Άρθρο 78 Καταχώρηση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ – Τροποποίηση των περ. α και β του άρθρου 80 του ν. 4144/2013

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) τροποποιούνται η περ. α ως προς την προσθήκη δεύτερου εδαφίου σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στον εργοδότη για παράλειψη καταχώρησης μεταβολών σε ωράριο ή χρόνο εργασίας εργαζομένων, η περ. β ως προς την προσθήκη πρώτου εδαφίου σχετικά με τις μεταβολές σε ωράριο και χρόνο εργασίας των απασχολούμενων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1.α. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και πριν την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης. Όταν διαπιστώνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση, χωρίς αυτή να έχει καταχωρηθεί πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011 (Α’ 170).
β. Ο εργοδότης που απασχολεί οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014 υποχρεούται να καταχωρεί κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και τη νόμιμη κατά τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ μέχρι το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας. Όταν διαπιστώνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση, χωρίς αυτή να έχει καταχωρηθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ μέχρι το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011.»
2. Η ισχύς του παρόντος εκκινεί από την έκδοση της απόφασης της περ. στ) της παρ. 4 του άρθρου 79.

 • 27 Μαΐου 2021, 23:56 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Προτείνεται στο άρθρο 78 περί καταχώρισης αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, να συμπεριληφθεί η πρόβλεψη περί καταχώρισης των εν λόγω στοιχείων στο ΕΡΓΑΝΗ εντός της ίδιας προθεσμίας και από τις επιχειρήσεις των οδικών επιβατικών μεταφορών. Ειδικότερα, προτείνεται η διάταξη να τροποποιηθεί ως εξής:
  …β. ο εργοδότης που απασχολεί οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014 καθώς και ο εργοδότης που απασχολεί οδηγούς οδικών επιβατικών μεταφορών (ΚΤΕΛ και τουριστικά λεωφορεία), υποχρεούται να καταχωρεί …

 • Επί του άρθρου 78 (Μέρος IV, Κεφάλαιο Β) του νομοσχεδίου –

  Καταχώρηση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:

  Στο άρθρο 80 παρ. 1 περ. α και β του Ν. 4144/2013 (το οποίο τροποποιείται με το άρθρο 78) να προστεθεί εδάφιο (γ) και να προβλεφθεί ότι ειδικώς οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αερολιμένες και ιδίως οι επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης, να υποχρεούνται να καταχωρούν κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ συγκεντρωτικά και απολογιστικά έως την 5η ημέρα κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα. Εναλλακτικά, στο τέλος κάθε εβδομάδας, όπως προβλέπεται να ισχύει για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων.

  Επισήμανση: Η εταιρεία μας προέβη σε 160.000 αναγκαστικές αλλαγές το προηγούμενο έτος, γεγονός που οφείλεται στη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που ενέχει πολλούς αστάθμητους και απρόβλεπτους παράγοντες (ματαιώσεις πτήσεων, καθυστερήσεις αεροσκαφών, γεγονότα έκτακτα και επείγοντα κ.λπ.).

 • Επί του άρθρου 78 (Μέρος IV, Κεφάλαιο Β) του νομοσχεδίου –

  Καταχώρηση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:

  Στο άρθρο 80 παρ. 1 περ. α και β του Ν. 4144/2013 (το οποίο τροποποιείται με το άρθρο 78) να προστεθεί εδάφιο (γ) και να προβλεφθεί ότι ειδικώς οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αερολιμένες και ιδίως οι επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης, να υποχρεούνται να καταχωρούν κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ συγκεντρωτικά και απολογιστικά έως την 5η ημέρα κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα. Εναλλακτικά, στο τέλος κάθε εβδομάδας, όπως προβλέπεται να ισχύει για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων.

  Επισήμανση: Η εταιρεία μας προέβη σε 160.000 αναγκαστικές αλλαγές το προηγούμενο έτος, γεγονός που οφείλεται στη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που ενέχει πολλούς αστάθμητους και απρόβλεπτους παράγοντες (ματαιώσεις πτήσεων, καθυστερήσεις αεροσκαφών, γεγονότα έκτακτα και επείγοντα κ.λπ.).

