Άρθρο 54 Λιμενικά έργα και δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), τροποποιείται ως ακολούθως:
«8. «Λιμενικά έργα» είναι εκείνα που εκτελούνται ολικά ή μερικά στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το έδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού ή στη ζώνη λιμένα, καθώς και εκείνα που επιφέρουν διαμόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών πλην της εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων σε θαλάσσιο και χερσαίο χώρο αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για τη συλλογή απαραίτητων επιστημονικών στοιχείων προς τεκμηρίωση μελετών λιμενικών έργων.».

2. Προστίθεται παράγραφος στο άρθρο 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), ως ακολούθως:

«Η σε θαλάσσιο και χερσαίο χώρο αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για τη συλλογή απαραίτητων επιστημονικών στοιχείων προς τεκμηρίωση μελετών λιμενικών έργων επιτρέπεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».