ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 66 Τηλεργασία – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3846/2010

Το άρθρο 5 του ν. 3846/2010 (Α 66), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τηλεργασία είναι η εξ αποστάσεως παροχή της εξαρτημένης εργασίας του εργαζομένου και με τη χρήση της τεχνολογίας, δυνάμει της σύμβασης εργασίας πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής απασχόλησης, η οποία θα μπορούσε να παρασχεθεί και από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη.
2. Η τηλεργασία συμφωνείται εγγράφως μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου κατά την πρόσληψη ή με έγγραφη τροποποίηση της σύμβασης εργασίας.
3. Κατ’ εξαίρεση, η τηλεργασία επιβάλλεται μονομερώς:
α) Από τον εργοδότη, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και για όσο χρόνο διαρκεί η ανάγκη αυτή.
β) Από τον εργαζόμενο, σε περίπτωση τεκμηριωμένου κινδύνου υγείας του, ο οποίος θα αποφευχθεί αν εργάζεται μέσω τηλεργασίας και όχι στις εγκαταστάσεις του εργοδότη και για όσο χρόνο διαρκεί η ανάγκη αυτή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας καθορίζονται οι παθήσεις, νοσήματα ή αναπηρίες του εργαζομένου που μπορούν να τεκμηριώσουν τον κίνδυνο υγείας της περ. α).
4. Κατά την τηλεργασία, ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος που προκαλείται στον εργαζόμενο από τη μορφή αυτή εργασίας, όπως ιδίως το κόστος του εξοπλισμού, εκτός εάν συμφωνηθεί να γίνεται χρήση εξοπλισμού του εργαζομένου, των τηλεπικοινωνιών, της συντήρησης του εξοπλισμού, της αποκατάστασης των βλαβών και κάθε τι άλλο σχετικό. Παρέχει στον εργαζόμενο τεχνική υποστήριξη για την παροχή της εργασίας του και αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τις δαπάνες επισκευής των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεσή της ή να τις αντικαταστήσει σε περίπτωση βλάβης. Η υποχρέωση αυτή αφορά και στις συσκευές που ανήκουν στον εργαζόμενο, εκτός εάν στη σύμβαση ή στη σχέση εργασίας ορίζεται διαφορετικά. Στη σύμβαση ή στη σχέση εργασίας ορίζεται ο τρόπος χρηματικής αποκατάστασης εκ μέρους του εργοδότη του ως άνω κόστους, καθώς και του κόστους, σε μηνιαία βάση, της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας του εργαζομένου. Οι σχετικές δαπάνες δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επιχείρηση και δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος ούτε οφείλονται επί αυτών ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη ή εργαζομένου.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται το ελάχιστο ποσό των παρ. 1 έως και 3 και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
5. Εντός οκτώ (8) ημερών από την έναρξη της τηλεργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον εργαζόμενο εγγράφως, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, περιλαμβανομένης και της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τους όρους εργασίας σύμφωνα με το π.δ. 156/1994 (Α’ 102). Στους όρους αυτούς, πέραν των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 156/1994, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Τα λεπτομερή καθήκοντα του τηλεργαζομένου.
β) Το ωράριο εργασίας του τηλεργαζομένου και το δικαίωμα αποσύνδεσης της παρ. 9.
γ) Η ανάλυση του πρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύνεται περιοδικώς ο τηλεργαζόμενος από την τηλεργασία, ιδίως το κόστος τηλεπικοινωνιών, του εξοπλισμού και της συντήρησής του.
δ) Ο αναγκαίος για την παροχή τηλεργασίας εξοπλισμό, τον οποίο διαθέτει ο τηλεργαζόμενος ή του παρέχει ο εργοδότης και οι διαδικασίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών του εξοπλισμού αυτού.
ε) Οποιοιδήποτε περιορισμοί στη χρήση του εξοπλισμού ή εργαλείων πληροφορικής, όπως το διαδίκτυο και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους.
στ) Η ιεραρχική σχέση του τηλεργαζομένου με τους προϊσταμένους του στην επιχείρηση, οι διαδικασίες αναφοράς και αξιολόγησης του τηλεργαζομένου.
ζ) Συμφωνία περί τηλετοιμότητας, τα χρονικά όρια αυτής και οι προθεσμίες ανταπόκρισης του εργαζομένου.
η) Οι όροι υγιεινής και ασφάλειας της τηλεργασίας και οι διαδικασίες αναγγελίας εργατικού ατυχήματος, που ο τηλεργαζόμενος οφείλει να τηρεί, σύμφωνα με την παρ. 8.
θ) Η υποχρέωση για προστασία των επαγγελματικών δεδομένων, καθώς και των προσωπικών δεδομένων του τηλεργαζομένου και οι ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής.
ι) Τα στοιχεία επικοινωνίας των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση ή εκμετάλλευση.
Όσα από τα παραπάνω στοιχεία δεν αφορούν εξατομικευμένα στον εργαζόμενο μπορούν να γνωστοποιούνται και μέσω κοινοποίησης σχετικής επιχειρησιακής πολιτικής.
6. Η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς απασχόλησης και τη σύμβαση εργασίας του τηλεργαζομένου ως πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής απασχόλησης, αλλά μεταβάλλει μόνο τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η εργασία. Η τηλεργασία μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.
7. Με την επιφύλαξη των διαφοροποιήσεων που οφείλονται στη φύση της τηλεργασίας, οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους συγκρίσιμους εργαζομένους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, ιδίως σε σχέση με τον όγκο εργασίας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης, τις επιβραβεύσεις, την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στην επιχείρηση, την κατάρτιση και επαγγελματική τους εξέλιξη, τη συμμετοχή σε σωματεία, τη συνδικαλιστική τους δράση και την απρόσκοπτη και εμπιστευτική επικοινωνία τους με τους συνδικαλιστικούς τους εκπροσώπους.
8. Ο εργοδότης ελέγχει την απόδοση του εργαζομένου κατά τρόπο που σέβεται την ιδιωτική του ζωή και είναι σύμφωνος με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται η χρήση της κάμερας (web cam) για τον έλεγχο της απόδοσης του εργαζομένου.
9. Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την προστασία της υγείας και της επαγγελματικής ασφάλειας του τηλεργαζομένου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Ο εργοδότης πληροφορεί τον τηλεργαζόμενο για την πολιτική της επιχείρησης όσον αφορά στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τις προδιαγραφές του χώρου τηλεργασίας, τους κανόνες χρήσης οθονών οπτικής απεικόνισης, τα διαλείμματα, τα οργανωτικά και τεχνικά μέσα της παρ. 9 και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο. Ο τηλεργαζόμενος υποχρεούται να εφαρμόζει τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία και να μην υπερβαίνει το ωράριο εργασίας του. Κατά την παροχή τηλεργασίας από τον τηλεργαζόμενο τεκμαίρεται ότι ο χώρος τηλεργασίας πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές και ότι ο τηλεργαζόμενος τηρεί τους κανόνες περί υγιεινής και ασφάλειας.
10. Ο τηλεργαζόμενος έχει δικαίωμα αποσύνδεσης, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμά του να απέχει πλήρως από την παροχή της εργασίας του και ιδίως να μην επικοινωνεί ψηφιακώς και να μην απαντά σε τηλεφωνήματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία εκτός ωραρίου εργασίας και κατά τη διάρκεια των νόμιμων αδειών του. Απαγορεύεται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος τηλεργαζομένου, επειδή άσκησε το δικαίωμα αποσύνδεσης. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέσα, που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν την αποσύνδεση του τηλεργαζομένου από τα ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας και εργασίας αποτελούν υποχρεωτικούς όρους της σύμβασης εργασίας και συμφωνούνται μεταξύ του εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση ή εκμετάλλευση. Σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας, τα μέσα του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται από τον εργοδότη και γνωστοποιούνται από αυτόν σε όλους τους εργαζόμενους.
11. Το ωράριο τηλεργασίας, καθώς και η αναλογία τηλεργασίας και εργασίας στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, δηλώνονται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
12. Με διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθορίζονται οι ειδικότεροι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της τηλεργασίας, καθώς και τα ελάχιστα τεχνικά και οργανωτικά μέσα που εξασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος αποσύνδεσης, η δήλωση του ωραρίου τηλεργασίας στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», η διαδικασία ελέγχου εκ μέρους της Επιθεώρησης Εργασίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ιδίως ορίζεται η πρόσβαση της Επιθεώρησης Εργασίας και των λοιπών ελεγκτικών αρχών στα μεταδεδομένα και τα δεδομένα της επικοινωνίας της επιχείρησης και του εργαζομένου μέσω ιδιωτικών ή δημόσιων δικτύων τηλεφωνίας ή διαδικτύου και μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων, η οποία είναι απαραίτητη για να ελέγχεται η τήρηση του ωραρίου εργασίας και εν γένει της εργατικής νομοθεσίας κατά την τηλεργασία, με διασφάλιση του επιχειρηματικού απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων.

