Άρθρο 122 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

1. Με διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται:
α) οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας,
β) ρυθμίσεις θεμάτων επιλογής και αξιολόγησης προϊσταμένων της Επιθεώρησης Εργασίας,
γ) η τοποθέτηση, η θητεία προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Επιθεώρησης Εργασίας και η λήξη αυτής,
δ) συγκρούσεις συμφερόντων του Διοικητή και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης που δεν πρέπει να συντρέχουν.
2. Τα πρότυπα, οι διαδικασίες και οι μεθοδολογίες σχεδιασμού και διεξαγωγής ελέγχων, η διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών και σύνταξης των πορισμάτων επιθεώρησης και ελέγχου, η διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών και αναφορών και οι μέθοδοι αξιολόγησής τους, καθώς και οι αρχές, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Επιθεωρητών που σχετίζονται με το ελεγκτικό έργο εξειδικεύονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας.
3. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών που λαμβάνεται μετά από πρόταση του Συμβουλίου Διοίκησης καθορίζονται οι κάθε είδους αποδοχές του Διοικητή, τακτικές ή πρόσθετες, για όλο το διάστημα της θητείας του.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που λαμβάνεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία εκδίδεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, καθορίζονται αναλυτικά οι ετήσιοι στόχοι ελέγχων που θα πραγματοποιήσει η Επιθεώρηση Εργασίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν τη μεταφορά του προσωπικού κατά το άρθρο 123, τη συνέχιση τυχόν εκτελούμενων προγραμμάτων, τη μεταφορά των φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων, την υποστήριξη της Επιθεώρησης Εργασίας από προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά το άρθρο 124 και κάθε άλλο ζήτημα που συνέχεται με τη διαδοχή μεταξύ του Σ.Ε.Π.Ε. και της Επιθεώρησης Εργασίας.