Άρθρο 41 Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία

Οι γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, που εργάζονται σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα και έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία, έχουν το αυτοτελές δικαίωμα για κάθε παιδί, να ζητήσουν τη μείωση του ωραρίου εργασίας τους κατά μία ώρα την ημέρα, με ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

 • Προτείνουμε να υπάρχει δυνατότητα μειωμένου ωραρίου για τους έχοντες αναπηρία 67% και άνω και στον ιδιωτικό τομέα, όπως ισχύει για το δημόσιο τομέα. Είναι κοινή γνώση οι ανισότητες αναφορικά με τις άδειες λόγω ασθενείας που υπάρχουν ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Στο παρόν νομοσχέδιο υπάρχει ευκαιρία να γίνει μία άμβλυνση της διαφορετικής αυτής αντιμετώπισης. Τόσο ως προς το μειωμένο ωράριο, όσο και ως προς τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών και των αδειών ασθενείας (π.χ. άρθρο 50 παρ. 2 και 4 του Υπαλληλικού Κώδικα που αντίστοιχα προβλέπονται για τους δημοσίους υπαλλήλους).

  Ευγενία Φωτοπούλου
  ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ

 • 26 Μαΐου 2021, 22:54 | Αριάδνη Μαγουλά

  Στο παρόν νομοσχέδιο να αποδοθεί η ΤΡΙΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΙΣΟΒΙΑ.

 • 26 Μαΐου 2021, 22:20 | ΑΝΘΗ ΠΕΦΑΝΗ

  Περιμένουμε ο Υπουργός Εργασίας να δώσει λύση και να αποδώσει την ΤΡΙΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΙΣΟΒΙΑ στο παρόν νομοσχέδιο.

 • 26 Μαΐου 2021, 19:17 | Σύλλογος Εργαζομένων Ι.Τ.Ε.

  Προτείνουμε να δίδεται άδεια μετ’ αποδοχών κατ’ ελάχιστο για 4 ημέρες και η υπόλοιπη άδεια λόγω ασθενείας τέκνου να είναι άνευ αποδοχών.

 • 26 Μαΐου 2021, 19:34 | Σύλλογος Εργαζομένων Ι.Τ.Ε.

  Προτείνουμε το συγκεκριμένο άρθρο να επεκταθεί και σε επιχειρήσεις που απασχολούν και λιγότερα από 50 άτομα έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι με ανάπηρο τέκνο να έχουν το δικαίωμα του μειωμένου ωραρίου.

 • Θεωρούμε ότι κατά την άποψη του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΣΧΟΤΝΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ στο άρθρο 41 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εξής προς το δικαιότερο και πρακτικότερο αλλαγές : α. «… που απασχολεί τουλάχιστον 50 άτομα». Ο αριθμός των απασχολουμένων να περιοριστεί στα 30 άτομα». Είναι γνωστό ότι η συντριπτική πλειοψηφία αντίστοιχων επιχειρήσεων στην Ελλάδα ανήκουν στις λεγόμενες «μικρομεσαίες» απασχολούν δηλαδή σε μέγιστο ποσοστό λιγότερα των 50 ατόμων, αποκλείοντας μεγάλο αριθμό έτσι γονέων και κηδεμόνων ΑΜΕΑ.
  β. Μετά τον όρο «άτομα» προτείνουμε τη διευκρίνιση «ανεξαρτήτως της μορφής ή της διάρκειας της σχέσης εργασίας» ώστε να καλυφθούν πάντες οι ενδιαφερόμενοι χωρίς διακρίσεις ή αποκλεισμούς μεταξύ των ενδιαφερομένων.
  γ. Ζητούμε να απαλειφθεί στο τέλος της παραγράφου η φράση «με ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους» και να αντικατασταθεί με τη φράση «δίχως μείωση των αποδοχών». Χάριν ίσης αντιμετώπισης και με βάση την αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης, θα πρέπει η αντιμετώπιση με τους εργαζομένους γονείς και κηδεμόνες του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα να είναι η αυτή.