 • Προτείνεται η παροχή στον εργοδότη της δυνατότητας θέσπισης πολιτικής τηλεργασίας, με την οποία να παρέχεται υπό όρους και προϋποθέσεις η δυνατότητα να εργάζεται κανείς από απόσταση κάποιες ημέρες (σχετική πρόβλεψη έχει ήδη εισαχθεί για τους δημοσίους υπαλλήλους).
  Η παρ. 5 φαίνεται να εννοεί την «συμβατική τηλεγασία» και δη την παροχή εργασίας μόνο από απόσταση. Αρα προτείνεται να γίνει σχετική διευρκίνηση ή και πρόβλεψει για το τι θα γίνει στις λοιπές περιπτώσεις πχ τηλεργασία κάποιες ημέρες ή στο πλαίσιο πολιτικής του εργοδότη.
  Επίσης, μεταξύ των όρων της γνωστοποίησης του ΠΔ 156/1994 (παρ. 5) η υποχρέωση αναγγελίας όρων υγιεινής και ασφάλειας ή αναγγελίας εργατικού ατυχήματος είναι προβληματικές σε περίπτωση τηλεργασίας, ιδίως σε συνδυασμό με την ευθύνη του εργοδότη κατά την παρ. 9. Ο εργοδότης δεν μπορεί να έχει ευθύνη για την παροχή εργασίας σε χώρους που εκ των πραγμάτων δεν ελέγχει.
  Στο σημείο (θ) της ίδιας ως άνω παραγράφου 5 προτείνεται η διατύπωση για τα προσωπικά δεδομένα να είναι ευρύτερη (δηλαδή να απαληφθεί το «του τηλεργαζόμενου»).

 • Κατά την άποψη μας το ρυθμιστικό πλαίσιο για την τηλεργασία είναι πολύ γραφειοκρατικό. Το νομικό και οικονομικό ρίσκο για κάθε επιχείρηση είναι πολύ υψηλό ενώ οι νομοθετικές ρυθμίσεις κατά την γνώμη μας δεν εξυπηρετούν ούτε τους εργαζόμενους που επιθυμούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης.
  Ο εργοδότης δεν δύναται να έχει την αντικειμενική ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας του εργαζόμενου που τηλεργάζεται. Την ευθύνη απόδειξης ότι ο χώρος της οικίας του πληροί τους όρους καταλληλότητας και ασφάλειας οφείλει να την έχει ο εργαζόμενος.
  Προτείνουμε να μην προβλεφθεί η δυνατότητα μονομερούς επιβολής τηλεργασίας σε καμία περίπτωση.
  Τέλος, θα πρέπει να εξειδικευτεί το κόστος για την τηλεργασία ( εξοπλισμός, internet κτλ).

 • 26 Μαΐου 2021, 22:24 | ΘΩΜΑΣ Χ

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν χρηματική αποκατάσταση ειδικά όσον αφορά τη χρήση του οικιακού χώρου, θα είναι υποχρεωτική ή όχι. Επίσης η προθεσμία των 8 ημερών της γνωστοποίησης του εργοδότη, από την έναρξη της τηλεργασίας, θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 15 ημέρες, ώστε να μπορέσει να καλύψει και μεγάλο αριθμό εργαζομένων όπως έγινε πρόσφατα με την πανδημία

 • 26 Μαΐου 2021, 19:44 | Σύλλογος Εργαζομένων Ι.Τ.Ε.