 • η παράγραφος 1α πρέπει να αντικατασταθεί ως ακολούθως
  ««1.α. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους,το αργότερο έως και 24 ώρες μετά τη λήξη της εργασίας καθώς και της τυχόν της υπερωριακής απασχόλησης. Όταν διαπιστώνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση, χωρίς αυτή να έχει καταχωρηθεί, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011 (Α’ 170)».

 • 26 Μαΐου 2021, 14:42 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  «1.α. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους,το αργότερο έως και 24 ώρες μετά τη λήξη της εργασίας καθώς και της τυχόν της υπερωριακής απασχόλησης. Όταν διαπιστώνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση, χωρίς αυτή να έχει καταχωρηθεί, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011 (Α’ 170).

 • 26 Μαΐου 2021, 14:43 | ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

  Με την καθιέρωση της ψηφιακής κάρτας Εργαζόμενου , πρέπει για πρακτικούς λόγους να δοθεί η δυνατότητα καταχώρησης αλλαγών ωραρίου, αντικατάστασης Εργαζόμενου, καθώς και για την έκτακτη υπερωριακή απασχόληση, έως και 24 ώρες μετά από την πραγματοποίηση τους.

 • 24 Μαΐου 2021, 15:19 | Κατερίνα

  θα ήταν καλό να υπάρχει ένα περιθώριο δήλωσης των υπερωριών μέχρι την επόμενη ημέρα καθώς δεν είναι πάντα εφικτή η δήλωση πριν την ανάληψη της εργασίας (πχ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης)

 • 15 Μαΐου 2021, 17:50 | Θεόφιλος

  Όσον αφορά τον κλάδο των οδικών μεταφορών πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι οδηγοί οδηγούν στη πλειοψηφία τους οχήματα που φέρουν κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, με αποτέλεσμα να ταυτοποιείται ο οδηγός και να επιτρέπεται η αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων πάσης φύσεως δραστηριότητας του οδηγού.
  Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζονται τα χρονικά διαστήματα της οδήγησης, της ανάπαυσης, άλλης εργασίας και τέλος της διαθεσιμότητας.
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ σωστά εισάγεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας των εργαζομένων, πρέπει στον κλάδο των οδικών μεταφορών, που γίνεται χρήση ψηφιακής κάρτας οδηγού, να εξαιρεθεί από την αναγγελία οποιασδήποτε κατάθεσης προγραμμάτων που έχουν σχέση με αλλαγή ωραρίου ή ημέρας εργασίας έντυπο (Ε4), υπερεργασίας και υπερωριών έντυπο (Ε8) στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» εφόσον τα δεδομένα του πραγματικού χρόνου εργασίας του οδηγού αποτυπώνονται στην ψηφιακή του κάρτα.
  Το μόνο που μένει είναι η ασφάλιση και η πληρωμή του οδηγού σύμφωνα με τα δεδομένα μεταφοράς της ψηφιακής κάρτας εργασίας του.

 • 15 Μαΐου 2021, 12:48 | Α.Ι.

  Πρέπει να αντικατασταθεί η περ. στ με περ. ζ ως εξής:
  «2. Η ισχύς του παρόντος εκκινεί από την έκδοση της απόφασης της περ. ζ) της παρ. 4 του άρθρου 79.»

 • 14 Μαΐου 2021, 11:54 | Δημήτριος Σάββας

  Επειδή στη στήλη «ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – (ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ)», των ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, λόγω δυνατότητας ελεύθερου κειμένου, έχουμε δει να αναγράφονται απίστευτα πράγματα, και εφόσον πλέον μιλάμε για ΨΗΦΙΑΚΟ πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, καλό θα ήταν να προβλεφθεί η συγκεκριμένη στήλη να είναι δυνατό να συμπληρώνεται μόνο ψηφιακά και όχι με ελεύθερο κείμενο, δηλαδή με σαφείς ημέρες και ώρες που πρόκειται να απασχοληθεί ο κάθε εργαζόμενος, έτσι ώστε σε συνδυασμό και με την ψηφιακή κάρτα εργασίας να είναι δυνατό το πληροφοριακό σύστημα να μετράει το συνολικό χρόνο εργασίας του μισθωτού και σε συνδυασμό με τη σύμβασή του που έχει κατατεθεί σε αυτό να υπολογίζει τα δεδουλευμένα που δικαιούται ο μισθωτός καθώς και τις ασφαλιστικές του εισφορές, στοιχεία που θα είναι προσιτά στα όργανα ελέγχου και θα διευκολύνουν τον έλεγχο αυτών.