ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ Άδειες σχετικές με την προστασία της οικογένειας Άρθρο 33 Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι οποίοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα.

  • Στο πεδίο εφαρμογής των αδειών σχετικών με την προστασία της οικογένειας, θεωρούμε σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι εμπίπτουν και οι υπάλληλοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμων με αναπηρία, διευρύνοντας τη διατύπωση του άρθρου 33 ως εξής:

    «Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ορισθεί δικαστικοί συμπαραστάτες και τους έχει ανατεθεί δικαστικώς και η επιμέλεια προσώπων με αναπηρία, εφόσον η καθημερινή φροντίδα των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι οποίοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα».

  • Να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως:
    «Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, δικαστικούς συμπαραστάτες ατόμων με αναπηρίες, εφόσον αυτά δεν διαβιούν σε δομές κλειστής περίθαλψης, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι οποίοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα».

  • 18 Μαΐου 2021, 11:43 | Katerina

    να διευκρινηστεί ότι εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζομένους που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας είτε είναι εξαρτημένης εργασίας είτε έμμισθη εντολή κλπ