  Μας βρίσκει σύμφωνους η εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων εργασίας με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Ταυτόχρονα όμως είναι επιτακτική η ανάγκη θέσπισης επιπλέον κανόνων που θα αποτρέπει τον εργοδότη να επιβάλει μονομερώς την υποχρεωτική ένταξη στο καθεστώς τηλεργασίας σε κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. Επίσης η αναφορά στο άρθρο ότι θα χρησιμοποιείται κατόπιν συμφωνίας ο εξοπλισμός που διαθέτει στο σπίτι του ο εργαζόμενος θα πρέπει να απαλειφθεί διότι οι εργοδότες τελικά θα μπορούν το επιβάλλουν μονομερώς. Άλλωστε ο κάθε εργαζόμενος δεν μπορεί να διαθέτει στο σπίτι του τον αναγκαίο για κάθε περίπτωση σύνδεσης και εργασίας εξοπλισμό. Ομοίως να προβλεφθεί ρητή διάταξη που θα διασφαλίζεται με νόμο η διατήρηση της βάσης των αποδοχών για όσο χρόνο διαρκεί το καθεστώς τηλεργασίας στο ίδιο επίπεδο που θα ίσχυε αν ο εργαζόμενος συνέχιζε να παρέχει την εργασία του στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

 • Επί του άρθρου 66 (Μέρος IV, Κεφάλαιο Β) του νομοσχεδίου –

  Τηλεργασία:

  Στο άρθρο 66 (με το οποίο τροποποιείται και αντικαθίσταται το σχετικό άρθρο 5 του Ν. 3846/2010) και συγκεκριμένα στην παρ. 3, θα πρέπει (α) να προβλεφθούν και άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εργοδότης θα μπορεί να επιβάλει μονομερώς τηλεργασία (πέραν της προστασίας της δημόσιας υγείας) στο πλαίσιο άσκησης του διευθυντικού δικαιώματός του και ειδικότερα για λόγους προστασίας των εργαζομένων, ιδίως σε περίπτωση που συντρέχει βία και παρενόχληση στους χώρους εργασίας και για περιπτώσεις που είναι αδύνατη ή ιδιαιτέρως δύσκολη ή επικίνδυνη η παροχή εργασίας κάποιου εργαζομένου με φυσική παρουσία και (β) να συμπληρωθεί και να προβλεφθεί ότι ο εργοδότης έχει δικαίωμα να εναντιωθεί και να αρνηθεί αιτιολογημένα την επιβολή τηλεργασίας μονομερώς από τον εργαζόμενο, εφόσον ο εργοδότης δεν έχει τη δυνατότητα να τον απασχολεί με τον τρόπο αυτό, είτε λόγω της φύσης εργασίας του εργαζομένου, είτε για άλλο αντικειμενικό λόγο που καθιστά αδύνατη ή/και επικίνδυνη ή/και εντελώς ασύμφορη την προσήκουσα παροχή της εργασίας του. Συναφώς, να προβλεφθεί ότι για τους ίδιους λόγους ο εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει αιτιολογημένα τη επιβολή τηλεργασίας μονομερώς από τον εργαζόμενο.

 • 26 Μαΐου 2021, 16:11 | Ι.Μ

  Ο εργοδότης δεν δύναται να έχει την αντικειμενική ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας του εργαζόμενου που τηλεργάζεται.

 • 26 Μαΐου 2021, 16:00 | Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ)

  Εν όψει του ότι η τηλεργασία πρόκειται να αποτελέσει διευρυμένη μορφή απασχόλησης θα πρέπει κατά τη διατύπωση της διάταξης του άρθρου 66 και ιδιαίτερα την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 12 και την υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί να υπάρξει μέριμνα όσον αφορά στις ειδικότερες προϋποθέσεις παροχής αυτού του είδους εργασίας και κυρίως τη διασφάλιση της τήρησης τους ώστε ο τρόπος αυτός εργασίας να μην υπολείπεται του έως τώρα συμβατικού.

 • η παράγραφος 3 διορθώνεται ως εξης
  3α) κατ’ εξαίρεση η τηλεργασία επιβάλλεται μονομερώς και υπό την προϋπόθεση οτι είναι εφικτό από την φύση της εργασίας και χωρίς να μεταβάλλεται το αντικείμενο εργασίας του εργαζόμενου.
  3β)να διαγραφεί η λέξη «εργαζόμενο» και να προστεθεί η φράση «από το δικαστήριο κατόπιν προσφυγής του εργαζόμενου».
  4. να διαγραφεί γη φράση «όπως ιδίως» και στην θέση της να γραφεί η φράση «και συγκεκριμένα».
  να διαγραφεί η χρηματική αποκατάσταση της χρήσης του οικιακού χώρου του εργαζόμενου.
  9.η ακόλουθη παράγραφος να διαγραφεί
  «Κατά την παροχή τηλεργασίας από τον τηλεργαζόμενο τεκμαίρεται ότι ο χώρος τηλεργασίας πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές και ότι ο τηλεργαζόμενος τηρεί τους κανόνες περί υγιεινής και ασφάλειας».
  12. η ακόλουθη παράγραφος να διαγραφεί
  «Ιδίως ορίζεται η πρόσβαση της Επιθεώρησης Εργασίας και των λοιπών ελεγκτικών αρχών στα μεταδεδομένα και τα δεδομένα της επικοινωνίας της επιχείρησης και του εργαζομένου μέσω ιδιωτικών ή δημόσιων δικτύων τηλεφωνίας ή διαδικτύου και μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων, η οποία είναι απαραίτητη για να ελέγχεται η τήρηση του ωραρίου εργασίας και εν γένει της εργατικής νομοθεσίας κατά την τηλεργασία, με διασφάλιση του επιχειρηματικού απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων».

 • 26 Μαΐου 2021, 14:09 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  3. Κατ’ εξαίρεση, η τηλεργασία επιβάλλεται μονομερώς και υπο την προϋπόθεση ότι είναι εφικτό από τη φύση της εργασίας και χωρίς να μεταβάλλεται το αντικείμενο απασχόλησης του εργαζόμενου

  β) Από το δικαστήριο κατόπιν προσφυγής του εργαζομένου, σε περίπτωση τεκμηριωμένου κινδύνου υγείας του, ο οποίος δεν προϋπήρχε στο χρόνο πρόσληψης και ο οποίος θα αποφευχθεί αν εργάζεται μέσω τηλεργασίας και όχι στις εγκαταστάσεις του εργοδότη και για όσο χρόνο διαρκεί η ανάγκη αυτή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας καθορίζονται οι παθήσεις, νοσήματα ή αναπηρίες του εργαζομένου που μπορούν να τεκμηριώσουν τον κίνδυνο υγείας της περ. α

