Άρθρο 7 Διοικητικές κυρώσεις

Το άρθρο ενδέκατο του ν. 2932/2001 (Α’ 145), αντικαθίσταται ως εξής:

«Διοικητικές κυρώσεις

1. Σε όποιον εκτελεί δρομολόγια ή εκδίδει εισιτήρια για δρομολόγια, για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης πλοίου ή απόφαση έγκρισης δρομολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό χιλιάδων [100.000] ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιου ύψους για κάθε επόμενη παράβαση.
2. Εφόσον, κατά τη διάρκεια της δρομολόγησης πλοίου, διαπιστώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι δεν πληρούται τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις ή τους όρους των άρθρων δεύτερο έως και τέταρτο α΄ του παρόντος νόμου και διαταράσσεται για τον λόγο αυτόν η εξυπηρέτηση της γραμμής, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται, με απόφασή του, μετά από γνώμη του Σ.Α.Σ., να άρει την ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης πλοίου ή την απόφαση έγκρισης δρομολογίων.
3. Στις περιπτώσεις που, μετά την ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης ή την απόφαση έγκρισης δρομολογίου, το πλοίο δεν εκκινήσει την εκτέλεση δρομολογίων ή αφού εκκινήσει, διακόψει τα δρομολόγιά του, χωρίς να συντρέχουν οι όροι του άρθρου έκτου παράγραφος 3, η ανακοίνωση της δρομολόγησης ή η απόφαση έγκρισης δρομολογίων, αντίστοιχα, ανακαλείται, μετά από γνώμη του Σ.Α.Σ., και επιβάλλεται στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου πρόστιμο πενήντα χιλιάδων [50.000] ευρώ.
4. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αρμόδια λιμενική αρχή συντάσσει έκθεση βεβαίωσης που κοινοποιείται στον παραβάτη και ο ενδιαφερόμενος καλείται να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της.
5. Με την επιφύλαξη ισχύος της παραγράφου 7 του άρθρου έκτου, στους παραβάτες των λοιπών διατάξεων του Μέρους Πρώτου και των κατ` εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων πράξεων, που δεν αφορούν στον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό, επιβάλλονται από την αρμόδια λιμενική αρχή οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α` 261).».

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 11:18 | ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 7
  Σημειώνουμε ότι με την παράγραφο 4 εισάγεται (και ορθώς) διαδικασία παροχής εξηγήσεων. Όμως ακόμα και αν αυτές μερικώς έστω ευσταθούν, αντί της επιβολής της αναλογούσας διοικητικής κύρωσης οι παράγραφοι 1 και 3 ορίζουν συγκεκριμένο ποσό προστίμου. Κατόπιν αυτών θεωρούμε είναι σκόπιμο, αλλά και αρμόζει στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης όπως πριν το αριθμητικό ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου (που εκτιμάται ως πολύ αυστηρό) τεθεί η λέξη «μέχρι».

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 12:06 | ΣΕΕΝ

  Άρθρο 7 παρ. 1:
  1. Να προστεθεί στο τέλος του α΄ εδαφίου μετά τις λέξεις «πρόστιμο [100.000] ευρώ», το εξής:
  «με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει σύσταση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ και η εταιρία δεν έχει συμμορφωθεί. Λόγω της επιβολής του προστίμου δεν θα επιβάλλονται επιπλέον οι κυρώσεις μέσω του ν.3709/08, άρθρο 15, παρ. 12.».

  2.Να εξαιρούνται τα πλοία που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμες δηλώσεις τακτικής δρομολόγησης και για τις γραμμές που έχουν δηλώσει και δεν έχει εκδοθεί, για οποιοδήποτε λόγο, η ανακοίνωση δρομολόγησης.

  Άρθρο 7 παρ. 3:
  Δεν συμφωνούμε με την επιβολή προστίμου 50.000 ευρώ ή οποιουδήποτε άλλου προστίμου. Να διαγραφούν οι λέξεις της τελευταίας πρότασης: « και επιβάλλεται στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου πρόστιμο [50.000] ευρώ.»

  Πέραν των ανωτέρω:
  1. Να προστεθεί στην παρ. 3 του άρθρου Τετάρτου:

  Στις περιπτώσεις για τις λιμενικές υποδομές που δεν επαρκούν για την υιοθέτηση των δηλωθέντων δρομολογίων, προτείνουμε :
  «Για την κάλυψη των αναγκών των νησιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και στην περίπτωση που αντιμετωπίζονται προβλήματα εξυπηρέτησης των δηλωθέντων δρομολογίων από το λιμάνι αναχώρησης, θα ανακοινώνονται πρώτα τα δρομολόγια των πλοίων για τα οποία (α) η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή κοινοπραξία έχει δηλώσει ετήσια δρομολόγια για 12 μήνες τον χρόνο και (β) έχουν εκτελεστεί από τα πλοία της ίδιας εταιρείας ή κοινοπραξίας καθ’ όλη την διάρκεια της προηγούμενης δρομολογιακής περιόδου ανελλιπώς τα δηλωθέντα δρομολόγια στην ίδια ζώνη αναχώρησης (πρωινή-απογευματινή).
  Η εξέταση των δρομολογίων των λοιπών πλοίων θα έπεται της ανακοίνωσης των ανωτέρω».
  γ) Σε περίπτωση που στην ίδια γραμμή εναλλάσσονται περισσότερα του ενός πλοία τα ανωτέρω δρομολόγια θα δικαιούνται το πλοίο που έχει τα περισσότερα δρομολόγια σύμφωνα με τη δήλωση δρομολόγησης.

  2. Επίσης στην παράγραφο 1 του άρθρου Τετάρτου α΄ να διαγραφεί το εδάφιο (γ), γιατί αφορά τη μεταβατική περίοδο 2017-2018, « Για τη δρομολογιακή περίοδο…. Αυγούστου 2017».

  3. ΠΔ 381/2001: «Κανονισμός περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης πληρωμάτων Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ ταχυπλόων»
  Προτείνουμε την άμεση αναθεώρηση του 10ώρου των ταχυπλόων και την πλήρη εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τα ισχύοντα διεθνώς (STCW και MLC 2006).

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».