 • 26 Μαΐου 2021, 15:08 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ)

  Κοινή παρατήρηση για τα άρθρα 24-53, πλην του Άρθρου 28:

  Στα άρθρα από 24 έως 53 (πλην του Αρ. 28), τα οποία ρυθμίζουν θέματα ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε οι άδειες μικράς διαρκείας αθροιζόμενες να μην υπερβαίνουν μια οροφή ευλόγου χρονικού διαστήματος. Αυτός ο καθορισμός της οροφής θα πρέπει να αναφερθεί σε ξεχωριστό νέο άρθρο.

 • Επί των ρυθμίσεων / προϋποθέσεων της πρόσβασης στη διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου από γονείς που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, υπογραμμίζουμε πως τόσο το προβλεπόμενο μέγεθος της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης από πλευράς απασχολούμενου προσωπικού, όσο και η πρόβλεψη ανάλογης περικοπής των αποδοχών τους, επί της ουσίας, αντιτείνουν, εξασθενούν ή/και ακυρώνουν το πνεύμα και τη βούληση του νομοθέτη να στηρίξει τις οικογένειες που έχουν ουσιαστική ανάγκη της διευκόλυνσης αυτής για να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες υποστήριξης της αναπηρίας των μελών τους, σε συνδυασμό με την οικονομική ευαλωτότητα που αυτή συνεπιφέρει.

  Προτείνεται, κατ’ επέκταση, η αναδιατύπωση του άρθρου, ως ακολούθως:
  «Οι εργαζόμενοι/ες γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, ατόμων με νοητική, ψυχική, σωματική ή αισθητηριακή αναπηρία, έχουν το αυτοτελές δικαίωμα, για κάθε παιδί, να ζητήσουν, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους, τη μείωση του ωραρίου εργασίας τους κατά μία (1) ώρα την ημέρα».

 • Να αναδιατυπωθεί το άρθρο, ως ακολούθως:
  «Οι εργαζόμενοι που είναι γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, ατόμων με νοητική, ψυχική, σωματική ή αισθητηριακή αναπηρία, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη μείωση του ωραρίου εργασίας τους κατά μία ώρα την ημέρα, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους.»
  Αιτιολόγηση: Προτείνεται η εφαρμογή της ρύθμισης χωρίς περικοπή των αποδοχών τους, όπως ισχύει και στο δημόσιο τομέα, για λόγους ισότητας και ισονομίας.

 • Θα προτείναμε να χρησιμοποιηθούν οι όροι νοητική και κινητική αναπηρία αντί του πνευματική και σωματική αναπηρία.
  Επίσης θα συμφωνήσουμε ότι θα μπορούσε να αφορά τους φροντιστές και όχι μόνο τους γονείς πχ και τα αδέλφια που διαμένουν στην ίδια οικία.

 • Στην θέση «οι γονείς» να είναι «οι Φροντιστες»….
  Διόρθωση επίσης:….. πνευματική —> νοητική
  σωματική —> κινητική

 • 24 Μαΐου 2021, 04:25 | Κ.Αβούρη

  Το ίδιο δικαίωμα- επιλογή και για τους ΑμεΑ εργαζόμενους, για όσους έχουν συζύγους και γενικά εξαρτώμενα μέλη με αναπηρίες αδέλφια, γονείς κ.λπ, διαφορετικά η διάκριση προκύπτει ήδη για εμάς από τη συγκεκριμένη διάταξη. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ακόμη μια διάκριση υπέρ των ΑμεΑ εργαζομένων στο δημόσιο οι οποίοι απολαμβάνουν περισσότερων δικαιωμάτων από αυτών του ιδιωτικού τομέα.Λες και ο εργαζόμενος ΑμεΑ του δημοσίου που τυγχάνει να έχει το ίδιο πρόβλημα αναπηρίας με αυτό του εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα είναι πιο πολύ ΑμεΑ! Τα ίδια δικαιώματα για όλους τους ΑμεΑ εργαζόμενους, παντού, με ρυθμίσεις που θα επιβραβεύουν τον ιδιώτη εργοδότη οχι μόνο για την πρόσληψη αλλά και για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας των ΑμεΑ εργαζομένων.