  4. Κατά την τηλεργασία, ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος που προκαλείται στον εργαζόμενο από τη μορφή αυτή εργασίας, και συγκεκριμένα το κόστος του εξοπλισμού, εκτός εάν συμφωνηθεί να γίνεται χρήση εξοπλισμού του εργαζομένου, των τηλεπικοινωνιών, της συντήρησης του εξοπλισμού, της αποκατάστασης των βλαβών και κάθε τι άλλο σχετικό, ή περιπτώσεων χρήσης αντίθετα με τις προδιάγραφες. Παρέχει στον εργαζόμενο τεχνική υποστήριξη για την παροχή της εργασίας του και αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τις δαπάνες επισκευής των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεσή της ή να τις αντικαταστήσει σε περίπτωση βλάβης. Η υποχρέωση αυτή αφορά και στις συσκευές που ανήκουν στον εργαζόμενο, εκτός εάν στη σύμβαση ή στη σχέση εργασίας ορίζεται διαφορετικά. Στη σύμβαση ή στη σχέση εργασίας ορίζεται ο τρόπος χρηματικής αποκατάστασης εκ μέρους του εργοδότη του ως άνω κόστους, καθώς και του κόστους, σε μηνιαία βάση. Οι σχετικές δαπάνες δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επιχείρηση και δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος ούτε οφείλονται επί αυτών ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη ή εργαζομένου.
  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται το ελάχιστο ποσό των παρ. 1 έως και 3 και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

  9. Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την προστασία της υγείας και της επαγγελματικής ασφάλειας του τηλεργαζομένου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Ο εργοδότης πληροφορεί τον τηλεργαζόμενο για την πολιτική της επιχείρησης όσον αφορά στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τις προδιαγραφές του χώρου τηλεργασίας, τους κανόνες χρήσης οθονών οπτικής απεικόνισης, τα διαλείμματα, τα οργανωτικά και τεχνικά μέσα της παρ. 9 και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο. Ο τηλεργαζόμενος υποχρεούται να εφαρμόζει τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία και να μην υπερβαίνει το ωράριο εργασίας του.

  12. Με διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθορίζονται οι ειδικότεροι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της τηλεργασίας καθώς και τα ελάχιστα τεχνικά και οργανωτικά μέσα που εξασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος αποσύνδεσης, η δήλωση του ωραρίου τηλεργασίας στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», η διαδικασία [ελέγχου εκ μέρους της Επιθεώρησης Εργασίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • 26 Μαΐου 2021, 14:41 | ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

  Τηλεργασία να μπορεί να αιτηθεί ο Εργαζόμενος, αλλά όχι να την επιβάλλει μονομερώς. Το αίτημα του μπορεί να κριθεί μόνον εφόσον συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά Δημόσιων Νοσοκομείων και εγκρίσεων του Ασφαλιστικού φορέα στον οποίο εντάσσεται. Μπορεί επίσης να επιβληθεί μόνον με Απόφαση Δικαστηρίου, η με απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας.
  Πρέπει να καταργηθεί η διατύπωση για την ευθύνη του Εργοδότη όσον αφορά την προστασία της υγείας και της επαγγελματικής ασφάλειας του τηλεργαζομένου. Πρέπει ρητά να διατυπωθεί η απαλλαγή του Εργοδότη από αυτές τις υποχρεώσεις, καθώς απαιτούν ανεμπόδιστη είσοδο και έλεγχο της οικίας του τηλεργαζόμενου από τα αρμόδια όργανα της Επιχείρησης (Τεχνικός Ασφαλείας, Ιατρός Εργασίας) απροειδοποίητα και σε χρόνο που κατά περίπτωση κρίνεται κατάλληλος μονομερώς από την Επιχείρηση. Τα ίδια ισχύουν και για τον έλεγχο τήρησης συνθηκών υγιεινής στην οικία του τηλεργαζόμενου.

 • 26 Μαΐου 2021, 14:27 | ΣΕΒΕΚ

  Κατά την άποψη μας το ρυθμιστικό πλαίσιο για την τηλεργασία είναι πολύ γραφειοκρατικό. Το νομικό και οικονομικό ρίσκο για κάθε επιχείρηση είναι πολύ υψηλό ενώ οι νομοθετικές ρυθμίσεις κατά την γνώμη μας δεν εξυπηρετούν ούτε τους εργαζόμενους που επιθυμούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης.
  Ο εργοδότης δεν δύναται να έχει την αντικειμενική ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας του εργαζόμενου που τηλεργάζεται. Την ευθύνη απόδειξης ότι ο χώρος της οικίας του πληροί τους όρους καταλληλότητας και ασφάλειας οφείλει να την έχει ο εργαζόμενος.

  Προτείνουμε να μην προβλεφθεί η δυνατότητα μονομερούς επιβολής τηλεργασίας σε καμία περίπτωση.
  Τέλος, θα πρέπει να εξειδικευτεί το κόστος για την τηλεργασία (εξοπλισμός, internet κτλ).

 • Λόγω της πανδημίας η τηλεργασία βοήθησε και τους εργαζόμενους και τους εργοδότες να μπορέσουν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους συνεργασία. Είναι επιτακτική η ανάγκη θέσπισης επιπλέον κανόνων που θα αποτρέπει τον εργοδότη να επιβάλει μονομερώς την υποχρεωτική ένταξη στο καθεστώς τηλεργασίας σε κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. Η αναφορά στο άρθρο ότι θα χρησιμοποιείται κατόπιν συμφωνίας ο εξοπλισμός που διαθέτει στο σπίτι του ο εργαζόμενος θα πρέπει να απαλειφθεί διότι οι εργοδότες τελικά θα το επιβάλουν μονομερώς με στόχο τη μείωση του εργατικού κόστους. Άλλωστε ο κάθε εργαζόμενος δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ώστε να διαθέτει στο σπίτι του τον αναγκαίο για κάθε περίπτωση σύνδεσης και εργασίας εξοπλισμό. Ομοίως να προβλεφθεί ρητή διάταξη που θα διασφαλίζεται με νόμο η διατήρηση της βάσης των αποδοχών για όσο χρόνο διαρκεί το καθεστώς τηλεργασίας στο ίδιο επίπεδο που θα ίσχυε αν ο εργαζόμενος συνέχιζε να παρέχει την εργασία του στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

