτούμενου πιστοποιητικού (ΑΝΙ) από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών .Αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
  – Η παράγραφος 4 του Άρθρου 130 με τίτλο Βασικός μισθός πρέπει να τροποποιηθεί ως κατωτέρω:
  Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Α.Ε.Ν. που διέπεται από το μισθολογικό καθεστώς του ν.2638/98, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α΄64), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:
  α. Καθηγητές: 80%
  β. Επίκουροι: 70%
  γ. Επιμελητές: 63%
  δ. Καθηγητές Ειδικών Μαθημάτων: 58%
  – Στο εδάφιο iv της περίπτωσης α. της παραγράφου 1.Α. του Άρθρο 131 με τίτλο Επιδόματα μετά τη λέξη Λέκτορας πρέπει να προστεθούν οι λέξεις Καθηγητής Εφαρμογών.
  – Επίσης η περίπτωση στ. της παραγράφου 1.Α. του Άρθρο 131 με τίτλο Επιδόματα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:
  Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) που διέπεται από το μισθολογικό καθεστώς του ν.2638/98 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3450/2006 (Α΄64):
  i. Καθηγητής τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
  ii. Επίκουρος Καθηγητής διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
  iii. Επιμελητής διακόσια (200) ευρώ.
  iv. Καθηγητής Ειδικών Μαθημάτων (150) ευρώ.
  v. Επιμελητές και Επιστημονικοί Συνεργάτες και λοιπό διδακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) με διδακτορικό, διακόσια (200) ευρώ.

  – Η παράγραφος 1.Δ. του Άρθρο 131 με τίτλο Επιδόματα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:
  Δ. Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αναπληρωτές Προέδρους, Διευθυντές Σχολών ή Αναπληρωτές Διευθυντές ή Προϊσταμένους Τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Ε.Ν. και Α.Ε.Α., οριζόμενα ως εξής:
  i. Πρόεδρος διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
  ii. Αναπληρωτής Πρόεδρος διακόσια δέκα (210) ευρώ.
  iii. Διευθυντής Σχολής διακόσια δέκα (210) ευρώ.
  iv. Προϊστάμενος Τμήματος εκατό (100) ευρώ
  v. Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής Α.Ε.Ν εκατόν πενήντα 150 ευρώ και σε περίπτωση που ασκεί πλήρως τις υποχρεώσεις του διευθυντή σχολής διακόσια δέκα (210) ευρώ

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 11:18 | ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 7
  Σημειώνουμε ότι με την παράγραφο 4 εισάγεται (και ορθώς) διαδικασία παροχής εξηγήσεων. Όμως ακόμα και αν αυτές μερικώς έστω ευσταθούν, αντί της επιβολής της αναλογούσας διοικητικής κύρωσης οι παράγραφοι 1 και 3 ορίζουν συγκεκριμένο ποσό προστίμου. Κατόπιν αυτών θεωρούμε είναι σκόπιμο, αλλά και αρμόζει στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης όπως πριν το αριθμητικό ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου (που εκτιμάται ως πολύ αυστηρό) τεθεί η λέξη «μέχρι».

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 12:06 | ΣΕΕΝ

  Άρθρο 7 παρ. 1:
  1. Να προστεθεί στο τέλος του α΄ εδαφίου μετά τις λέξεις «πρόστιμο [100.000] ευρώ», το εξής:
  «με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει σύσταση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ και η εταιρία δεν έχει συμμορφωθεί. Λόγω της επιβολής του προστίμου δεν θα επιβάλλονται επιπλέον οι κυρώσεις μέσω του ν.3709/08, άρθρο 15, παρ. 12.».

  2.Να εξαιρούνται τα πλοία που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμες δηλώσεις τακτικής δρομολόγησης και για τις γραμμές που έχουν δηλώσει και δεν έχει εκδοθεί, για οποιοδήποτε λόγο, η ανακοίνωση δρομολόγησης.

  Άρθρο 7 παρ. 3:
  Δεν συμφωνούμε με την επιβολή προστίμου 50.000 ευρώ ή οποιουδήποτε άλλου προστίμου. Να διαγραφούν οι λέξεις της τελευταίας πρότασης: « και επιβάλλεται στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου πρόστιμο [50.000] ευρώ.»

  Πέραν των ανωτέρω:
  1. Να προστεθεί στην παρ. 3 του άρθρου Τετάρτου:

  Στις περιπτώσεις για τις λιμενικές υποδομές που δεν επαρκούν για την υιοθέτηση των δηλωθέντων δρομολογίων, προτείνουμε :
  «Για την κάλυψη των αναγκών των νησιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και στην περίπτωση που αντιμετωπίζονται προβλήματα εξυπηρέτησης των δηλωθέντων δρομολογίων από το λιμάνι αναχώρησης, θα ανακοινώνονται πρώτα τα δρομολόγια των πλοίων για τα οποία (α) η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή κοινοπραξία έχει δηλώσει ετήσια δρομολόγια για 12 μήνες τον χρόνο και (β) έχουν εκτελεστεί από τα πλοία της ίδιας εταιρείας ή κοινοπραξίας καθ’ όλη την διάρκεια της προηγούμενης δρομολογιακής περιόδου ανελλιπώς τα δηλωθέντα δρομολόγια στην ίδια ζώνη αναχώρησης (πρωινή-απογευματινή).
  Η εξέταση των δρομολογίων των λοιπών πλοίων θα έπεται της ανακοίνωσης των ανωτέρω».
  γ) Σε περίπτωση που στην ίδια γραμμή εναλλάσσονται περισσότερα του ενός πλοία τα ανωτέρω δρομολόγια θα δικαιούνται το πλοίο που έχει τα περισσότερα δρομολόγια σύμφωνα με τη δήλωση δρομολόγησης.

  2. Επίσης στην παράγραφο 1 του άρθρου Τετάρτου α΄ να διαγραφεί το εδάφιο (γ), γιατί αφορά τη μεταβατική περίοδο 2017-2018, « Για τη δρομολογιακή περίοδο…. Αυγούστου 2017».

  3. ΠΔ 381/2001: «Κανονισμός περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης πληρωμάτων Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ ταχυπλόων»
  Προτείνουμε την άμεση αναθεώρηση του 10ώρου των ταχυπλόων και την πλήρη εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τα ισχύοντα διεθνώς (STCW και MLC 2006).