 • 24 Μαΐου 2021, 03:03 | Κ.Αβούρη

  Το ίδιο δικαίωμα- επιλογή και για τους ΑμεΑ εργαζόμενους, για όσους έχουν συζύγους και γενικά εξαρτώμενα μέλη με αναπηρίες αδέλφια, γονείς κ.λπ, διαφορετικά η διάκριση προκύπτει ήδη για εμάς από τη συγκεκριμένη διάταξη. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ακόμη μια διάκριση υπέρ των ΑμεΑ εργαζομένων στο δημόσιο οι οποίοι απολαμβάνουν περισσότερων δικαιωμάτων από αυτών του ιδιωτικού τομέα.Λες και ο εργαζόμενος ΑμεΑ του δημοσίου που τυχαίνει να έχει το ίδιο πρόβλημα υγείας με αυτό του εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα είναι πιο πολύ ΑμεΑ! Τα ίδια δικαιώματα για όλους τους ΑμεΑ εργαζόμενους, παντού, με ρυθμίσεις που θα επιβραβεύουν τον εργοδότη για την πρόσληψη αλλά και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας των ΑμεΑ εργαζομένων.

 • 17 Μαΐου 2021, 20:01 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Στις περιπτώσεις αυτές, επίσης, θα πρέπει να δίνεται το δικαίωμα στον εργαζόμενο για τηλεργασία η οποία θα είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη , για επιχειρήσεις που απασχολούν ανω των 50 ατόμων.
  Η μείωση των αποδοχών διευρύνει την διάχυτη εντύπωση του «τζάμπα μάγκα» που αφήνει το παρόν σχέδιο νόμου, αφού ο νομοθέτης ουσιαστικά φέρεται να προσπαθεί να αυξήσει το καθεστώς της κοινωνικής πρόνοιας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες φορτώνοντας όμως το κόστος της πολιτικής του επιλογής στις ίδιες αυτες ευάλωτες ομάδες.

 • 16 Μαΐου 2021, 21:45 | Τσιμπίδης Παναγιώτης

  – Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 (Α΄263),

  – Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.2880/2001 στην (β) κατηγορία εμπίπτουν και οι υπάλληλοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες, καθώς και ανάδοχοι γονείς ατόμου με ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή,

  – σύμφωνα με την αριθμ.268/2012 Γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

  – Ακολούθως, γίνεται αποδεκτό ότι η κατά τα ανωτέρω διευκόλυνση του μειωμένου κατά μία (1) ώρα την ημέρα ωραρίου εργασίας, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, συνιστά αυτοτελές δικαίωμα των υπαλλήλων που καλύπτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, το οποίο δεν απονέμεται μόνο σε όσους από αυτούς εργάζονται με το γενικώς ισχύον ωράριο εργασίας, αλλά δίδεται σωρευτικά και σε όσους ήδη απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου, το οποίο θεσπίζεται από άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν τις εργασιακές τους συνθήκες.

  – ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΛΟΓΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ !!!! – ΤΟ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΕ;

 • 16 Μαΐου 2021, 11:38 | Νικόλαος Παναγιώτης Καρακούλης

  Για την προστασία των γονέων με αναπηρα τεκνα αλλα και των ιδιων των τεκνων δεν νοειται να γινεται περικοπη αποδοχων για μειωμενη (μια ωρα) εργασιας. Αντιτιθεται το σχεδιο νομου στην ηθικη και στην προστασια των ευπαθων ομαδων και ειναι απαραδεκτη η διατυπωση του.

  Επισης θα πρεπει να ισχυει και για ατεκνους με αναπηρια, συζυγο με αναπηρια και γενικα με υπαρξη μελους με αναπηρια.

 • 15 Μαΐου 2021, 20:17 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΑΛΒΕΡΑ

  Μειωμένο ωράριο όχι μόνο για ανάπηρα τέκνα αλλα για οικογένειες άτεκνες με με σύζυγο με βαρια αναπηρία.