 • Άρθρο 66
  Α. Ο κλάδος μας ήδη την εφαρμόζει με επιτυχία την τηλεργασία. Όμως, τόσο οι ανάγκες των επιχειρήσεων του κλάδου μας, όσο – και κυρίως- οι ανάγκες των εργαζομένων μας που απασχολούνται σε διοικητικές θέσεις, δεν εξυπηρετούνται με εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία) που έχει συγκεκριμένη περιοδικότητα και είναι εκ των προτέρων προγραμματισμένη. Οι προαναφερθείσες ανάγκες εξυπηρετούνται μέσω σποραδικής και μη σταθερώς επαναλαμβανόμενης τηλεργασίας, όποια χρονική στιγμή αυτή απαιτηθεί. Κατά συνέπεια, έχουμε τη γνώμη πως στο άρθρο 66 του Σχεδίου θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των περιπτώσεων προγραμματισμένης και σταθερά επαναλαμβανόμενης τηλεργασίας, δηλαδή τηλεργασίας που έχει κάποια μορφή μονιμότητας, και περιπτώσεων σποραδικής, έκτακτης, απρογραμμάτιστης και μη σταθερά επαναλαμβανόμενης τηλεργασίας, όταν οι ανάγκες μιας επιχείρησης ή ενός εργαζομένου το απαιτήσουν. Στη δεύτερη, λοιπόν, περίπτωση (περίπτωση σποραδικής τηλεργασίας), δεδομένης της ουσιώδους διαφοράς της από την πρώτη (περίπτωση τηλεργασίας με κάποια σταθερότητα), θα πρέπει, αφενός, να προβλεφθούν πιο ευέλικτοι τρόποι συμφωνίας για εξ αποστάσεως εργασία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου και, αφετέρου, να υπάρξουν διαφορετικές προβλέψεις αναφορικά με την υποχρέωση του εργοδότη να καλύψει τα κόστη που προκαλεί η συγκεκριμένη μορφή τηλεργασίας στον εργαζόμενο (τα οποία δεν έχουν καμία σχέση και είναι πολύ μικρότερα ή και ανύπαρκτα, σε σχέση με τα αντίστοιχα κόστη στην περίπτωση που η τηλεργασία παρέχεται σταθερά και μόνιμα).

 • 25 Μαΐου 2021, 23:49 | Άγγελος Αθηναίου

  Θετική η νομοθετική πρωτοβουλία για τη ρύθμιση του θεσμού της τηλεργασίας. Όμως αν και φαντάζει σαφές ότι αφού δεν γίνεται αναφορά σε γεωγραφικούς περιορισμούς (πχ μόνο στην Ελληνική επικράτεια), ως προς τον τόπο παροχής υπηρεσιών του εργαζόμενού μέσω τηλεργασίας, πιστεύω πως θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα του εργαζομένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του από οποιοδήποτε χώρο και μέρος αυτός επιθυμεί, όπου θα πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται εν γένει για τη τηλεργασία ( οι οποίες καλύπτουν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, σύνδεσης στο διαδίκτυο κλπ.), χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς ώστε να εξυπηρετούν ταυτόχρονα και τις προσωπικές ανάγκες του εργαζόμενου. Σε περίπτωση που αυτό δε προβλεφθεί ρητά, ενδέχεται να δημιουργηθεί σύγχυση και αμφιβολία ανάμεσα στα δύο μέρη και αυτό να λειτουργήσει αρνητικά στις όποιες θετικές επιπτώσεις θέλει να προβλέψει το παρόν νομοσχέδιο για την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής του εργαζομένου.

 • 25 Μαΐου 2021, 14:31 | Αναστασία Πανοπούλου

  Στο άρθρο ίσως θα πρέπει να προβλεφθεί ότι σε περίπτωση αδυναμίας παροχής τηλεργασίας λόγω τεχνικών προβλημάτων (πχ διακοπή παροχής ίντερνετ, υπαιτιότητι του τηλεπικοινωνιακού παρόχου και όχι του εργαζομένου), ακόμη και αν ο εργαζόμενος έχει δηλώσει ότι χρησιμοποιεί το δικό του παροχέα και όχι σύνδεση που του παρέχει ο εργοδότης, δεν υπάρχει περικοπή ημερομισθίου. Πρόκειται για πάγια πρακτική πχ. στην Teleperformance.
  Μπορεί να προβλεφθεί υποχρέωση παροχής εργασίας στην εταιρεία και όχι τηλε-, αν αυτό είναι εφικτό, αλλά πάντως όχι περικοπές χωρίς να φταίει ο εργαζόμενος.

 • 25 Μαΐου 2021, 11:10 | Κατερίνα

  να διευκρινηστεί ότι εφαρμόζεται και σε άλλες μορφές εργασίας πχ έμμισθη εντολή

 • VΙΙ. Άρθρo 66

  Γενική Παρατήρηση

  Ως κλάδος, είμαστε σύμφωνοι τόσο με τις αναλυτικές προβλέψεις για το καθεστώς της τηλεργασίας, όσο και με την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αναγνωρίζοντας πως οι συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

  Όμως, δεδομένου πως η εξειδίκευση και η πρόβλεψη των λεπτομερειών των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στα άρθρα 66 και 74 του Σ. Ν. θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, θα θέλαμε να επισημάνουμε και θα επιθυμούσαμε να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη, τόσο κατά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων διατάξεων του Σ.Ν. όσο και κατά την σύνταξη των υπουργικών αποφάσεων το εξής:

  Κατά την απασχόληση του εργαζόμενου εξ αποστάσεως, δηλαδή με καθεστώς τηλεργασίας, καθώς και στην περίπτωση εργαζομένων που, λόγω της φύσης της εργασίας τους, δεν εργάζονται στις εγκαταστάσεις του εργοδότη (οδηγοί, ιατρικοί επισκέπτες, περιοδεύοντες πωλητές, επιθεωρητές πωλήσεων κ.ο.κ.), είναι ιδιαιτέρως δυσχερής ο έλεγχος από τον τελευταίο, του εάν και κατά πόσον ο εργαζόμενος τηρεί το συμφωνηθέντα χρόνο εργασίας, προσφέροντας ενεργά την εργασιακή του δύναμη, εντός του χρόνου αυτού.

  Βεβαίως, οι εργασιακές σχέσεις, ιδίως στον κλάδο μας, ανέκαθεν στηρίζονταν στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και την καλή πίστη. Όμως, εκ του γεγονότος αυτού, δεν πρέπει να μην ληφθεί υπόψη πως, κατά την απασχόληση μακριά από τον έλεγχο του εργοδότη (είτε λόγω τηλεργασίας, είτε λόγω εργασιακών ειδικοτήτων που απαιτούν μετακίνηση του εργαζόμενου και εργασία του εκτός εργοδοτικής επιχείρησης), δημιουργούνται οι προϋποθέσεις παραβάσεων του συμφωνηθέντος χρόνου εργασίας από τον εργαζόμενο, υπό την έννοια της μη τήρησης του ωραρίου εργασίας του.

