Άρθρο 99 Μεταβατικές – Καταργούμενες Διατάξεις Κεφαλαίου Δ

1. Οι παρ. 2 και 6 του άρθρου 2 του ν. 1264/1982 (Α’ 79), όπως διαμορφώνονται με τον παρόντα νόμο, ισχύουν για συνδικαλιστικές οργανώσεις, των οποίων η διαδικασία σύστασης εκκινεί μετά τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 1264/1982. Για τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις, η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 1264/1982, όπως διαμορφώνεται με τον παρόντα νόμο, ισχύει από την 1η.1.2022.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 90-96 εφαρμόζονται για απεργίες που κηρύσσονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
3.. Οι συμφιλιωτικές διαδικασίες που έχουν εκκινήσει προ της δημοσίευσης του παρόντος ενώπιον Επιθεωρητή Εργασίας, ολοκληρώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3Α του ν. 3996/2011 (Α’ 170).
4. Καταργείται το άρθρο 15 του ν. 1264/1982 (Α’ 79).
5. Καταργείται το άρθρο 3Α του ν. 3996/2011 (Α’ 170).

 • 27 Μαΐου 2021, 22:42 | Απόστολος Στάμος

  Η κατάργηση της επιτροπής του άρθρου 15 (όπως γράφετε παραπάνω στο 4. καταργείται το άρθρο 15 του ν. 1264/1982) προσθέτει αδικαιολόγητη ασάφεια κατά την ερμηνεία των διατάξεων του συνδικαλιστικού νόμου, κάτι το οποίο επιθυμούμε να αποφεύγεται και να επιλύεται ατελώς (ανέξοδα) για τις συνδικαλιστικές οργανωσεις και με ανεξάρτητα εξωδικαστικά μέσα, όπως έως σήμερα εξασφαλιζόταν με τη λειτουργία της εσφαλμένα καταργούμενης με την παραπανω διάταξη επιτροπής του άρθρου 15.

  Απόστολος Στάμος

  Πρόεδρος Παραρτήματος Κοζάνης Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 • 26 Μαΐου 2021, 22:07 | Νίκος

  Κατάργηση άρθρου 27 του Ν.4331/15

 • 25 Μαΐου 2021, 22:18 | ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.

  Στην παράγραφο 1 υπάρχουν παραπομπές σε διατάξεις που δεν βγάζουν νόημα.
  Η παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.1264/1982 όπως διαμορφώθηκε με το παρόν λέει :
  «2. Το ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή σε τυχόν μετεξέλιξη του συστήματος αυτού.»
  Επίσης το άρθρο 2 του Ν.1264/1982 δεν έχει παράγραφο 7.