Άρθρο 29 Άδεια φροντιστή (άρθρο 6 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

1. Κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δικαιούται άδεια φροντιστή, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26, για τη φροντίδα προσώπου, διάρκειας έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, δύναται να καθορίζονται οι σοβαροί ιατρικοί λόγοι, από τους οποίους προκύπτει η ανάγκη για σημαντική φροντίδα ή υποστήριξη του συγγενούς, το είδος της ιατρικής γνωμάτευσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • (Παράγραφος 1): Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχέδιο ανάλυσης συνεπειών του νομοσχεδίου, στόχο της προωθούμενης ρύθμισης αποτελεί η αποτροπή της εξώθησης στην αποχώρηση από την αγορά εργασίας, εργαζόμενων με ‘αυξημένα οικογενειακά βάρη’ και κριτήριο προς συνδρομή της απόδειξης τούτου, ‘τον σοβαρό ιατρικό λόγο’, που υπαγορεύει την ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης συνοικούντος με τους/τις εργαζόμενους/ες προσώπου.

  Στα κριτήρια για τη θεώρηση των περιπτώσεων εργαζόμενων με ‘αυξημένα οικογενειακά βάρη’ θα πρέπει, κατά την εκτίμησή μας, να ληφθεί υπόψη ότι τα παιδιά με αναπηρία και τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες αντιμετωπίζουν περιορισμούς ως προς την αυτοεξυπηρέτησή τους και έχουν όχι απλώς σημαντικές, αλλά και συστηματικές ανάγκες φροντίδας ή/και υποστήριξης στην καθημερινή τους διαβίωση από τρίτα πρόσωπα. Στην κάλυψη αυτών των αναγκών φροντίδας και υποστήριξης, κατά κύριο ή/και αποκλειστικό λόγο, καλούνται να ανταπεξέλθουν τα μέλη που κατοικούν στο ίδιο νοικοκυριό με το/α άτομο/α με αναπηρία, πρωτίστως οι γονείς, κηδεμόνες και αδέλφια αυτών, συνθήκη που εξυπακούεται πως επιδρά δυσμενώς στα μεγέθη εκροών από την αγορά εργασίας που καταγράφονται για τους/τις εργαζόμενους/ες αυτούς/ες.

  Προτείνεται, κατ’ επέκταση, στα κριτήρια για την πρόσβαση στο συγκεκριμένο δικαίωμα, να αποτυπωθεί ρητά η ύπαρξη αναπηρίας και τα αποδεικτικά μέσα αυτής, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

  «1. Κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δικαιούται άδεια φροντιστή, [….], εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο ή λόγω ύπαρξης αναπηρίας, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση ή πιστοποιητικό αναπηρίας, κατά περίπτωση».

  Περαιτέρω, συνεκτιμώντας πως η συνθήκη της αναπηρίας συνήθως υπερβαίνει τον, ενδεχομένως, έκτακτο ή/και βραχύχρονο χαρακτήρα της ανάγκης φροντίδας με τον οποίο μπορούν να ερμηνευθούν ή/και να συνηγορήσουν άλλοι ‘ιατρικοί λόγοι’, εκτιμάται πως η προσαύξηση της άδειας φροντιστή για τις περιπτώσεις εργαζόμενων, όπως ορίζονται στο άρθρο 26, οι οποίοι/ες διαμένουν στο ίδιο νοικοκυριό με άτομο/α με αναπηρία (γονείς, κηδεμόνες, αδέλφια, λοιποί συγγενείς κ.α.), κατά πέντε (5) επιπλέον ημέρες, ανταποκρίνεται πληρέστερα στην ανάγκη της σημαντικής/συστηματικής φροντίδας/υποστήριξης που χρήζουν τα άτομα αυτά.

 • Κοινή παρατήρηση για τα άρθρα 24-53, πλην του Άρθρου 28:

  Στα άρθρα από 24 έως 53 (πλην του Αρ. 28), τα οποία ρυθμίζουν θέματα ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε οι άδειες μικράς διαρκείας αθροιζόμενες να μην υπερβαίνουν μια οροφή ευλόγου χρονικού διαστήματος. Αυτός ο καθορισμός της οροφής θα πρέπει να αναφερθεί σε ξεχωριστό νέο άρθρο.

 • θα πρέπει να προστεθεί
  «να δικαιούται άδεια για την φροντίδα προσώπου μέχρι και Α΄βαθμού συγγένεια η σύζυγος………..

 • Αποτελεί θετική πρόνοια όμως ο περιορισμός συνύπαρξης στην ίδια οικία περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τους εν δυνάμει δικαιούχους

 • 26 Μαΐου 2021, 12:20 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  1. Κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δικαιούται άδεια για τη φροντίδα προσώπου μέχρι και α βαθμού συγγένεια η σύζυγος όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26, διάρκειας έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση.

 • Να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  1. Κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δικαιούται άδεια φροντιστή, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26, για τη φροντίδα προσώπου, διάρκειας έως πέντε (5) δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση. Η έννοια του φροντιστή είναι ταυτόσημη με την έννοια της συμπαράστασης εταίρου προσώπου όπως αυτή προβλέπεται στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ.
  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, δύναται να καθορίζονται οι σοβαροί ιατρικοί λόγοι, από τους οποίους προκύπτει η ανάγκη για σημαντική φροντίδα ή υποστήριξη του συγγενούς, το είδος της ιατρικής γνωμάτευσης, προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης των εργάσιμων ημερών της άδειας φροντιστή, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας, τις ανάγκες και τη βαρύτητα της αναπηρίας του προσώπου που φροντίζει, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
  Αιτιολόγηση: Προτείνεται η ανωτέρω διευκρίνηση, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο άτομο ουσιαστικά εκτελεί χρέη φροντιστή.

 • 25 Μαΐου 2021, 12:47 | Κατερίνα

  θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν αυτή η άδεια είναι με αποδοχές

 • 19 Μαΐου 2021, 11:20 | Σωτήρης Π

  Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ασθένειες εκφυλισμού νευρολογικής φύσεως (π.χ Παρκισον ) που καθιστούν δύσκολη την σωματική ευκινησία και την πνευματική διάυγεια.

 • 19 Μαΐου 2021, 00:16 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν

  Η άδεια πρέπει να είναι για κάθε μέλος (πχ. 2 γονείς κλπ) και τουλάχιστον 10 ημέρες το έτος.

 • 15 Μαΐου 2021, 21:24 | Γρηγόριος Κυριακού

  Ενώ αποτελεί σημαντικό βήμα, θεωρώ ακατανόητο τον περιορισμό που τίθεται μέσω του ορισμού στο άρθρ, 26 και αφορά τη διαβίωση στην ίδια οικία. Αυτό σημαίνει ότι το πρόσωπο που χρήζει φροντίδας βρίσκεται σε κάποιο τελικό στάδιο μιας ασθένειας πέρα από περιπτώσεις αναπηρίας. Ακόμα όμως και η φροντίδα σε ηλικιωμένους, γονείς κτλ μετά από κάποιο χειρουργείο, άτομα που πάσχουν από αυτοάνοσο νόσημα κτλ και οι οποίοι ακόμα διατηρούν βαθμό αυτονομίας/ανεξαρτησίας αποτελεί αναγκαία φροντίδα.