  Κατά συνέπεια, τόσο κατά την ολοκλήρωση των διατάξεων των άρθρων 66 & 74 του Σ.Ν., όσο και κατά την σύνταξη των υπουργικών αποφάσεων που θα ρυθμίζουν τους όρους και τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων αυτών, θα πρέπει να προβλεφθούν ιδιαίτερες ασφαλιστικές δικλείδες, προκειμένου, όσο καθίσταται δυνατόν, να μειωθεί ο κίνδυνος μη τήρησης, λανθασμένης καταχώρησης και δήλωσης ή/και μη δήλωσης του ωραρίου εργασίας από τους εργαζομένους που εντάσσονται στις δύο αυτές προαναφερθείσες κατηγορίες.

 • 24 Μαΐου 2021, 14:03 | Κατερίνα Μ.

  Στο τέλος της παρ. 4 αναφέρεται:
  «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται το ελάχιστο ποσό των παρ. 1 έως και 3 και κάθε σχετική λεπτομέρεια».

  Μήπως η σωστή αναφορά εδώ είναι στην παρ. 4 και αφορά στο ποσό δαπανών για την τελεργασία;
  Σε κάθε περίπτωση θα ήταν καλό ενδεχομένως να προβλεφθεί ένα κατώτερο όριο αποζημίωσης/ποσό ανά ημέρα ιδίως για το κόστος χρήσης της οικίας και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καθώς θεωρώ είναι εξαιρετικά δυσχερές ένα σύστημα υπολογισμού ανά εργαζόμενο.

 • 23 Μαΐου 2021, 10:28 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Εκτός των λόγων υγειας , η τηλεργασία θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη όταν την αιτηθει ο υπάλληλος και στις παρακάτω περιπτώσεις:
  – Για λόγους υγείας συγγενών πρωτου βαθμού που απαιτούν την παραμονή του εργαζόμενου στο σπίτι για την φροντίδα του ασθενούς.
  – Για γονείς ανήλικων παιδιών μέχρι την ηλικία των 12 ετών.
  – Για εργαζόμενους που διαμένουν μακριά από τον τόπο εργασίας τους (όταν π.χ ο χρόνος μετάβασης από και προς την εργασία υπερβαίνει τις 2 ώρες)

  Επίσης η τηλεργασία (οταν συνάδει με τη φύση της εργασιας) θα πρέπει να ειναι υποχρεωτική για τον εργοδότη όταν το ζητήσει το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο ή το 25 % των εργαζομένων , για επιχειρησεις που απασχολούν άνω των 50 υπαλληλων.
  Η τηλεργασία πρέπει να συνδέεται με μοντέλα αξιολόγησης ,όχι του χρόνου εργασίας (συμπλήρωση του ωραρίου), αλλά διεκπεραίωσης της ανατεθείσας εργασιας. Με αυτό τον τρόπο κινητροδοτείται ο εργαζόμενος να αυξήσει τον ρυθμό εργασιας του παράγοντας ακόμα ποιοτικοτερο και περισσότερο έργο με αντάλλαγμα εξοικονόμηση χρόνου προς όφελος της προσωπικής του ζωής.
  Τέλος οι πόροι που χρησιμοποιούνται για την τηλεργασία θα πρέπει να είναι δηλωμένοι και σαφώς διαχωρισμένοι απο εκεινους που χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος για την προσωπική του ζωή.

 • 21 Μαΐου 2021, 12:04 | Katerina

  Εδάφιο 9: Κατά την παροχή τηλεργασίας από τον τηλεργαζόμενο τεκμαίρεται ότι ο χώρος τηλεργασίας πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές και ότι ο τηλεργαζόμενος τηρεί τους κανόνες περί υγιεινής και ασφάλειας.
  – Από ποιον τεκμαίρεται?
  – Επίσης, τι θεωρείται εργατικό ατύχημα και τι όχι?
  – Για εταιρεία μεγαλύτερη των 50 ατόμων, τι προβλέπει ο νόμος για γιατρό εργασίας και δημιουργία ιατρικού φακέλου για όσους εργάζονται απομακρυσμένα και η μόνιμη βάση τους (οικεία) είναι εκτός του νομού στον οποίο εδρεύει η εταιρεία / υποκατάστημα?

 • 20 Μαΐου 2021, 13:11 | Νικόλαος Παναγιώτης Καρακούλης

  Διαβάζοντας το εδαφιο 3, δεν θα πρεπει η τηλε-εργασια να συνδεεται αποκλειστικα με την υγεια και με τους κινδυνους επιδεινωσης αυτης.

  Σε εκτακτα υγειονομικα περιστατικα οπως η πανδημια, σαφως. Σε ατομα με πασης φυσης αναπηρια που εχουν κριθει απο ΚΕΠΑ ή υπαρχει Αποφαση Διευθυντη Ασφαλιστικου Φορέα (Δεν θα πρεπει να το ξεχναμε και θα πρεπει να συμπεριληφθει) επίσης σαφως.

  Αλλα αποτελεί και δικαωμα του εργαζομενου να ζητησει να τηλε-εργαζεται μόνιμα αν θελουμε πραγματικα με αυτο το νομοσχεδιο να φερουμε πραγματικη αλλαγη, ή θελουμε να φανουμε καινοτομοι προσκολλημένοι δε, σε αγκυλωσεις του παρελθοντος.

  Αποτελει μια πραγματικοτητα η τηλε-εργασια. Ειναι νεα μορφη εργασιας στην Ελλαδα αλλα οχι και τοσο στο εξωτερικο και δη σε μεγαλες εταιρείες και θα πρεπει να ρυθμιστει ορθά.

  Δικαιωμα στην πληρη και μονιμη τηλε-εργασια.

 • 20 Μαΐου 2021, 12:26 | Νίκος

  Δεν θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά αυστηρά καθορισμένο ωράριο και διάρκεια εργασίας στην τηλεργασία. Σημασία έχει να «βγαίνει» η δουλειά και μόνο αυτό. Το ποιες μέρες, ποιες ώρες και πόσες ώρες θα εργαστεί ο υπάλληλος για να φέρει σε πέρας ένα συγκεκριμένο έργο, θα πρέπει να μπορεί να είναι υποκειμενικό και να αφορά μόνο τον ίδιο. Όλα αυτά βέβαια πάντα με κοινή συμφωνία εργοδότη-εργαζόμενου.

