Άρθρο 4 Μεταβολή προσώπου του πλοιοκτήτη μετά την υποβολή δήλωσης τακτικής δρομολόγησης

Η παράγραφος 1 του άρθρου πέμπτου του ν. 2932/2001 (Α’ 145), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του πλοιοκτήτη κατά τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, ο νέος πλοιοκτήτης συνεχίζει την εκτέλεση των δρομολογίων με τους ίδιους όρους, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον υποβάλλει σχετική δήλωση και συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις της της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου. Σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του πλοιοκτήτη κατά το διάστημα από την υποβολή της δήλωσης δρομολόγησης του πλοίου και μέχρι την έναρξη των δρομολογίων του πλοίου, ο νέος πλοιοκτήτης δύναται να εκτελέσει τα δρομολόγια με τους ίδιους όρους, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον υποβάλλει σχετική δήλωση και συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου.».

 • 27 Φεβρουαρίου 2020, 17:48 | ΠΟΥΕΝ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας

  Μέρος Ε΄ με τίτλο «Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των Πολιτικών Υπαλλήλων του»
  Κεφάλαιο Α΄
  Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Ναυτιλίας
  Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο πρέπει να ρυθμιστούν οργανωσιακά και λειτουργικά θέματα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του, την αποτελεσματικότητα του αλλά και την εξοικονόμηση πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
  3) Οργανωτική Δομή Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
  Όπως είναι σε όλους μας γνωστό τα σύγχρονα, προηγμένα κράτη βασίζονται κατά κύριο λόγο σε Διοικήσεις πολιτικού χαρακτήρα καθώς είναι ευρέως αποδεκτό ότι αλλιώς επιτυγχάνεται η αστυνόμευση και η καταπολέμηση του εγκλήματος και αλλιώς η θέσπιση κανόνων για την απασχόληση, την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη γενικότερα. Μάλιστα στις προηγμένες χώρες διοικητικά, οικονομικά και άλλα διεκπεραιωτικά καθήκοντα των ίδιων των σωμάτων ασφαλείας ανατίθενται σε πολιτικούς υπαλλήλους.
  Σε αντίθεση με τη σύγχρονη διοικητική κουλτούρα όλου του δυτικού πολιτισμού στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αρμοδιότητες όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η επιχειρηματικότητα κ.α. έχουν ανατεθεί σε σώμα ασφαλείας που διέπεται από το στρατιωτικό ποινικό κώδικα.
  Στο Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σήμερα σύμφωνα με το ΠΔ13/2018, οι οργανικές θέσεις των πολιτικών υπαλλήλων είναι περίπου 500, εκ των οποίων οι 200 περίπου είναι εκπαιδευτικοί (ναυτική εκπαίδευση) και ναυτικοί (πλοηγική υπηρεσία), ενώ οι οργανικές θέσεις του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ είναι 8.000.
  Δια των ανωτέρω αδιαμφισβήτητων αριθμητικών δεδομένων συνάγεται αβίαστα ότι η διοικητική κουλτούρα στελέχωσης, που διέπει τουλάχιστον το Υπουργείο Ναυτιλίας, είναι άκρως αναχρονιστική και απέχει παρασάγγας από αυτή των προηγμένων κρατών της Ευρώπης, όπου όχι απλά η κρατική διοίκηση στη ναυτιλία δεν ασκείται από ένστολο σώμα, αλλά ακόμη και εντός των αμιγώς αστυνομικών δομών το ποσοστό των πολιτικών υπαλλήλων ξεπερνά το 25% (π.χ. στη Μεγάλη Βρετανία, στη Σουηδία και στη Φινλανδία).
  Το Λιμενικό Σώμα ως ένστολο επιχειρησιακό σώμα στοχεύει πρωτίστως στην άμεση δράση και αποτελεσματικότητα για την αποτροπή-καταστολή κινδύνων για την ανθρώπινη ζωή, τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία, το περιβάλλον κ.α. Ως εκ τούτου έχει κριθεί αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία του ο «Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας», όπου προβλέπεται ότι ο υφιστάμενος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όποια εντολή του δοθεί και στη συνέχεια να διαμαρτυρηθεί. Η εν λόγω πρόβλεψη είναι σαφές ότι είναι η δέουσα για συνθήκες πολέμου ή επιχειρησιακές δράσεις των στρατιωτικών σωμάτων, επουδενί όμως δεν αρμόζει σε διοικητικές διαδικασίες στα πλαίσια ενός σύγχρονου κράτους δικαίου.
  Οι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι υπάγονται στον Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων, όπου προβλέπεται ότι ο υφιστάμενος όταν καλείται να εκτελέσει παράνομη εντολή είναι υποχρεωμένος να αρνηθεί εγγράφως και στη συνέχεια το ανώτερο όργανο αν επιμένει στην εντολή είναι υποχρεωμένο να επανέλθει εκθέτοντας συγκεκριμένους λόγους ανωτέρας βίας. Η πρόβλεψη αυτή είναι η δέουσα για τη λειτουργία του σύγχρονου δημοκρατικού κράτους καθώς στόχος της διοίκησης είναι πρωτίστως η διασφάλιση της νομιμότητας.
  Το γεγονός ότι οι περισσότερες πολιτικές-οικονομικές-παραγωγικές αρμοδιότητες ασκούνται από προσωπικό (λιμενικό) που υπάγεται στο στρατιωτικό ποινικό κώδικα, δημιουργεί στρεβλώσεις στη λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού και στη γενικότερη διοικητική κουλτούρα του ΥΝΑ, στρατιωτικών και διοικητικών υπαλλήλων.
  Κατά συνέπεια στη νέα οργανωτική δομή του ΥΝΑΝΠ θα πρέπει να αποτυπώνονται ξεκάθαρα οι πέντε βασικοί πυλώνες του:
  – Γενική Γραμματεία Υπουργείου – αμιγώς πολιτική δομή,
  – Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ – αμιγώς στρατιωτική δομή
  – Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων – αμιγώς πολιτική δομή,
  – Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής- αμιγώς πολιτική δομή.
  – Δημόσια Αρχή Λιμένων – αμιγώς πολιτική δομή.

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 12:30 | ΣΕΕΝ

  Άρθρο 4: Συμφωνούμε