Άρθρο 64 Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας μετά την προμήνυση καταγγελίας

1. Με την κοινοποίηση της καταγγελίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με προειδοποίηση, ο εργοδότης δύναται να απαλλάξει τον εργαζόμενο από την υποχρέωση παροχής της εργασίας του, μερικώς ή πλήρως. Στην περίπτωση αυτή, οι αποδοχές του εργαζόμενου καταβάλλονται πλήρως μέχρι την εκπνοή του χρόνου προειδοποίησης και ο εργοδότης δεν καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας.
2. Εάν ο εργοδότης ασκήσει το δικαίωμα της παρ. 1, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αναλάβει εργασία σε διαφορετικό εργοδότη κατά το χρονικό διάστημα της προμήνυσης, χωρίς να επηρεάζονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας και το ύψος της καταβλητέας αποζημίωσης.

 • 27 Μαΐου 2021, 17:55 | Αλκιβιάδης Πούλιας

  Το σχόλιο αφορά την παράγραφο 2:

  Θα ήταν σκόπιμο, για λόγους διευκρινιστικούς, να προστεθεί πρόβλεψη για την τύχη των αποδοχών που οφείλει ο καταγγέλων εργοδότης στην περίπτωση αυτή. Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι συμψηφίζονται με τις αποδοχές του εργαζομένου από την εργασία σε διαφορετικό εργοδότη.

 • 26 Μαΐου 2021, 23:58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

  Με την προτεινόμενη διάταξη ο εργαζόμενος δεν έχει υποχρέωση πραγματικής απασχόλησης στην περίπτωση προμήνυσης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.

  Φρονούμε ότι πρέπει να προβλεφθεί ρητά στην παρ. 2 ότι και στην περίπτωση ανάληψης εργασίας σε νέο εργοδότη πρέπει να καταβάλλονται πλήρως και οι αποδοχές για όλο το χρονικό διάστημα της προειδοποίησης και να μην απαλλάσσεται ο εργοδότης από την καταβολή τους.

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
  ΜΕΛΟΣ ΔΣ Ε.Κ.ΑΘΗΝΑΣ

 • Με τη ρύθμιση αυτή ο εργαζόμενος εκ διώχνεται ουσιαστικά από το χώρο εργασίας, πριν αρχίσουν να υπάρχουν οι συνέπειες της καταγγελίας της σύμβασης, επιβαρύνοντας τον δυσανάλογα σε περίπτωση που ασκήσει ένδικα ή αλλά μέσα για την αποτροπή της απόλυσης.

 • 26 Μαΐου 2021, 10:06 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

  Με την προτεινόμενη διάταξη ο εργαζόμενος δεν έχει υποχρέωση πραγματικής απασχόλησης στην περίπτωση προμήνυσης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.
  Φρονούμε ότι πρέπει να προβλεφθεί ρητά στην παρ. 2 ότι και στην περίπτωση ανάληψης εργασίας σε νέο εργοδότη πρέπει να καταβάλλονται πλήρως και οι αποδοχές για όλο το χρονικό διάστημα της προειδοποίησης και να μην απαλλάσσεται ο εργοδότης από την καταβολή τους.
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
  ΜΕΛΟΣ ΔΣ Ε.Κ.ΑΘΗΝΑΣ

 • Με την προτεινόμενη διάταξη ο εργαζόμενος δεν έχει υποχρέωση πραγματικής απασχόλησης στην περίπτωση προμήνυσης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.
  Φρονούμε ότι πρέπει να προβλεφθεί ρητά στην παρ. 2 ότι και στην περίπτωση ανάληψης εργασίας σε νέο εργοδότη πρέπει να καταβάλλονται πλήρως και οι αποδοχές για όλο το χρονικό διάστημα της προειδοποίησης και να μην απαλλάσσεται ο εργοδότης από την καταβολή τους.

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

  5. Σχετικά με τη διάταξη του αρ. 64 – Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας μετά την προμήνυση καταγγελίας
  Με την προτεινόμενη διάταξη ο εργαζόμενος δεν έχει υποχρέωση πραγματικής απασχόλησης στην περίπτωση προμήνυσης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.
  Φρονούμε ότι πρέπει να προβλεφθεί ρητά στην παρ. 2 ότι και στην περίπτωση ανάληψης εργασίας σε νέο εργοδότη πρέπει να καταβάλλονται πλήρως και οι αποδοχές για όλο το χρονικό διάστημα της προειδοποίησης και να μην απαλλάσσεται ο εργοδότης από την καταβολή τους.

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας , ημερομηνία 25/5/2021