 • 18 Μαΐου 2021, 11:47 | Iωαννα

  Ως προς την περ. β της παρ. 3 του άρθρου 66:
  Η τηλεργασία θα έπρεπε να επιβάλλεται μονομερώς και για αλλους λόγους σημαντικούς, πέραν από «περιπτώσεις τεκμηριωμένου κινδύνου υγείας»

  1) Πέρα και μετά την πανδημία, υπάρχουν οικογένειες που οι σύζυγοι εργάζονται σε διαφορετικές πόλεις και υπάρχει αδήριτη ανάγκη υποστήριξης της ευελιξίας στην παροχη της εργασίας, συνεπώς σε περίπτωση που ο πυρήνας της οικογένειας είναι διασπασμένος λόγω απασχόλησης των συζύγων σε διαφορετικές πόλεις, νομούς κτλ, θα έπρεπε ο εργοδότης να είναι υποχρεωμένος να δέχεται πρόταση για τηλεργασία.

  2)Η συμφωνία εργαζομένου-εργοδότη για τηλεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνον αναφορά στη δυνατότητα τηλεργασίας σε γενικές γραμμές, ενώ οι λεπτομέρειες για πόσες ημέρες/ώρες να αποτελεί ευέλικτη συνεννόηση με εργαζόμενο και εργοδότη, καθώς είναι αδύνατον εκ των προτέρων να γνωρίζουν τα μέρη πότε και με ποιό τρόπο θα παρέχεται η εργασία. Το νόημα είναι η ΕΥΕΛΙΞΙΑ.

  3) Μπορεί να μην υπάρχει αναλογία τηλεργασίας και εργασίας στις εγκαταστάσεις, αλλά βάσει της γενικής δυνατότητας που θα παράσχεται μέσω ρήτρας (γενικής) στη σύμβαση εργασίας, τα μέρη να κρίνουν, στην πορεία του χρόνου, ότι η πλήρης τηλεργασία καλύπτει τις απαιτήσεις της δουλειάς. Σε ξένες εταιρείες η μόνη αναφορά για τηλεργασία είναι «home based» και κατά τα λοιπά αν χρειαστεί, ο εργαζόμενος πηγαίνει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας αν ζητηθεί.

 • 18 Μαΐου 2021, 11:43 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΝΤΑΖΗ

  Σχετικά με την τηλεργασία γιατί υπάρχει ο περιορισμός της έκτακτης ανάγκης και ο συσχετισμός με την υγεία; Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες μιλούν για την ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής, για την ανάγκη ρύθμισης των ωραρίων έτσι που να διευκολύνουν εργαζόμενους/ες και εργοδότες/τριες.
  Πουθενά δεν έχει αποδειχθεί πως η τηλεργασία μειώνει την παραγωγικότητα. Γιατί να έχει μόνο αναγκαστική μορφή όταν προκύπτουν ειδικές συνθήκες; Χιλιάδες οργανισμοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν αυτή την μορφή εργασίας με επιτυχία.
  Επίσης, η επιδότηση εξοπλισμού και αποζημίωσης για την τηλεργασία είναι πάγια πρακτική στις επιχειρήσεις που την εφαρμόζουν, ακόμα και κάποιες στην Ελλάδα.
  Ας εξυγχρονιστούμε ως προς μία κατεύθυνση πραγματικής ανάπτυξης και όχι προς αυτή των αναγκαστικών λύσεων λόγω ανωτέρας βίας.

  Ευχαριστώ.

 • 17 Μαΐου 2021, 19:30 | Ηλίας Κ,

  Δεν θα πρέπει να αναφέρεται στο άρθρο ότι θα γίνεται συμφωνία με τον εργαζόμενο για τη χρήση του δικού του εξοπλισμού, γιατί στο τέλος οι εργοδότες αυτό θα κάνουν, θα υποχρεώσουν τον κάθε εργαζόμενο να συμφωνεί στη χρήση των δικών του μέσων για την παροχή τηλεργασίας.
  Επίσης, είναι αδύνατο να ελεγχθεί μετά το πόσο χρησιμοποίησε τα δικά του μέσα (Υπολογιστής-ιντερνετ κλπ) ο εργαζόμενος για την εργασία του και πόσο για προσωπική του χρήση.
  Αν οι εργοδότες θέλουν να καθιερώσουν στις επιχειρήσεις τους και τέτοια μορφή εργασίας, να υποχρεούνται σε χορήγηση εξοπλισμού (Η/Υ), αλλά και σε παροχή μέσων δικτύωσης με (κάρτες sim (mobile internet) ή με χορήγηση κινητών τηλεφώνων με κατάλληλα προγράμματα για data) προς τους εργαζόμενους τους.

 • 17 Μαΐου 2021, 10:08 | Αγησίλαος Κουλόπουλος

  Η τηλεργασία θα πρέπει να εναπόκειται στην ελεύθερη βούληση του εργαζομένου, και να μην μπορεί να επιβληθεί «υποχρεωτικά» από τον εργοδότη. Πολλοί εργοδότες με σκοπό την μείωση του λειτουργικού τους κόστους, θα «επιβάλλουν» την τηλεργασία στο προσωπικό τους, χωρίς να καλύπτουν τα επιπλέον κόστη που θα δημιουργηθούν από την εργασία στο σπίτι.
  Θα πρέπει τα καλυπτόμενα κόστη να είναι ρητώς διατυπωμένα ώστε να μην υπάρχει χώρος για παρερμηνείες. Επίσης, πώς θα πληρώνεται από τον εργοδότη το κόστος αυτό (με τι φορολογικά παραστατικά θα αποδεικνύεται)?

 • 16 Μαΐου 2021, 14:11 | mimi

  στο εδάφιο 4 σχετικά με το κόστος των τηλεπικοινωνιών και του εξοπλισμού που αναλαμβάνει ο εργοδότης, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και να είναι υποχρεωτικό, ότι η σύνδεση στο διαδίκτυο και γενικά ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται για την εργασία θα πρέπει να παρέχεται από τον εργοδότη και η σύνδεση να είναι ξεχωριστή από την οικιακή σύνδεση που έχει ο εργαζόμενος.
  Γιατί αν η οικιακή σύνδεση είναι η ίδια με αυτή της εργασίες, τότε θα υπάρξουν φαινόμενα όπου θα ζητούνται από τον εργαζόμενο προσωπικά στοιχεία όπως λογαριασμοί τηλεφώνου, θα γίνονται διαπραγματεύσεις για το ύψος της αποζημίωσης του διαδικτύου (ότι για την την εργασία η οικιακή σύνδεση χρησιμοποιείται μόνο 8 ώρες) και πολλά τέτοια φαινόμενα.
  Γι’αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο διαχωρισμός του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για την εργασία σε σχέση με αυτά που υπάρχουν για την οικιακή χρήση.
  Η διαφοροποίηση της εργασίας και της προσωπικής ζωής θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος γιατί στην τελική πως θα εφαρμοστεί το εδάφιο 12 για τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας που θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα δεδομένα;
  Σε περιπτώσεις που για την εργασία θα χρησιμοποιείται η οικιακή σύνδεση και ο οικιακός υπολογιστής του εργαζόμενου, ο εργαζόμενος θα υποχρεωθεί να δώσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα;

 • 16 Μαΐου 2021, 13:25 | mimi

  -στο εδάφιο 4 «όπως ιδίως το κόστος του εξοπλισμού, εκτός εάν συμφωνηθεί να γίνεται χρήση εξοπλισμού του εργαζομένου».
  Γιατί θα πρέπει να επιτρέπεται να γίνει χρήση του εξοπλισμού του εργαζόμενου; Ο εργαζόμενος δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ώστε να εργάζεται με δικό του εξοπλισμό και να παρέχει την δική του σύνδεση στο διαδίκτυο κλπ. Στον εξοπλισμό που θα πρέπει να προβλεφθεί να παρέχεται, δεν πρέπει να παρέχεται και κάποιο γραφείο ή καρέκλα; Είναι αυτονόητο πως ο καθένας σπίτι του έχει τις συνθήκες που μπορεί να έχει ένα γραφείο;
  -Στο εδάφιο 4 «Στη σύμβαση ή στη σχέση εργασίας ορίζεται ο τρόπος χρηματικής αποκατάστασης εκ μέρους του εργοδότη του ως άνω κόστους, καθώς και του κόστους, σε μηνιαία βάση, της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας του εργαζομένου».
  Σε αυτό το σημείο δεν πρέπει να προβλεφθεί κάποια ελάχιστη αποζημίωση με βάση την τιμή ζώνης και τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα που είναι υποχρεωτικά για να εργαστεί κάποιος άνθρωπος συμπεριλαμβανομένου το κόστος ηλεκτρικού και το κόστος καθαρισμού.
  -Σε συνέχεια του εδαφίου 4 στο εδάφιο 5 «Η ανάλυση του πρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύνεται περιοδικώς ο τηλεργαζόμενος από την τηλεργασία, ιδίως το κόστος τηλεπικοινωνιών, του εξοπλισμού και της συντήρησής του.», δεν αναφέρει επισημαίνει πως στο κόστος θα πρέπει να αναφέρεται και το κόστος της χρήσης του οικισμού χώρου.

 • 16 Μαΐου 2021, 12:31 | Νικόλαος Παναγιώτης Καρακούλης

  Θα πρεπει επισης να συνδυάζεται κατα επιλογη του εργαζομένου με την 4ημερη 10ωρη απασχόληση με ταυτόχρονη 3ημερη ανάπαυση.

 • 16 Μαΐου 2021, 12:52 | Νικόλαος Παναγιώτης Καρακούλης

  Στο εδάφιο 6, να γίνει επισήμανση ότι ο εργαζόμενος, μπορεί να απορρίψει συνδυασμό τηλε-εργασίας και εκ περιτροπής εργασίας δια ζώσης, εφόσον το σύνολο της εργασίας του, μπορεί να διεκπαιρεωθεί δια της τηλε-εργασίας.

  Να παρέχεται η δυνατότητα πλήρους και μόνιμης τηλε-εργασίας εφόσον ειναι εφικτό, χωρίς αγκυλώσεις προισταμένων που θεωρούν ότι είναι απαραίτητο κάποιος να διακοπτει την τηλε-εργασια για δια ζωσης εργασία, χωρίς ουσιαστικά καμία διαφορά στην επιτέλεση των καθηκόντων. Αντι αυτού, θα γίνεται άσκοπη μετακίνηση και απώλεια ωρών, που θα μπορούσαν να ωφελήσουν την ενδυναμωση του θεσμού της οικογενείας.

  Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για τα άτομα με πάσης φύσης αναπηρία, που θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν την πλήρη και μόνιμη τηλε-εργασία καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και εργασίας τους, όπως ο περιορισμός μετακινήσεων, περιβάλλον πιο οικείο και πολλές φορές ειδικά διαμορφωμένο στις ανάγκες τους.

 • 16 Μαΐου 2021, 12:32 | Νικόλαος Παναγιώτης Καρακούλης

  Στο εδαφιο 4 αναφερεται, η καλυψη κοστους εξοπλισμου και τηλεπικοινωνιων αλλα δεν αναφερεται η καλυψη του κοστους του ηλεκτρικου ρευματος που δαπανειται, αντιστοιχα για υδρευση/αποχετευση και της χρησιμοποιησης του ιδιου του χωρου ως γραφειο.

  Θα πρεπει να γινει αναφορα και σε αυτα καθως και να προβλεφθει μηνιαιο επιδομα για αυτο με στοχο την καλυψη των εξοδων αυτων. Για παραδειγμα θα μπορουσε να προβλεφθει ημερησια αποζημιωση 7 ευρω για την χρηση των παραπανω με ετησια αναπροσαρμογη.

 • 16 Μαΐου 2021, 11:24 | Νικόλαος Παναγιώτης Καρακούλης

  Στο εδαφιο 3 «Κατ’ εξαίρεση, η τηλεργασία επιβάλλεται μονομερώς:»

  Ατομα με αναπηρια μπορουν να ζητησουν την μονιμη εργασια μεσω τηλε-εργασιας χωρις να τεκκμηριώνεται απαραίτητα ότι η δια ζωσης εργασία, επιδεινώνει την κατάσταση τους. Τίθεται θέμα διευκόλυνσης και περιορισμού μετακινήσεων που συνδράμει σε μια ομαλότερη διευθετηση των καθηκοντων.

 • 16 Μαΐου 2021, 11:30 | Νικόλαος Παναγιώτης Καρακούλης

  Στο άρθρο 11 αναφέρετε το κάτωθι

  «Το ωράριο τηλεργασίας, καθώς και η αναλογία τηλεργασίας και εργασίας στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, δηλώνονται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».»

  Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα πλήρους μόνιμης τηλε-εργασίας χωρίς απαραίτητα να πρέπει να υπάρχει αναλογία τηλε-εργασίας και δια ζωσης εργασίας.